Sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2012. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine koji se odnose na:

1. festivale (u okviru tačaka 2.- 7.)
2. muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, ples)
3. likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
4. književno stvaralaštvo (manifestacije, nagrade, kolonije)
5. pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, radionice, nagrade)
6. filmske prezentacije i filmske radionice
7. video i multimedijalno stvaralaštvo
8. međuregionalnu saradnju (u okviru tačaka 1.- 7.)

a u ukupnom iznosu od 125.580.000,00  dinara.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu ili pretežnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2. Podnosilac prijave može da učestvujer na Konkursu sa najviše četiri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
-izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
-fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
-fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
-zvaničan dokaz o računu u banci i
-svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava