Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2011. godini

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2011. godini (u daljem tekstu: mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat).
Javnim oglasom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere utvrđuju se ciljevi, uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava, način korišćenja sredstava, način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora, način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava, kao i obaveštenje o izboru.

Ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mere su:
1)    podrška razvoju poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti i
2)    razvoj usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, promocija regionalnog identiteta i brendiranje regiona.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1)    jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika i
2)    akreditovane regionalne razvojne agencije, osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS“ br. 74/10), koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.2. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstava su namenjena za:
Podršku jedinicama lokalne samouprave za pripremu i realizaciju ekonomskih projekata, uključujući direktne investicije sa efektima obnavljanja i unapređenja proizvodnje i zapošljavanja i to:
a)    Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj (u daljem tekstu: izvori finansiranja);
b)    sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
c)    Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za:
d)    Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Projekti od značaja za regionalni razvoj, kao i njihovi opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja bliže su definisani u Uputstvu za podnosioce zahteva.

1.3.     Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Osnovni uslovi:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu ili Pokrajinskom sekretarijatu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za podnosioce zahteva;
2)    da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
3)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije za akreditovane regionalne razvojne agencije;
5)    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za akreditovane regionalne razvojne agencije;
6)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;

Specifični uslovi:
7)    za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
8)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.
Ministarstvo će izabranim podnosiocima zahteva isplatiti odobrena sredstava najkasnije do  15. decembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a)    Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, a u maksimalnom iznosu do 300.000,00 RSD bez poreza na dodatu vrednost u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, što je bliže definisano u Uputstvu za podnosioce zahteva.

b)    Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 RSD, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

c)    Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 RSD Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

– do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave,
– do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe,
– do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe,
– do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe i
– do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost, tako da maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 RSD

Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 RSD biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 RSD i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.

Kod projekata sa učešćem više partnera u skladu sa Javnim oglasom koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

d)    Sufinansiranje troškova učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte akreditovanih regionalnih razvojnih agencija vrednosti do 200.000.000,00 RSD Ministarstvo će sufinansirati do 30% opravdanih troškova od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 RSD.

Kod projekata sa učešćem više partnera u skladu sa Javnim oglasom koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
Preostali iznos sredstava podnosioci zahteva su obavezna da finansiraju iz drugih izvora.

3.    Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora

Ispunjenost uslova po javnom oglasu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova koji su detaljnije razrađeni u Uputstvu za podnosioce zahteva.

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluku o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca  koji su ispunili formalne uslove iz Javnog oglasa.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Uputstvom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili Pokrajinskog sekretarijata ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd ili Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas – sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom „NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni oglas, Uputstvo za podnosioce zahteva i prijavni formular su dostupni i na Internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Pokrajinskog sekretarijata na adresi: www.region.vojvodina.gov.rs.

Javni oglas je otvoren dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229 begin_of_the_skype_highlighting              011/285-5229      end_of_the_skype_highlighting, 011/285-5231, 011/285-5132 i 011/285-5212  ili slanjem pošte na elektronsku adresu: marija.stosic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , marija.stoskovic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , milja.joveski@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i jovanka.jovanovic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili u Pokrajinskom sekretarijatu na sledeći broj telefona: 021/4874-686 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: vesna.piperski@vojvodina.gov.rs

5.    Obaveštenje o izboru

Ministarstvo će pismeno obavestiti izabrane podnosioce zahteva u roku od osam dana od dana donošenja odluke od strane Komisije i pozvati ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od prijema pismenog obaveštenja.

Potrebnu dokumentaciju preuzmite ovde

Link