Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju SKVIS i NSM

CILj KONKURSA

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: NSM) 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za sprovođenje NSM 22. januara 2009. godine, Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: SKVIS) u martu 2010. godine, a Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila prvi Zakon o mladima 5. jula 2011. godine. Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija nadležnih za mlade.
Donošenjem svih ovih dokumenata, stvoren je održiv institucionalni okvir za brigu o mladima, kao što je i predviđeno NSM.
Osnovni cilj donošenja SKVIS jeste definisanje mehanizama za uspostavljanje sistema karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji kako bi se što bolje iskoristili ljudski resursi kroz stvaranje jasne veze između sistema obrazovanja i tržišta rada. Upravo je karijerno vođenje i savetovanje jedan od osnovnih instrumenata razvoja ljudskih potencijala kojim se postižu kako obrazovni ciljevi (poboljšanje efikasnosti obrazovnog sistema), tako i ciljevi ekonomskog
razvoja i ciljevi socijalne jednakosti i uključenosti. Preporuke koje sadrži ovaj dokument su zasnovane na već započetim aktivnostima modernizacije I usavršavanja stručnog obrazovanja i obuke, obrazovanja odraslih i reformskih procesa u oblasti zapošljavanja. Koncept karijernog vođenja i savetovanja posebno je važan za mlade i razvoj njihovih potencijala.
Odlukom Vlade formirana je Radna grupa za sprovođenje SKVIS 28. aprila 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 30/11), sa mandatom trajanja do 2014. godine.
Osnovni zadaci ove radne grupe tiču se: predlaganja mera radi usklađivanja aktivnosti na sprovođenju SKVIS prema dinamici utvrđenoj njenim akcionim planom, zatim praćenja realizacije SKVIS, učešća u evaluaciji i pripremi godišnjih izveštaja za Vladu o realizaciji SKVIS, kao i učestvovanja u promociji i popularisanju uspostavljanja sistema karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji.
Neke od aktivnosti koje predviđa Akcioni plan za sprovođenje SKVIS za period od 2010. do 2014. godine su stvaranje uslova za formiranje i rad Centra za karijerno vođenje i savetovanje za studente koji su dobili stipendiju Fonda za mlade talente Republike Srbije i razvijanje modela praćenja karijernog vođenja I savetovanja stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Ovaj Centar funkcioniše u okviru Ministarstva omladine i sporta kao pilot projekat od oktobra 2009.  godne, a do kraja 2011. godine preko 200 stipendista razgovaralo je sa psihologom – karijernim savetnikom; više od 550 stipendista na dnevnom nivou dobija informacije putem Fejsbuk grupe Centra, u koju su učlanjeni; preko 2.500 stipendista dobija najvažnije vesti i informacije preko newsletter-a koji im se dvaput mesečno prosleđuje elektronskom poštom; a organizovano je oko 40 radionica za profesionalni razvoj stipendista u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, sa više od 530 učesnika.
Država se sprovođenjem NSM i SKVIS obavezala da uvaži mlade i da im pomogne da iskažu i ostvare svoje mogućnosti za ličnu i društvenu dobrobit, ali i da obezbedi institucionalne mehanizme za sprovođenje ovih dokumenata.
Usvojenim Zakonom o mladima dodatno je uređen i učvršćen institucionalni okvir kojim se predviđaju nova sistemska rešenja i mehanizmi za razvoj omladinskog sektora.
U cilju podsticanja sprovođenja aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja mladih, a posebno stipendista Fonda za mlade talente i organizacije obuka od značaja za zapošljavanje, samozapošljavanje i preduzetništvo mladih u sprovođenju NSM, kao i podsticanja mladih da aktivno učestvuju u društvenim tokovima i informisanja o pitanjima od značaja za mlade, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju SKVIS i NSM.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored I korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja
za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na
teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju
udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom
o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja
za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi
Ministarstvo omladine i sporta.

ROK ZA KONKURISANjE
Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Konkursna dokumentacija