Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova za 2011. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE i FILMSKI CENTAR SRBIJE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova za 2011. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) kao i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa u smislu Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08 i 53/10), a koji pri tom ispunjavaju i posebne uslove utvrđene ovim konkursom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji u tom smislu zadovoljavaju sledeće uslove:

  • da je producent dela državljanin Republike Srbije ili pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, registrovano u skladu sa zakonima Republike Srbije za obavljanje delatnosti proizvodnje kinematografskih dela, sa većinskim udelom srpskog kapitala i u kome su reditelj i scenarista i značajan broj članova autorske, glumačke, saradničke i izvođačke ekipe državljani Republike Srbije, sa značajnim učešćem srpskog jezika ili jezika nacionalnih manjina;

Zainteresovani učesnici konkursa, obavezni su da uz prijavu na konkurs dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: konkursnu dokumentaciju na formularima Filmskog centra Srbije, završnu verziju scenarija, sinopsis, scenario sa likovnim predlošcima (za animirani film), rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija, biografiju producenta, odnosno profil producentske kuće, sa potpunim izvodom iz Agencije za privredne registre (ne starijim od tri meseca), dokaz o regulisanim autorskim pravima, kopije ugovora zaključenih sa scenaristom i rediteljem, finansijski plan filma, odnosno predračun filma, plan finansiranja, očekivani priliv sredstava; relevantne dokaze za zatvaranje finansijske konstrukcije, ukoliko ih poseduju u ovoj fazi konkursa (bankarske garancije, garantovani novac iz stranih fondova, koprodukcioni ugovor sa inostranim producentima, potvrde o posedovanju odgovarajućih tehničkih kapaciteta ili dokaze o učešću pravnih lica koje takve kapacitete poseduju i sl.), vremenski plan realizacije filma, zaključno sa terminom izrade prve tonske kopije filma (odgovarajućeg mastera u digitalnoj formi). Pored prethodno navedene dokumentacije reditelji – debitanti dostavljaju dosadašnje radove na DVD formatu, a minimum jedan kratki igrani film ili srednjemetražni igrani film, koji je javno prikazan, kao i preporuku renomiranog reditelja.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

  • Pravna lica i preduzetnici – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, šifra delatnosti 5911 i 5912. Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, pravna lica prilikom prijave na ovaj konkurs, prilažu fotokopiju rešenja o registraciji.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 22. Zakona o kulturi, odnosno „indirektni korisnici budžeta“, direktor, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Filmskog centra Srbije, članovi Konkursne komisije, revizor, zaposleni u Filmskom centru Srbije, lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbije, kao i sva druga lica koja su na bilo koji način povezana sa organizovanjem konkursa ili dodelom sredstava.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju producenti i reditelji, dobitnici sredstava za domaći dugometražni igrani film na prethodnom konkursu za 2010. godinu.

Na ovom konkursu nemaju pravo učešća ni fizička ili pravna lica, koja su trenutno, ili su bila povezana upravljački, kapitalom ili kao zastupnici, sa licima, koja uprkos pravnosnažnoj sudskoj presudi, donetoj zbog neplaćenih dospelih ugovornih obaveza prema Filmskom centru Srbije, nisu ispunila te obaveze zbog stečaja, prinudnog poravnanja, blokade, likvidacije, ili drugih razloga na strani tih lica, i to dok te obaveze ne izmire, odnosno do isteka roka od pet godina od pravnosnažnosti pomenute presude.

Na ovaj konkurs nije dozvoljeno aplicirati sa naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami.

Podnosioci prijava na konkursu za domaći dugometražni film mogu konkurisati samo sa jednim projektom.

Prilikom podnošenja prijave na ovaj konkurs, podnosioci imaju mogućnost konkurisanja sa projektima u jednoj od tri kategorije:

  • debitantski film;
  • niskobudžetni igrani film;
  • ostali filmovi.

Rok za prijem prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „ Večernje novosti“ i na internet sajtu Filmskog centra Srbije, zaključno sa 28. januarom 2011. godine.

Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima sredstava doneće Konkursna komisija za domaće dugometražne filmove imenovana od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, dok će konačnu odluku o konkretnoj visini novčanih sredstava koja će biti dodeljena svakom od izabranih projekata doneti Upravni odbor Filmskog centra Srbije.

Po donošenju odluke i objavljivanju rezultata konkursa, Filmski centar Srbije sa dobitnikom sredstava po konkursu zaključuju ugovor kojim se precizno i na detaljan način regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava odobrene finansijske podrške, vremenskim trajanjem prava na korišćenje sredstava.

Učesnici konkursa podnose konkursnu dokumentaciju na srpskom jeziku, u jednom štampanom primerku i jednom identičnom primerku u elektronskoj formi u pdf formatu i to neposredno, u sedištu Filmskog centra Srbije ili putem pošte. Prijava mora biti potpisana i overena od strane producenta i parafirana od strane reditelja na svakoj strani. Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova u kategoriji…“, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Zagrebačka 9/3.

Prijave sa konkursnom dokumentacijom se mogu dostaviti neposredno, predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.

Podnošenjem prijave i propisane konkursne dokumentacije po raspisivanju konkursa, podnosilac istovremeno potvrđuje da je upoznat i da prihvata odredbe Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva Filmskog centra Srbije.

Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet sajtu Filmskog centra Srbije: www.fcs.rs, a na zahtev podnosioca prijave čije je sedište van teritorije grada Beograda, konkursna dokumentacija može biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131 ili putem elektronske pošte preko adresa bristic@fcs.rs, kontakt osoba – Bojana Ristić.