Dodela sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – obrtna sredstva

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

 

 

 

Javni poziv za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2011. godini

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu predstavljaju osnov za dodelu de minimis državne pomoći i koriste se za:

I.    pokrivanje operativnih troškova poslovanja nastalih do 31. decembra 2010. godine i/ili

II.    podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repro materijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju, u skladu sa godišnjim programom rada preduzeća.

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 350.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos sredstava po preduzeću za pojedinačnu namenu utvrđenu ovim javnim pozivom jeste 10.000.000,00 dinara.
Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se u roku od šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.merr.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    dokaz o visini i nameni potrebnih sredstava;
2.    pisana izjava podnosioca prijave o svim drugim de minimis državnim        pomoćima koje je koristio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste namene ili izjava podnosioca prijave da nije koristio državnu pomoć.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:
•    ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću i
•    očekivani efekti.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za zapošljavanje, najkasnije do 30. juna 2011. godine.

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji Komisija sačinjava u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog poziva.

Na osnovu Odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

4.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstva preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostavljaju se isključivo putem pošte na sledeću adresu:

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Sektor za zapošljavanje
Bulevar kralja Aleksandra br. 15
11120 Beograd

Preuzimanje dokumenta

Link