Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE’

Konkurs – sufinansiranje izrade planskih dokumenata

paperrollsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2014. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata i to:
1.    prostornog plana jedinice lokalne samouprave
2.    plana generalne regulacije
3.    plana detaljne regulacije radnih zona
u cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 45.000.000,00 dinara.
2.    Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansuranja pojedinačnog planskog dokumenta ne može preći iznos od 2.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2014. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu planskog dokumenta za koji konkuriše.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje samo 1 (jednog) planskog dokumenta. Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za nastavak izrade planskog dokumenta za koji su ranije dodeljena sredstva po konkursu iz 2013. godine pod uslovom da je dostavila izveštaj o namenskom utrošku dodeljenih sredstava. U suprotnom može konkurisati samo za drugi planski dokument.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu planske dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Sofija Šumaruna i Branislav Vukajlov na telefon: 021/487-4674 i 021/487-4577, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs i branislav.vukajlov@vojvodina.gov.rs ).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs.)
2.    U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
3.    Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
•    odluku jedinice lokalne samouprave o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US i 98/2013 – odluka US), objavljenu u službenom glasilu,
•    overenu fotokopiju PIB obrasca,
•    overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
•    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
•    izjavu da je ugovor o izradi planskog dokumenta potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planskog dokumenta),
•    overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2014. godinu, iz koje se vidi da su planirana sredstva za izradu planskog dokumenta.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1.    prioritetnost planskog dokumenta;
2.    površina obuhvata planskog dokumenta,
3.    broj stanovnika jedinice lokalne samouprave;
4.    značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave, šireg okruženja i razvoj AP Vojvodine;
5.    faza postupka izrade  planskog dokumenta;
6.    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 62/2013);
7.    raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta;
8.    ranije dodeljena sredstva za izradu istog planskog dokumenta od Pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.
Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa
•    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“ 12.07.2014. do 31.07.2014. godine,
•    donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  08.08.2014. godine,
•    rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 31.12.2014. godine,
•    nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
•    rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Danas“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs.).
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade planskog dokumenta, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2014. godinu.

Detaljnije

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima

zasticena podrucjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine

Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Promocija zaštićenih područja

Pravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:
1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.

2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2013. godine.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana

enviroPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2013. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 2.000.000,00 dinara i

2. projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 2.800.000,00 dinara

Pravo za učešće na konkursu:
Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Potrebna dokumentacija:
Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Prilikom konkurisanja podneti i rešenje o upisu udruženja u Registar APR, overeni primerak Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave).

Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi, obim i vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate;  sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora, ukoliko su projektom predviđeni.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
Kriterijumi za dodelu sredstava:
Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 150.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
–    dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
–    broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora – ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
–       medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci,  izveštavanje   štampe i drugi načini prezentacije);
–   opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

  • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom list „Dnevnik“ do  30.03.2013. godine,
  • donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata  javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 20.04.2013. godine,
  • rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2013. godine,
  • rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 16.12.2013. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa za svaku projektnu oblast, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

O podnetim zahtevima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Obrazac – prijavna oblast 1, možete preuzeti ovde
Obrazac – prijavna oblast 2, možete preuzeti ovde.

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs udruženja građana za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Kontakt osoba za projektnu oblast

  • pod tačkom 1: Olivia Tešić, telefon 021/487-4486, e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs i kontakt osoba za projektnu oblast
  • pod tačkom 2: Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini

 

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:

1. Unapređenje upravljanja otpadom (Nabavka kanti i kontejnera za odlaganje otpada, adekvatnih posuda i kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada)

2. Monitoring kvaliteta životne sredine
-Kontrola kvaliteta ambijentalnog vazduha
-Izrada studije o stanju i uticaju polena alergenih biljaka u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine
-Kontrola kvaliteta površinskih i podzemnih voda
-Monitoring nepoljoprivrednog tla u naseljima, industrijskim zonama, zonama deponija i zaštićenim područjima
-Monitoring buke u životnoj sredini

3. Uređenje/oplemenjivanje prostora, neadekvatnih odlagališta otpada i podizanje (sadnja) zaštitnih zelenih pojaseva;

4. Kontinuirana edukacija javnosti u oblasti zaštite životne sredine (Sprovođenje tematskih medijskih kampanja na regionalnom i lokalnom nivou u vidu promovisanja principa održivog upravljanja otpadom, značaja podizanja zaštitnog zelenila, zaštite biodiverziteta, principa održivog razvoja, unapređenja eko-etno turizma);

5.Unapređenje upravljanja i promocije prirodne baštine i zaštićenih područja (Aktivne mere zaštite, sanacija i revitalizacija; Jačanje kapaciteta čuvarske službe; Promocija zaštićenih područja);

6.Monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine; Monitoring zdravstvenog stanja i aktivnosti na zbrinjavanju strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta;

7.Aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u AP Vojvodini;

8.Realizacija pilot projekata iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije;

Opšti uslovi Konkursa:
Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:
a) lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 3.);
b) udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine registrovana za oblast zaštite životne sredine (za projektnu oblast 7.);
c) upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, zaštićeno stanište i parkovi prirode, sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 5., 6.);
d) registrovane stručne – specijalizovane organizacije i ustanove;
(za projektne oblasti 4., 6., 8. )
e) fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 8. )

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Koordinatora projekta: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

Obrazac možete preuzeti ovde.

Rok za podnošenje projekata je 17. april2012. godine.

Konkursna dokumentacija:
Uz prijavu učesnici obavezno dostavljaju:
– Rešenje, uverenje, potvrdu, izvod da je podnosioc prijave upisan u registar nadležnog organa;
– Za udruženja građana overenu fotokopiju izvoda iz statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine;
– Projekat koji sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrstu, ciljeve i obim poslova; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumiza dodelu sredstava:
– nova i kreativna rešenja problema iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
– broj učesnika nosioca projekta;
– ukoliko se projekat realizuje uz učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);

Visina sredstava koja se dodeljuje po prijektu:
f) lokalnim samoupravama: do 2.500.000,00 dinara;
g) upravljačima zaštićenih područja: do 2.000.000,00 dinara;
h) udruženjima građana: do 500.000,00 dinara;
i) stručnim – specijalizovanim organizacijama, ustanovama, fakultetima i naučnim institucijama: do 1.500.000,00 dinara;

Objavljivanje rezultata i potpisivanje ugovora:
Rok za objavljivanje rezultata Konkursa je 27. april 2012. godine.
Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor koji pored nosioca projekta potpisuju Fond za zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Podnošenje prijava na Konkurs:
Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini“Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; adresa Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4456, kontakt osoba Tankosava Čanak).

Dostavljanje izveštaja:
Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Koordinatoru projekta:
– završni izveštaj o realizaciji projekta;
– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa overene od ovlašćenog lica), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima;
– izveštaj o namenskom korišćenju sredstava;
– izjavu korisnika o sprovedenoj proceduri javne nabavke;
– Zapisnik/proceduru o odabiru izvođača za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnim nabavkama;

Link

Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini za realizaciju projekata udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine kojima će se  promovisati zaštita i unapređenje stanja životne sredine i realizovati konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i obezbeđena sredstva:

Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu za projekte je 1.600.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Obrazac možete preuzeti ovde.
Prilikom konkurisanja podneti i Rešenje o upisu udruženja u Registar APR.
2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta; kontakt osobu; telefon za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; dinamiku trošenja sredstava; iznos sredstava za sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.
3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i  potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 100.000,00 dinara.
2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
3. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
4. Prilikom određivanja visine dotacije posebno će se uzimati u obzir:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, posebno biodiverziteta;
–   dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta;
–   broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća;
–   procenat učešća ili sufinansiranja iz drugih izvora
–   procena medijskog publiciteta projekta posebno u lokalnoj sredini
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane     Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

–  dostavljanje prijava do 15.03.2012. godine,
–  donošenje odluke o dodeli sredstava: 30.03.2012. godine,
–  rok izvršenja ugovorene obaveze: 31.12.2012. godine,
–  rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2013. godine,
– objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata                     02.04.2012. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
2. O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.
3. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.
4. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

1.    Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Olivia Tešić, telefon 021/487-4486). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Konkurs za opštine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, za su/finansiranje izrade:
1.    planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000  stanovnika,
2.    projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata u lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3.    projektno-tehničke dokumentacije za objekte javne namene sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima se planira unapređenje primene obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, upotreba ekoloških građevinskih materijala i primena novih tehnologija u građenju u cilju stvaranja planskog osnova, a radi podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, sve u funkciji razvoja naseljenih mesta, a time i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva:

1.    Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
2.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 25.100.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Obrazac za prijave možete preuzeti ovde.
2.    Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv plana ili projekta; naziv i sedište podnosioca prijave; ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije posla; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje izrade plana ili projektno-tehničke dokumentacije.
3.    Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–      odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11), od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave ili predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta, odnosno izjavu predsednika opštine/grada o stepenu prioriteta investicije prema strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave ili nekom drugom važećem dokumentu za izradu projektno-tehničke dokumentacije,
–      informaciju o lokaciji ili lokacijsku dozvolu za izradu projektno-tehničke dokumentacije, u skladu sa članom 53. ili 54. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11),
–      fotokopiju PIB obrasca,
–      fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–      izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
–      izjavu da je ugovor o izradi planske ili projektno – tehničke dokumentacije potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planske ili projektno-tehničke dokumentacije).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–      broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana, odnosno broj stanovnika u naseljenim mestima za koje se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za infrastrukturne objekte,
–      stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      faza postupka izrade – usklađenosti planskog dokumenta po Zakonu o planiranju i izgradnji,
–      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije,
–      opravdanost korišćenja prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
–      dostavljanje prijava: do 30.03.2012. godine,
–      donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  10.04.2012. godine,
–      rok izvršenja ugovorene obaveze:
•     za planska dokumenta 9 meseci od dana potpisivanja ugovora,
•     za projektno-tehničku dokumentaciju 6 meseci od dana potpisivanja ugovora,
–      rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave na konkurs i utvrđuje predlog odluke.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.
6.    Nakon realizacije ugovorenih obaveza jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Za konkurs – su/finansiranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba za prijave je  Aurela Šimudvarac-Luči na telefon: 021/487-4246). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs pod nazivom „MOJE ZELENO DELO“

Raspisuje se Konkurs za dodelu nagrada i priznanja za najbolje akcije ili dela koja doprinose zaštiti, unapređenju stanja životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine.

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeće kategorije učesnika: građani sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, udruženja građana, registrovane firme, institucije, medijske kuće sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kao i lokalne samouprave i mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 01. juna 2011. godine.

Prijava na Konkurs treba da sadrži podatke o podnosicu predloga, kao i opis akcije ili dela koja doprinose zaštiti i očuvanju životne sredine i održivom razvoju AP Vojvodine uz priložini video zapis, fotografije ili drugi materijal.

Prijave treba poslati putem e-mail-a na adresu: ekolog@vojvodina.gov.rs, a ukoliko je veći format materijala prijave poslati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom na koverti: za Konkurs „Moje zeleno delo“.

Prijavljene predloge će pregledati i oceniti žiri čiji sastav će biti naknadno određen.

Rezultati konkursa za svaku kategoriju biće objavljeni najkasnije do 4.06.2011. godine na sajtovima Sekretarijata.

Mesto i datum zvaničnog uručenja priznanja i nagrada biće naknadno objavljeni na sajtovima Sekretarijata.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je mr Tatjana Đurić (e mail tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs, broj tefona 021/487-4719

Link