Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti zaštite životne sredine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini za realizaciju projekata udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine kojima će se  promovisati zaštita i unapređenje stanja životne sredine i realizovati konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i obezbeđena sredstva:

Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu za projekte je 1.600.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Obrazac možete preuzeti ovde.
Prilikom konkurisanja podneti i Rešenje o upisu udruženja u Registar APR.
2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta; kontakt osobu; telefon za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; dinamiku trošenja sredstava; iznos sredstava za sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.
3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i  potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 100.000,00 dinara.
2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
3. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
4. Prilikom određivanja visine dotacije posebno će se uzimati u obzir:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, posebno biodiverziteta;
–   dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta;
–   broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća;
–   procenat učešća ili sufinansiranja iz drugih izvora
–   procena medijskog publiciteta projekta posebno u lokalnoj sredini
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane     Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

–  dostavljanje prijava do 15.03.2012. godine,
–  donošenje odluke o dodeli sredstava: 30.03.2012. godine,
–  rok izvršenja ugovorene obaveze: 31.12.2012. godine,
–  rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2013. godine,
– objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata                     02.04.2012. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
2. O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.
3. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.
4. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

1.    Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Olivia Tešić, telefon 021/487-4486). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link