Zapis sa oznakom ‘UNESCO’

Konkurs 2014: Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESCO

Konkurs 2014: Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

UNESKO (UNESCO) je objavio 5. poziv za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond). Fond je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, koja je usvojena na 33. Generalnom zasedanju Organizacije ujedinjenih nacija za kulturu, nauku i obrazovanje 20. oktobra 2005. godine, a stupila na snagu 2007. godine. Do januara 2014. godine, 133 zemlje i Evropska unija potpisale su Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza.

Konvencija predstavlja međunarodni pravni instrument čiji je cilj da umetnicima, profesionalcima u kulturi, praktičarima i građanima pruži mogućnost da kreiraju, proizvode, distribuiraju i uživaju u različitim kulturnim dobrima, uslugama i aktivnostima, ukuljučujući i sopstvene.

Potpisivanjem Konvencije strane postpisnice su se saglasile sa principima jednakog pristupa, otvorenosti i balansa na međunarodnom nivou istovremeno potvrđujući svoje pravo i odgovornost za razvoj praktičnih politika i mera na nacionalnom nivou koje će razviti održiv i dinamičan kulturni sektor. Ovo treba ostvariti uvođenjem pravnih, finansijskih i drugih instrumenata kulturne politike, jačanjem profesionalnih kapaciteta preduzetnika koji rade u kulturnim i kreativnim industrijama i osnaživanjem organizacionih struktura koje imaju direktan efekat na različite faze lanca vrednosti, od stvaranja do produkcije, distribucije i pristupa različitim izvorima kulturnih izraza. Konvencija takođe obavezuje vlade da uvedu praktične politike i mere koje podstiču kreativnost, omogućavaju umetnicima pristup tržištu, i omogućavaju dostupnost njihovih proizvoda javnosti.
Konvencija prepoznaje doprinos kulturnih industrija ekonomskom i društvenom razvoju, promoviše integraciju kulture u održiv razvoj i ohrabruje međunarodnu saradnju u cilju olakšavanja mobilnosti umetnika i razmene kulturnih dobara i usluga.
Kulturna raznolikost je jedan od ključnih pojmova na kojima se temelji uticaj kulture u programima održivog društvenog razvoja, kao i borba protiv negativnih efekata ekonomske, tehnološke i političke globalizacije. Ovaj pojam takođe afirmiše kulturnu politiku baziranu na poštovanju ljudskih prava, promociju interkulturnog dijaloga, borbu protiv svih oblika diskriminacije, zaštitu jezika, kulturnog nasleđa i kulturnih izraza manjinskih naroda, grupa i zajednica, multikulturalnost i jezičku raznolikost.

Ciljevi i prioriteti konkursa
Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržava širok spektar aktivnosti – od izgradnje/jačanja kapaciteta i kulturnog mapiranja, preko analize praktičnih politika i njihovog razvoja, do podrške preduzetništvu i jačanju kulturnih industrija. Dodatne informacije o projektima koji su podržani od strane Fonda o njihovim dostignućima, mogu se naći u okviru drugog izdanja brošure Fonda na internet strani (http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ENG_2013_IFCD_Brochure_FINAL_low_resolution.pdf).

Konkurs
Izbor projekata koji će biti podržani od strane Fonda sastoji se iz dve faze: prva, pre-selekcioni proces podrazumeva nacionalni nivo i izbor predloga projekata od strane komisije koja se formira posebno za tu priliku od strane nadležnog ministarstva i Nacionalne komisije za Unesko.
Nacionalne komisije za izbor projekata su zadužene da urade pregled i ocenu pristiglih projekata, kako bi utvrdile da li su prijavljeni projekti relevantni, tehnički zadovoljavajući, da li ispunjavaju predmetne prioritete, kao i da ispitaju njihovu održivost. Država ima pravo da kandiduje maksimalno četiri projekta iz Srbije (najviše dve aplikacije popunjene od strane javnih institucija i najviše dve aplikacije iz civilnog sektora).Po izboru predloga projekata komisija ih šalje Sekretarijatu Uneska i time kandiduje za konačnu selekciju koju vrši Uneskova stručna komisija/panel eksperata.

Kako konkurisati
• Radi što uspešnijeg popunjavanja formulara koristiti priloženi Vodič (Annotated Guide),
• Formular popuniti u elektronskoj formi na engleskom jeziku u formatu .doc file
• Obavezno potpisati i datirati aplikaciju (poslednju stranu potpisati, skenirati, i priložiti u elektronskoj formi uz dokumentaciju)
• Uz aplikaciju priložiti potvrdu o statusu – rešenje o upisu u sudski registar ustanove, odnosno rešenje o registraciji organizacije, kao i statute ustanove/organizacije na srpskom i engleskom jeziku.

Kriterijumi vrednovanja
Prijave će se ocenjivati od strane panela međunarodnih eksperata na osnovu kriterijuma koje je utvrdio Međuvladin Komitet i Konferencija članica o korišćenju sredstava Fonda.
Prilikom popunjavanja formulara treba imati u vidu:
• Maksimalni iznos za koji se aplicira kod Fonda za programe/projekte je 100.000 američkih dolara,
• Navedene kriterijume o tome koju vrstu projekata Fond podržava,
• Veličina fonta trebalo bi da bude 10 ili veći; specijalne karaktere i dekorativne fontove bi trebalo izbegavati,
• Ograničenja po pitanju broja reči u poljima u formularu treba poštovati,
• Struktura budžeta trebalo bi da bude jasna i detaljna,
• Treba da postoji koherentnost između planiranih aktivnosti, očekivanih rezultata i budžeta,
• Sufinansiranje i sopstveni doprinos projektu (co/self-funding) nije obavezno, ali se izrazito podržava kao instrument koji obezbeđuje održivost projekta, i u tom slučaju poželjno je priloži potvrdu u pisanoj formi.

Pozivamo sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije da do 25.aprila 2014. godine (do 17 časova) pošalju predloge projekata na sledeće adrese bojana.subasic@zaprokul.org.rs i ivana.zecevic@kultura.gov.rsivana.zecevic@kultura.gov.rs

U svakom trenutku možete se obratiti za pomoć i konsultaciju oko popunjavanja aplikacija Bojani Subašić i Ivani Zečević.
Konsultacije se mogu obaviti i lično zakazivanjem sastanka na broj telefona 011/2637 565, u Zavodu za proučavanje kulturnog razviotaka, u Ulici Rige od Fere 4, ponedeljkom i petkom od 14-16 časova.

Prijave pristigle posle navedenog datuma neće biti uzete u razmatranje, kao i one čija dokumentacija nije potpuna.
Rezultati konkursa biće poznati u decembru 2014. godine, dok će se potpisivanje ugovora za odobrene projekte obaviti u martu 2015. godine.

Detaljnije informacije o Međunarodnom fondu za kulturnu raznolikost mogu se dobiti na internet adresi http://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention
kao i informacije o projektima koji su do sada podržani iz Fonda u prethodna tri poziva http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/funded-projects/
Tekst Konvencije 2005. možete preuzeti sa: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf (original)
Za sva specifična pitanja u vezi sa konkursom, možete se direktno obratiti i Sekretarijatu UNESKO na: ifcd.convention2005@unesco.org

Detaljnije o konkursu

Poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO

Poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO je objavio poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond), koji je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Unesko, 2005.)

Svrha Fonda je promovisanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju. Fond podržava projekte koji imaju za cilj da podstaknu razvoj dinamičnog kulturnog sektora, pre svega tako što će omogućiti uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija, ili jačanje postojećih.

Fond će podržati programe i projekte koji su dizajnirani da:

  • Omoguće uvođenje kulturnih politika koje štite i promovišu raznolikosti kulturnih izraza i, po potrebi, jačaju odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (termin “Institucionalna infrastruktura” ne bi trebalo tumačiti kao objekte fizičke izgradnje ili obnove, već u kontekstu menadžmenta, ljudskih resursa, itd.)
  • Ojačaju postojeće kulturne industrije;
  • Podstiču stvaranje novih kulturnih industrija
  • U specifičnim slučajevima, Fond će podržati takve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu kulturnih izraza od izumiranja, onih koji su ugroženi, ili kojima je potrebna hitna zaštita, kao i onih koji obezbeđuju mogućnosti za izgradnju kapaciteta.

Programi/projekti koji nisu prihvatljivi za apliciranje kod Fonda su:

  • oni čiji je cilj pokriće deficita, vraćanje duga ili plaćanje kamate
  • odnose se isključivo na produkciju kulturnih izraza
  • odnose se na aktivnosti fizičke izgradnje/obnove objekata.

Pozivamo sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije, kao i predstavnike ranjivih i drugih društvenih grupa (žene i ostale različite društvene grupe, uključujući osobe koje pripadaju manjinama i autohtone narode) da do 10 juna 2012. prijave svoje projekte na priloženom obrascui pošalju na ivana.zecevic@kultura.gov.rs   i marijana.milankov@zaprokul.org.rs

Zahtevi se popunjavaju na engleskom ili francuskom jeziku u priloženom formularu u digitalnoj formi (.doc file).

Formular uključuje sledeće informacije:
•       kratak rezimeprograma / projekta,
•       nacrt projekta(naziv, ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati, uključujući kulturni i društveni uticaj, ciljne grupe)
•      ime i adresa lica ili zastupnika koji će imati finansijsku i administrativnu odgovornost za realizaciju programa/projekta,
•      program rada i vremenski okvir,
•      detaljan budžet, uključujući i iznos sredstava koji se traži od Fonda, kao i iz drugih izvora finansiranja.
•   informacije koje  se odnose na slične projekte koji su ranije bili podržani od srane Uneska

Obaveštenje o projektima/programima koji su uspešno prošli na konkursu uslediće u decembru 2012. Ugovori i prve isplate za odobrene programe/projekte obično slede tri meseca posle odluke Komiteta u decembru, odnosno u martu naredne godine.

Sve pristigle prijave biće dostavljene na evaluaciju Nacionalnoj komisiji za Unesco pri Ministarstvu spoljnih poslova RS. Nacionalne komisije su zadužene da urade pregled i ocenu pristiglih projekata, kako bi utvrdile da li su prijavljeni projekti relevantni, da li ispunjavaju predmetne prioritete, kao i da ispitaju njihovu održivost. Nacionalna komisija je u obavezi da napravi predselekciju pristiglih projekata tako što će predložiti Fondu na razmatranje maksimalno četiri projekta iz Srbije (maksimalno dve aplikacije popunjene od strane institucija i maksimalno dve aplikacije nevladinog sektora).

Nakon ove procedure, izabrani projekti će biti prosleđeni Sekretarijatu Uneska.

Detaljnije informacije mogu se dobiti i na internet adresi http://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention.

Za sva specifična pitanja oko aplikacionog procesa, možete se direktno obratiti i Sekretarijatu Uneska na:  IFCD.Convention2005@unesco.org

PRILOZI i LINK