Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade

CILj KONKURSA
Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: Strategija) 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za sprovođenje Strategije 22. januara 2009. godine, Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine, a Narodna skupština Republike Srbije je usvojila prvi Zakon o mladima 5. jula 2011. godine. Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija nadležnih za mlade. U izradi Strategije, na različite načine, uzelo je učešća oko 16.000 mladih a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih. Donošenjem ovog zakona, stvoren je održiv institucionalni okvir za podršku institucija o mladima, kao što je i predviđeno Nacionalnom strategijom za mlade.
U periodu 2007-2011, 124 opštine/grada u Srbiji je osnovalo Kancelariju za mlade, preko 100 opština je predvidelo u svojim Statutima i formiralo Savet za mlade, 114 skupština opština/gradova je usvojilo Lokalne akcione planove za mlade (u daljem tekstu LAP) i sve su brojnije i prisutnije inicijative usmerene na razvoj gradskih/opštinskih Omladinskih klubova. Ministarstvo omladine i sporta je iniciralo i dalo značajnu podršku razvoju omladinske politike svim opštinama i gradovima koji su želeli da se sistemski bave pitanjima mladih.
U cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama koje su izradile i usvojile Lokalne akcione planove za mlade da realizuju prioritetne aktivnosti iz LAP-a i na taj način poboljšaju položaj mladih u svojoj zajednici, kao i pružanja podrške opštinama koje imaju novoformirane Kancelarije za mlade u finansiranju aktivnosti usmerene na povećanje aktivizma mladih u njihovim sredinama, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 08/12), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu do 32.000.000,00 dinara, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za
2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na ovaj Konkurs mogu da se prijave lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” 47/11) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/11).
Nosilac programa ili projekta je lokalna samouprava i odgovorna je za sprovođenje projekta.

ROK ZA KONKURISANjE
Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Preuzmite konkursnu dokumenatciju