Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA’

Raspisuje se Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena za studije u inostranstvu

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Raspisuje se Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena za studije u inostranstvu

Na 81. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije održanoj 17. septembra 2018. godine, kojom je predsedavao predsednik Fonda za mlade talente Republike Srbije, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, doneta je Odluka o raspisivanju Konkursa za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2018/19. godinu.

Takođe, na 81. sednici Fonda usvojena je preliminarna Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i preliminarna Lista kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 1869 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 1423 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, dok 446 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do utorka, 25. septembra 2018. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika nagrada Fonda za mlade talente Republike Srbije

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Listu možete preuzeti OVDE.

Uz navedene liste objavljena je i informacija o načinu i rokovima podnošenja primedaba i dopuna dokumentacije po Konkursu.

Link

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava rad učešća u programu/projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava rad učešća u programu/projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi Započeto”

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa/projekata: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Prioritet imaju programi/projekti koji se odnose na finansiranje radova na otvorenim sportskim terenima i tribinama čija izgradnja je započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika.
Sredstva za finansiranje projekta biće planirana u budžetu Ministarstva za 2018. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

USLOVI I KRITERIJUMI KOJE TREBA DA ISPUNI PREDLOŽENI PROGRAM/PROJEKAT
Predlog programa/projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

KRITERIJUMI ODOBRAVANJA PROGRAMA-PROJEKATA
Predlog programa/projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:
• Da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog člana 112. stav 1. tačka 3) Zakona;
• Da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. („Službeni glasnik RSˮ, broj 1/15);
• Da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
• Da se realizuje u Republici Srbiji;
• Da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
• Da će se realizovati u 2019. godini;
• Da predviđa potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa.

U postupku odobravanja programa/projekta, pored navedenih, ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 44. Pravilnika, i to:
• Da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
• Da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
• Da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
• Da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata u skladu sa Zakonom;
• Da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
• Da je predmer i predračun radova na izgradnji odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
• Da je sportski objekat u javnoj svojini;
• Da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

DOKUMENTACIJA KOJA SE UZ PREDLOG PROGRAMA/PROJEKTA PODNOSI
Podnosilac predloga programa/projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1. Propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu/projektu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) potpisano od strane ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca programa;
2. Obrazac predloga programa/projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjen (otkucan ili odštampan), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa/projekta izgradnje sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:
• Izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat i kopija plana;
• Izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove ili po nekom drugom osnovu;
• Odgovarajuće odobrenje za izvođenje radova;
• Projektna dokumentacija;
• Opis preseka stanja izvedenih radova sa tehničkim izveštajem, sačinjen, overen i potpisan od strane tehničkih resornih stručnih odgovornih lica;
• Predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, sa potpisom i pečatom od strane odgovornog projektanta;
• Druga dokumentacija koja potvrđuje razloge za apliciranje u javnom pozivu;
• Izveštaj Komisije za tehnički pregled, odnosno Komisije za proveru tehničke ispravnosti, bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova, sa konstatacijom da je objekat podoban za izvođenje planiranih radova koji su predmet javnog poziva;
• Zapisnik o primopredaji i konačan obračun prethodno izvedenih radova i drugi dokazi kojima se potvrđuje finansiranje prethodnih radova.

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs

Krajnji rok za dostavu prijava je do 7. septembra 2018. godine

Detaljnije

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za dostavljanje predloga posebnog programa u oblasti sporta u Republici Srbiji

Definisani programski zadatak:
„Opremanje osnovnih i srednjih škola opremom i rekvizitima u okviru zatvorenih prostora, i to velikih i malih sala”

PROGRAMSKI ZADATAK
Program koji se realizuju kroz unapred definisan programski zadatak mora biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tač. 9) Zakona o sportu: unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Programski zadatak se odnosi se na opremanje do 50 osnovnih i srednjih škola paketom sportske opreme i rekvizita, u okviru zatvorenih sportskih objekata, i to velikih i malih školskih sportskih sala:

 • programski zadatak je aktivnost utvrđena Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji od 2014 do 2018 („Sl. glasnik RS“, br. 1/15), koja se sastoji u opremanju škola funkcionalnim spravama (opremom) i rekvizitima prema prethodno utvrđenim prioritetima, u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport; opšteg cilja 7.1.1. Unapređen školski i rekreativni sport; posebnog cilja 7.1.1.1. Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za realizaciju aktivnosti školskog sporta;
 • cilj programskog zadataka je da više dece i omladine školskog uzrasta učestvuju u fizičkom vežbanju i organizovanim sportskim aktivnostima unutar školskog sporta:
 • očekivani rezultat realizacije programskog zadatka je da se poveća broj dece i omladine koja se organizovano bave sportom, odnosno sportskim aktivnostima za 15-20% do 2018. godine u skladu sa Nacionalnom Strategijom;
 • paket sa sportskom opremom i rekvizitima treba da sadrži: dva bezbedna gola, mreže za bezbedne golove, dve košarkaške table, dva obruča za košarkaške table, dve mrežice za košarkaške table, jedna odbojkaška mreža, ukupno 40 lopti (po 10 za fudbal, košarku, odbojku i rukomet).
 • Nosilac programa vrši nabavku, skladištenje, osiguranje i distribuciju opreme i rekvizita. Sva oprema i rekviziti moraju imatu potrebne sertifikate i deklaracije proizvođača;
 • montažu golova i košarkaških tabli (odbojkaške mreže) od strane stručnih lica obezbeđuju škole u kojima će se realizovati program;
 • nosilac programa pri planiranju, izradi i upravljanju programskim ciklusom treba da primenjuje usvojene međunarodne standarde za upravljanje programima i obavezno je korišćenje Matrice logičkog okvira i SWOT analize;
 • metodologija i aktivnosti u okviru programskog zadataka u predloženom programu moraju se temeljiti na sledećim prioritetima i kriterijumima:

1. izbor škola u kojima će se realizovati program se vrši, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave, na sledeći način: do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe; do 20% škola za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe; do 30% škola za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe.

2. mora se obezbediti raspodela sportske opreme i rekvizita u svih 29 upravnih okruga obrazovanih skladu sa Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS”, broj 15/06), uz uzimanje u obzir da su prethodnom aktivnošću Ministarstva koja je realizovana školske 2011/2012. i 2017/2018. godine .

 • vreme realizacije programske aktivnosti je školska 2018/2019 godina.
 • prva faza, sprovođenje javne nabavke i realizacija do 30. septembra 2018. godine, druga faza, distribucija i montiranje opreme i rekvizita u školama do 31. decembara 2018. godine.
 • izveštavanja o realizaciji odobrenog programa se vrši u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta i ima obavezu da nadzire korišćenje sprava i rekvizita u narednim godinama.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – NOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

 • da je Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine i Akcionim planom za njenu primenu („Službeni glasnik RS”, broj 1/15) prepoznat kao nosilac aktivnosti u okviru prioritetnog cilja 7.1. Razvoj sporta dece i omladine, uključujući i školski sport;
 • da je u skladu sa Zakonom o sportu nadležan i registrovan za obavljanje sportskih delatnosti na obezbeđenju uslova za praćenje, razvoj i unapređenje bavljenja dece sportom, uključujući i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport;
 • da je sa uspehom već realizovao programske zadatke sličnog sadržaja i da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa na nacionalnom i lokalnom nivou i da poseduje odgovarajuće resurse, posebno u pogledu osoblja;
 • da bude registrovan u skladu sa zakonom;
 • da bude upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa Zakonom;
 • da isključivo posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno;
 • ima sedište u Republici Srbiji;
 • da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa;
 • da je prethodno obavljao delatnost najmanje tri godine;
 • da ispunjava, u skladu sa Zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti;
 • da je sa uspehom realizovao odobreni program, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina;
 • da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa-kapaciteti u broju ljudi koji će biti angažovani za realizaciju programa;
 • da nije u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • da nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja (uplate) budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Predloge posebnog programa mogu u skladu sa članom 116. stav 4. Zakona o sportu da podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, kao i druge organizacije u oblasti sporta;

OSTALI KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANJA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:

 • da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
 • da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
 • da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
 • da su ispunjeni drugi uslovi u pogledu kvaliteta i sadržine utvrđeni Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

3. Odobreni program se finansira u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

4. Odobreni program se finansira prenošenjem sredstava na poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

5. Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova

6. Odobreni program se finansira jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

7. Predlog programa se odobrava se u zavisnosti od toga da li je za program potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

8. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Javnom pozivu.

9. Ministarstvo omladine i sporta odobrava jedan program po ovom Javnom pozivu.

10. Sa nosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

11. Nosilac programa vrši nabavku (skladištenje, osiguranje i distribuciju) sportske opreme i rekvizita u okviru odobrenog programa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

1. propratno pismo;

2. obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:

1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR);

2. kopija ugovora sa bankom;

3. kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD, fleš).

KONKURS JE OTVOREN DO 21. jula 2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

Pravo učešća na konkurs imaju jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.

Rok za dostavljanje predloga programa i projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 25. sepembra 2017. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem – „A” i „AA”, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija prispe na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno do 25. sepembra 2017. godine do 15:30 časova.

Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje), odnosno 25. sepembra 2017. godine.

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, isključivo po pravilima navedenim u Smernicama za podnosioce programa ili projekta. Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili poštom na adresu:
Ministarstvo omladine i sporta
Sektor za omladinu
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Beograd

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave, naziv i oblast konkursa. Ispod adrese ministarstva mora biti navedena napomena: NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJE.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce programa ili projekata može se preuzeti ovde:
Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Sektor za omladinu, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 011/311-33-19 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Link

Javni poziv za godišnje programe/projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za godišnje programe/projekte  u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

Obrazac 3 – Predlog programa ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata nalazi se na linku; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Rok za podnošenje prijava: 30.06.2017. godine.

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama – Prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije potrebama osoba sa invaliditetom

Obrazac 3 – Predlog programa ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata nalazi se na linku; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Rok za podnošenje prijava: 30.06.2017. godine.

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama radi učešća u programu: “Završi započeto”

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto”

Obrazac 3 – Predlog programa ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata nalazi se na linku; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Rok za podnošenje prijava: 30.06.2017. godine.

Link

Konkurs za učenike srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku 2016. godine

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Raspisan konkurs za učenike srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku 2016. godine

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je danas, 3. aprila 2017. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2016. godine.

Konkurs će biti otvoren do 10. maja 2017. godine, a pravo na nagradu će imati učenici srednjih škola koji su u periodu od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim višeetapnim takmičenjima, koja su predviđena uslovima konkursa.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Ministarstvo omladine i sporta obaveštava kandidate da je u odnosu na prethodne godine tekstom konkursa u obaveznoj dokumentaciji predviđen nov dokument – izjava o saglasnosti da organ pribavi podatke iz službene evidencije ili da će sami pribaviti uverenje o državljanstvu, što je u skladu sa odredbama novog Zakona o opštem upravnom postupku.

Detaljnije

Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Cilj konkursa

Ovaj konkurs usmeren je na pružanje podrške za razvijanje sektorskih politika i jačanje međusektorske saradnje, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladih radi sticanja praktičnih znanja i veština; podizanje kapaciteta udruženja mladih i kancelarija za mlade za ostvarivanje međunarodne saradnje i korišćenje fondova.

OBLASTI KONKURSA

Za realizaciju ciljeva konkursa ministarstvo će odabrati po jedan program iz sledećih oblasti:
Oblast 1: podrška aktivnom učešću mladih, razvoju međuresornih programa i umrežavanje svih aktera omladinske politike kroz aktivno učešće mladih (obuka i mentorstvo mladih udruženja), jačanje kapaciteta organizacija članica, učešće u izradi AP NSM za period 2018-2020, podizanje kapaciteta udruženja mladih i kancelarija za mlade za ostvarivanje međunarodne saradnje i korišćenje fondova, podsticanje regionalne omladinske saradnje i razmene s ciljem da se promovišu ideje pomirenja, tolerancije i druge evropske vrednosti, podrška programu nediskriminacije i radu za intenziviranje rada sa ranjivim grupama mladih, podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih.

Oblast 2: standardizacija omladinskog rada kroz akreditaciju novih udruženja, profesionalizaciju ljudskih resursa, priznavanje i prepoznavanje omladinskog rada, podrška programu nediskriminacije i radu za intenziviranje rada sa ranjivim grupama mladih, obuka za omladinske lidere; podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih.

Oblast 3: podizanje kapaciteta koordinatora kancelarija za mlade, analiza rada i ispunjenosti standarda rada KZM, razvoj servisa u kancelarijama za mlade, podrška izradi/reviziji lokalnih strateških dokumenata, obuke koordinatora za omladinskog radnika, formiranje funkcionalnih i održivih Saveta za mlade, podrška odrganizaciji okruglih stolova za izradu AP NSM i Izmene i dopune Zakona o mladima, aktivnosti za ostvarivanje međunarodne saradnje, podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih.

Podnosioci predloga programa ili projekta

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata, u svojstvu podnosioca programa ili projekta, imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Preporučuje se da jedan podnosilac programa ili projekta učestvuje na javnom konkursu sa jednim programom ili projektom kao podnosilac, kojim realizuje jednu od navedenih oblasti konkurisanja. Pored toga, može učestvovati i kao jedan od partnera na nekom drugom podnetom programu ili projektu.

Udruženje mladih, udruženje za mlade i njihov savez, kao nosilac projekta, direktno je odgovorno za pripremu, sprovođenje i upravljanje programom ili projektom.

Rok za konkurisanje: 27.02.2017. DO 15.30 časova

Kontakt: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili na broj: 011/311 3319.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ

Cilj konkursa

U cilju sprovođenja ciljeva Nacionalne strategije za mlade, ministarstvo nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u sprovođenju različitih omladinskih aktivnosti iz oblasti definisanih ovim konkursom. Takođe, u cilju nastavka aktivnosti i omogućavanja pružanja doprinosa mladih u rešavanju problema i potreba lokalnih zajednica širom Srbije, ukazivanja na značaj procesa sticanja ličnih, socijalnih i radnih veština među mladima, kao i u promovisanju vrednosti i negovanju kulture volontiranja i aktivizma mladih, ministarstvo nastavlja da pruža podršku u realizaciji omladinskih volonterskih projekata i organizovanju međunarodnih volonterskih kampova.

OBLASTI KONKURSA

Za realizaciju ciljeva konkursa ministarstvo će odabrati jedan ili više programa i projekata iz sledećih oblasti:

Deo konkursa A-1) Sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Oblast A-1)-1: obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih;
Oblast A-1)-2: aktivizam i aktivno učešće mladih;
Oblast A-1)-3: zdravlje, blagostanje, populaciona edukacija mladih;
Oblast A-1)-4: bezbednost mladih;
Oblast A-1)-5: socijalna uključenost mladih;
Oblast A-1)-6: mobilnost mladih;
Oblast A-1)-7: informisanje mladih;
Oblast A-1)-8: kultura i kreativnost mladih.

Deo konkursa A-2) Podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih

Za realizaciju ove oblasti konkursa ministarstvo će odabrati jedno udruženje/savez koje će sprovoditi program ili projekat u saradnji sa odabranim savezima/udruženjima koji će realizovati programe ili projekte po posebno raspisanom Javnom konkursu za razvoj i sprovođenje omladinske politike i ministarstvom.

Deo konkursa B  Sprovođenje programa MLADI SU ZAKON

Oblast B-1: Podrška sprovođenju omladinskih volonterskih projekata i volonterskih kampova na teritoriji odabrane grupe okruga

Za realizaciju ove oblasti konkursa ministarstvo će odabrati dvanaest udruženja/saveza − Resurs centara, koji treba da obezbede sprovođenje programa kojim se podržavaju neformalne grupe mladih i udruženja mladih za kratkoročne omladinske volonterske projekte; da pruže podršku organizaciji volonterskog/ih kampa/ova u svojoj grupi okruga; da regrutuju volontere iz svoje grupe okruga na ostale volonterske kampove i aktivno promovišu program MLADI SU ZAKON u saradnji sa odabranim udruženjem/savezom koji realizuje deo konkursa B-2 na teritoriji sledeće grupe okruga:

Grupa okruga 1: Zapadnobački, Južnobački i Sremski okrug;
Grupa okruga 2: Srednjebanatski, Severnobački i Severnobanatski okrug;
Grupa okruga 3: Južnobanatski i Beogradski okrug;
Grupa okruga 4: Braničevski i Podunavski okrug;
Grupa okruga 5: Borski i Zaječarski okrug;
Grupa okruga 6: Šumadijski i Pomoravski okrug;
Grupa okruga 7: Mačvanski i Kolubarski okrug;
Grupa okruga 8: Zlatiborski i Moravički okrug;
Grupa okruga 9: Rasinski i Toplički okrug;
Grupa okruga 10: Jablanički i Pčinjski okrug;
Grupa okruga 11: Pirotski i Nišavski okrug;
Grupa okruga 12: Raški okrug i teritorija Kosova i Metohije.

Oblast B-2: Podrška koordinisanom sprovođenju nacionalnog programa MLADI SU ZAKON

Za realizaciju ove oblasti konkursa ministarstvo će odabrati jedno udruženje/savez koje treba da organizuje volonterske kampove, sveobuhvatnu regrutaciju volontera sa teritorije Republike Srbije i inostranstva u partnerstvu sa Resurs centrima za organizaciju 34 volonterska kampa, razvoj onlajn platforme programa MLADI SU ZAKON, kao i koordinisano sprovođenje nacionalnog programa MLADI SU ZAKON, kroz programsku podršku i umrežavanje Resurs centara, kontakt tačaka, kancelarija za mlade, volonterskih servisa i drugih partnera i resursa u cilju unapređenja uslova za volontiranje među mladima i za mlade, kao i razvijanje nacionalnih standarda kroz primere dobre prakse upravljanja volonterima i sredstvima.

Podnosioci predloga programa ili projekta

Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata, u svojstvu podnosioca programa ili projekta, imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi ministarstvo.

Preporučuje se da jedan podnosilac programa ili projekta učestvuje na javnom konkursu sa jednim programom ili projektom kao podnosilac, kojim realizuje jednu od navedenih oblasti konkurisanja. Pored toga, može učestvovati i kao jedan od partnera na nekom drugom podnetom programu ili projektu.

Udruženje mladih, udruženje za mlade i njihov savez, kao nosilac projekta, direktno je odgovorno za pripremu, sprovođenje i upravljanje programom ili projektom.

Rok za konkurisanje: 27.02.2017. do 15.30 časova

Detaljnije