Zapis sa oznakom ‘FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI’

Vladavina prava i tranziciona pravda

justiciaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Vladavina prava i tranziciona pravda

PRAVNI PROGRAM
Prioriteti programa su:
• Reforma pravosuđa i uspostavljanje punih garancija za njegovu nezavisnost (evropeizacija pravnog i pravosudnog prostora);
• Unapređenje institucionalnih aranžmana, mehanizama i praksi za zaštitu ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminaciju diskriminacije.

REFORMA PRAVOSUĐA
Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• uspostavljanje efektivnih i efikasnih ustavnih, zakonskih i drugih garancija za punu nezavisnost pravosuđa kao treće vlasti saglasno standardima i normama evropskih i drugih organizacija i udruženja (evropeizacija pravnog odn. pravosudnog prostora Srbije);

• monitoring nezavisnosti pravosuđa i profesionalnosti rada nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca) i drugih zaposlenih ili angažovanih u radu pravosuđa (npr. advokata, veštaka i sl.)

• ostvarivanje funkcionalne i operativne nezavisnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i monitoring njihovog rada u funkciji obezbeđivanja njihove nezavisnosti;

• jačanje javnog integriteta pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i drugih angažovanih u radu pravosuđa: npr. donošenje i sprovođenje planova javnog integriteta, primena etičkih kodeksa profesionalnih udruženja sudija, tužilaca i advokata i sl;

• uspostavljanje sistema obaveznog kontinuiranog obrazovanja ili davanje doprinosa kontinuiranom unapređivanju profesionalnih znanja nosilaca pravosudnih funkcija;

• uspostavljanje tešnje saradnje između profesionalnih udruženja sudija i tužilaca sa nevladinim organizacijama, naročito onim koje se bave zaštitom ljudskih prava, radi evropeizacije pravosudnog prostora i obezbeđenja funkcionisanja principa nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti u radu pravosuđa.

LJUDSKA PRAVA
Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• unapređivanje ustavnih i zakonskih garancija, mehanizama i praksi za puno poštovanja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina i za eliminaciju svih oblika diskriminacije;

• monitoring sprovođenja politika i zakonodavstva u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava i anti-diskriminacije (npr. radi pisanje „shadow“ izveštaja o sprovođenju međunarodnih konvencija na snazi, davanje preporuka javnim vlastima za unapređivanje politika i prakse), predstavljanje nalaza monotoringa pred međunarodnim telima i u javnosti i vođenje sudskih sporova (strateška litigacija) pred domaćim i međunarodnim organima i sudskim telima za zaštitu ljudskih prava;

• zalaganje (advocacy) donosilaca odluka za prihvatanje preporuka iz monitoring izveštaja i njihovo uključivanje u javne politike, u prakse javnih vlasti i ponašanja nosilaca javnih ovlašćenja;

• podizanje stručnih i profesionalnih znanja i veština nosilaca javnih ovlašćenja za poštovanje ljudskih i manjinskih prava i nediskrimatorno ponašanje i pravne svesti građana o značaju poštovanja ljudskih i manjinskih prava i principa ne-diskriminacije;

• unapređivanje zakonodavstva i prakse primene politika i propisa koja se odnose na zaštitu ljudskih prava, a uslov su za viznu liberalizaciju sa EU;

• unapređenje uslova za ostvarivanje slobode udruživanja kroz unapređenje politika i zakonodavstva koje se odnosi na rad filantropskih organizacija, volonterski rad, način finansiranja i oporezivanja neprofitnih organizacija i sl;

• monitoring rada Zaštitnika građanina, prakse sprovođenja preporuka Zaštitnika građana i zalaganje (advocacy) za poštovanje i sprovođenje njegovih preporuka od strane nosilaca javnih ovlašćenja ;

• monitoring sprovođenja i zalaganje (advocacy) za uspostavljanje efikasnih mehanizma za sprovođenje presuda i odluka međunarodnih sudova i tela za zaštitu ljudskih prava.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

TRANSPARENTNOST, ODGOVORNOST I JAVNI INTEGRITET
Prioriteti programa su:
• Unapređenje politika, zakonodavstva i praksi u oblasti transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta;
• Unapređenje praksi prevencije i suzbijanja korupcije;
• Uspostavljanje efikasnih mehanizama kontrole nad ostvarivanjem principa transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta.

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:
• razvijanje politika i zakonodavstva kojima se obezbeđuje sprovođenje principa transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta i zalaganje (advocacy) za njihovo donošenje;

• monitoring sprovođenja važećih politika i zakonodavstva, izveštavanje o abuzivnim praksama, formulisanje preporuka za unapređivanje postojećih politika i zakonodavstva i zalaganje kod donosilaca odluka za prihvatanje predloženih preporuka;

• kontrola trošenja javnih finansija i finansiranja političkih stranaka;

• dalja izgradnja politika i mehanizama za obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama, zaštitu podataka o ličnosti i odgovorno klasifikovanje i rukovanje tajnim informacijama.

• ostvarivanje funkcionalne i operativne nezavisnosti tela nadležnih za sprovođenje principa transparentnosti i odgovornosti, odn. Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencije za borbu protiv korupcije;

• unapređivanje javnosti rada i odgovornosti u javnom sektoru i uspostavljanje sistema integriteta javnih vlasti;

Koordinator programa
Miodrag Milosavljević

E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Prioriteti programa su:
• Jačanje svesti političke elite i javnosti o važnosti suočavanja s prošlošću za dalji razvoj zemlje, dobrosusedske odnose, koheziju društva, proces konsolidacije demokratije i razvoj otvorenog društva;

• Puna primena međunarodnog prava čovečnosti i poštovanje međunarodnih i domaćih organa nadležnih za primenu međunarodnog prava čovečnosti.

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:
• uspostavljanje i intenziviraje kritičkog dijaloga, naročito među mladima, o vrednosnom sistemu, kulturnom i političkom diskursu koji su pripremili tlo za srpsku ratnu politiku 1990-tih;

• dokumentovanje skorašnje prošlosti (kroz publikacije, istraživačko novinarstvo, i sl.) radi vođenja širih društvenih debata na ovu temu;

• afirmacija i promocija rada organa i tela nadležnih za primenu međunarodnog prava čovečnosti;

• intenziviranje dijaloga između zemalja i društava u regionu i radi prevazilaženja prošlosti i uspostavljanje novih platformi za dobrosusedske odnose i saradnju.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Link za preuzimanje odgovarajuće dokumentacije

Medijski program i kultura komunikacije

mediaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Medijski program i kultura komunikacije

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

– monitoring implementacije medijskih politika, legislative i praksi i zalaganje za njihovu harmonizaciju sa međunarodnim i evropskim standardima u funkciji obezbeđenja nezavisnosti i održivog razvoja medija i medijskih kuća;

– otvaranje javnih debata o postojećim praksama i politikama i zalaganje (advocacy) za njihovo unapređivanje u funkciji unapređivanja uslova za: ostvarivanje prava na informisanje, objektivno informisanje koje doprinosi slobodi izbora, podstiče kritičko mišljenje, javni dijaloga i zastupa javni interes;

– jačanje integriteta i kredibiliteta medijskih profesija i unapređivanje profesionalnog kvaliteta medija, promocija samoregulacije i praćenje primene etičkih kodeksa medijskih profesija;

– zalaganje za formulisanje modela održivog finansiranja nekomercijalnih medijskih sadržaja naročito informisanja na jezicima manjina ;

– podizanju nivoa medijske pismenosti i kvaliteta građanskog novinarstva i unapređenje kulture javnog govora, poštovanje etike javnih komunikacija i unapređenje modela javnog ponašanja i odgovornosti za javnu reč;

– produkcija i plasman medijskih sadržaja relevantnih za evropeizaciju društvenog prostora Srbije, demokratizaciju i razvoj otvorenog društva: a naročito:
• objektivno informišu o sadržajima i ciljevima evropskih razvojnih politika i njihovoj korisnosti za zemlju i građane;
• doprinose plasiranju specifičnih tema ili novih koncepata na političku i javnu agendu i to: održivi razvoj, inkluzivno obrazovanje, anti-diskriminacija, anti-korupcija, i promena ustava.
• obrazuju, pripremaju i podstiču građane na informisano učestvovanje u procesima donošenja odluka;
• povećavaju vidljivosti, afirmišu unapređivanje uslova za ostvarivanje prava i inkluziju manjinskih socijalnih grupa i njihovu interakciju sa „većinom“.

Pravo podnošenja projekata imaju: mediji i medijske kuće i njihova udruženja, profesionalna udruženja medijskih profesija, univerziteti, fakulteti, državni, pokrajinski i lokalni organi i tela, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) i njihove koalicije.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Rok za predaju konkursne dokumenatcije: 31. decembar 2013. godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Link

Informacioni program

internet1FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Informacioni program

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• afirmaciju koncepta informacionog i društva znanja kao sredstva ubrzanog i održivog razvoja i instrumenta za otvaranje društva;

• stvaranje stimulativnog političko-pravnog i društvenog okvira za ubrzani razvoj informacionog društva i društva znanja čije su bitne osobine poštovanje ljudskih prava i socijalna kohezija i to: kroz zalaganje za donošenje odgovarajućih politika i zakonodavstva; promociju društva znanja i objašnjavanje pretpostavki za njegov razvoj;
• učešće civilnog i biznis sektora u konsultativnom procesu definisanja i donošenja politika u oblasti razvoja informacionog i društva znanja kroz npr: osnivanje i permanentan rad nacionalnog ICT Foruma, posebnih ICT foruma sl. u okviru kojih se debatuje i preko kojih se zagovaraju politike razvoja ID i društva znanja u funkciji stvaranja uslova za održivi razvoj, konsolidaciju demokratije i dalje otvaranje društva;

• monitoring politika razvoja ID i društva znanja i akcije zagovaranja za njihovo unapređivanje;

• podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao sredstva slobode izražavanja i digitalizacije medija u cilju demokratizacije pristupa kulturnim i drugim sadržajima, ostvarivanju i zaštiti prava na slobodan izbor i izražavanje mišljenja;

• jačanje kapaciteta građana za:
• kritičku upotrebu ICT,
• etično učestvovanje u elektronskim komunikacijama, i za
• upotrebu ICT u svrhu učestvovanja u javnim poslovima: jačanje medijske i IC pismenosti, širenje građanskog novinarstva, jačanje e-Demokratije.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, univerziteti, fakulteti, škole i druge obrazovne institucije, mediji i medijske kuće i njihova udruženja, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Srđan Đurović

E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Link

Romski program i Program javnog zdravlja

Roma childrenFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Romski program i Program javnog zdravlja

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• monitoring sprovođenje Akcionih planova Vlade RS za Dekadu inkluzije Roma 2005-2011 i drugih javnih politika i zalaganje (advocacy) za unapređivanje njihovog sprovođenja ili za uključivanje romske dimenzije u nacionalne i sektorske politike;

• afirmacija ciljeva Dekade za inluziju Roma 2005-2015 i promocija korisnosti ostvarivanja ciljeva Dekade za društvo i građane Srbije u celini;

• razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika;

• uspostavljanje mehanizama koji doprinose povećanju dostupnosti kvalitetnog obrazovanja za Rome i efektivnom sprovođenju inkluzivnih upisnih politika u odnosu na romsku decu;

• unapređenje metoda rada sa romskom decom i odnosa prema romskim učenicima kojima se doprinosi njihovom zadržavanju u obrazovnom procesu, ostvarivanju dobrih obrazovnih ishoda, prevazilaženju predrasuda i eliminaciji diskriminacije prema romskoj deci i roditeljima u obrazovnim institucijama.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, romske nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Jadranka Stojanović

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

STIPENDIJE ZA ROMSKE STUDENTE

Program stipendiranja romskih studenata „Roma Memorial University Scholarship Program“ Fond realizuje u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom iz Budimpešte.

Konkurs za dobijanje stipendija se posebno raspisuje jedanput godišnje za svaku školsku godinu

Koordinator programa
Jelena Savic

E-mail: jsavic@fosserbia.org

JAVNO ZDRAVLJE

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• otklanjanje prepreka za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje kao preduslova dostupnosti zdravstvene zaštite;

• zdravstvena edukacijaromske zajednice, posebno dece i mladih, podizanje zdravstvene kulture, razvijanje zdravih stilova življenja i preventivno delovanju u cilju podizanja kvaliteta života i zdravlja romske zajednice;

• prevencija diskriminacije u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu putem senzibilizacije zdravstvenih radnika za specifičnosti kulture i uslova života Roma, kampanja u lokalnoj zajednici i informisanja Roma o načinima ostvarivanja i zaštite prava u oblasti zdravstvene zaštite;

• zaštita ženskog, posebno reproduktivnog zdravlja i edukacija o zdravstvenim problemima koji nastaju kao posledica nasilja nad ženama;

• stvaranje uslova za obezbeđivanje zdravog životnog okruženja u romskim naseljima kao preduslova za zdravlje;

• razvijanje i praćenje sprovođenja politika koje unapređuju zdravlje Roma;

• razvijanje modela saradnje civilnog sektora sa zdravstvenim institucijama;

• jačanje stručnih kompetencija Roma, studenata medicine, za bavljenje specifičnostima zdravlja pripadnika romske zajednice.

Koordinator programa
Jadranka Stojanović

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. godine.

Link

Podrška obrazovanja i omladine

student2FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Podrška obrazovanja i omladine

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Krug aplikanata: Državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Prioriteti programa su:
• Aktuelizovanje pitanja reforme obrazovanja i njeno stavljanje na javnu i političku agendu;
• Evropeizacija visoko-obrazovnog prostora Srbije;
• Jačanje socijalne kohezije kroz sprovođenje politike i dobrih praksi inkluzivnog i multikulturnog obrazovanja;
• Promocija društva znanja i kulture celo-životnog učenja
• Intenzivno učestvovanje mladih u javnom životu;
• Promocija neformalnih i fleksibilnih formi učenja za mlade.

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju na razmatranje tokom cele godine.

Link

Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok"

Handshake break the border.FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inicijative civilnog društva i Program “Istok-Istok”

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih (samo)uprava sa ciljem da se osigura njihovo informisano učestvovanje u procesima reformi, evropeizaciji, pridruživanja EU i dijalogu sa institucijama EU i u efikasnoj upotrebi sredstava iz IPA fondova koja su namenjena prekograničnoj i regionalnoj saradnji;

• jačanje kapaciteta loklanih vlasti, kroz razmenu, saradnju i prenošenje dobrih praksi, za ostvarivanje decentralizovanih nadležnosti, prekograničnu saradnju i horizontalnu evropeizaciju;

• stabilizacija regiona Zapadnog Balkana kroz npr. jačanje inter-etničkog dijaloga, unapređivanje zaštite ljudskih i manjinskih prava, razvoj modernih obrazovnih politika i uvođenje inkluzivnih praksi, smanjivanje siromaštva, suočavanje sa prošlošću i sl;

• otklanjanje prepreka za i intenziviranje preko-granične i regionalne saradnje, naročito onih od značaja za procese evro-atlanskih integracija: energetika i zaštita životne sredine, jačanje mera poverenja, saradnja usmerena na jačanje principa vladavine prava, unapređenje politika transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta, zagovaranje za uspostavljanje i pospešivanje društvenog dijaloga u cilju mirnog prevazilaženja post-konfliktnih problema i uspešnijeg suočavanja sa prošlošću, i sl;

• jačanje postojećih i uspostavljanje novih regionalnih tematskih koalicija organizacija civilnog društva i think-tankova u cilju zajedničkog zagovaranja pred vladama zemalja ZB vođenja harmonizovanih politika u oblastima od značaja za stabilan i održiv razvoj regiona i svake pojedinačne zemlje;

• zajedničko nastupanje regionalnih koalicija prema organima i telima EU i državama članicama u funkciji konsolidacije politike proširenja EU i politike vizne liberalizacije prema zemljama Zapadnog Balkana;

• zajedničko nastupanje civilnog društva ZB prema evropskim građanskim koalicijama i platformama radi uključivanja u njihov rad i radi promocije i afirmacije potreba i interesa društava i građana Zapadnog Balkana;

• jačanje postojećih i uspostavljanje novih regionalnih tematskih koalicija koje razmatraju, predlažu i zalažu se za zajedničke odgovore ZB na izazove globalizacije i mega-trendova: migracije, promene klime, energetska bezbednost i sl.

Program podržava dugoročne regionalne partnerske projekte.

Projekti se podnose na posebnom obrascu East East programa, na engleskom jeziku. Popunjeni obrasci se u elektronskoj formi dostavljaju koordinatoru programa Fonda za otvoreno društvo, i to najmanje osam nedelja pre planirane realizacije projekta.
Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Koordinator programa
Radmila Maslovarić

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Dodatne informacije o regionalnom programu međunarodne mreže Instituta za otvoreno društvo “Istok-Istok” možete preuzeti ovde –

Detaljni opis programa

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekata za Inicijative civilnog društva

Link

Evropske integracije

fosserbiaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Evropske integracije

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program Fond podržava projekte čiji je cilj:
– monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji, izvršavanja Evropskog partnerstva i drugih sporazuma sa EU na snazi, zalaganje (advocacy) kod državnih, pokrajinskih i loklanih vlasti za vođenje politika koje doprinose ubrzavanju procesa Evropskih integracija i komunikacija nalaza monitoringa Komisiji i drugim telima i organima EU;

– upoznavanje građana sa sadržajima i preporukama Godišnjih progresivnih izveštaja Komisije EU o ostvarivanju Evropskog partnerstva;

– razvijanje, zalaganje (advocacy) za donošenje i efektivno sprovođenje politika od kojih zavisi vizna liberalizacija sa zemljama članicama Šengenskog sporazuma;

– intenziviranje saradnje organizacija civilnog društva i država Zapadnog Balkana u oblastima od značaja za proces integracije u EU;

– zalaganje (advocacy) kod organa i tela EU da pored Vlade intenziviraju svoj dijalog i konsultacije sa širim spektrom organizacija civilnog društva, drugim organima i telima javne vlasti (npr. sa nezavisnim telima) i udruženjima biznisa (naročito udruženjima MSP);

– zalaganje (advocacy) kod institucija EU i država članica EU za vođenje dinamične, neprotivrečne i konsolidovane politike proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana;

– jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učestvovanje u procesu evropskih integracija i njegovom nadgledanju, kao i za vođenje aktivnih kampanja zagovaranja koje se odnose na ubrzavanje procesa evropskih integracija, uključujući i podizanje kapaciteta za kontrolu trošenja sredstava predpristupne pomoći (IPA).

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju tokom cele godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta