Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa i projekata čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja  u AP Vojvodini za 2016. godinu

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa i projekata čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini za 2016. godinu

I.    RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 600.000,00 dinara, od kojih je za nivo osnovnog obrazovanja predviđeno 300.000 dinara i za nivo srednjeg obrazovanja 300.000 dinara za programe i projekte čiji je cilj podizanje kvaliteta u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i zaštite životne sredine u AP Vojvodini za 2016. godinu

II.    USLOVI I PRAVILA KONKURSA

1.    Pravo da učestvuju na konkursu imaju udruženja građana  sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja su kao jedan od ciljeva udruživanja statutom predvidela edukaciju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Korisnici).
2.    Podnete prijave razmatra Komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: pokrajinski sekretar).
3.    Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4.    Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava uzeće se u obzir kriterijumi definisani Pravilnikom o dodeli budžetskih sredstava pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice za sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti podizanja kvaliteta osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini:
–    Odgovor na temu projekta (ciljevi i aktivnosti projekta su u skladu sa prioritetima konkursa, ciljevi projekta su jasni, konkretni i ostvarivi, aktivnosti su realne i adekvatne za postizanje ciljeva),
–    Uticaj predloženog projekta (veličina ciljne grupe, stepen uključenosti ciljne grupe kojoj je projekat namenjen, vidljivost projekta, održivost rezultata projekta),
–    Kompetentnost predlagača i dosadašnje iskustvo (dosadašnja iskustva u realizaciji projekata koji doprinose unapređenju obrazovno-vaspitnog rada)
–    Protokol o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat)
5.    Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
6.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.
7.    Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga Komisije.
8.    Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek.
9.    Rezultati Konkursa se objavljuju na sajtu Sekretarijata, pri čemu Sekretarijat nije u obavezi da obrazloži svoje odluke.
10.    Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Sekretarijat će zaključiti ugovor o sufinansiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Rok za podnošenje prijava je 06.06.2016. godine.

Detaljnije