Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu  bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA SPREČAVANjA I OTKLANjANjA ŠTETNIH POSLEDICA NASTALIH EKSPLOATACIJOM MINERALNIH SIROVINA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Sredstva za ovu namenu planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (“Sl.list APV“ broj 20/2009, 18/2010-rebalans) i obezbeđena su po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine u 2010. godini.

Cilj dodele sredstava po ovom Konkursu je:

  1. 1. Uvođenje novih tehnologija i opreme u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) koji za cilj imaju:

–  smanjenje količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;

–  korišćenje sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);

–  smanjenje potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;

–  uvođenje obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;

–  smanjenje emisije štetnih gasova pre svega ugljendioksida;

–  prečišćavanje otpadnih (rudničkih) voda i njihovo ponovno korišćenje;

–  zaštita kopova od podzemnih i površinskih voda.

  1. 2. Rekultivaciju i revitalizacija napuštenih kopova;
  2. 3. Efektivnije korišćenje raspoloživih hidrogeotermalnih resursa u energetske svrhe.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava po ovom oglasu imaju:

  1. Javna preduzeća koja sprovode režim zaštite i upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine i u čijim se granicama nalaze napušteni rudarski objekti; površinski kopovi i podzemne prostorije, bez titulara.
  2. Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice u AP Vojvodini, na čijoj teritriji se nalaze napušteni rudarski objekti bez titulara, a u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica od rudarske delatnosti i eksploatacije mineralnih sirovina
    1. Privredni subjekti koji se bave eksploatacijom mineralnih sriovina i ispunjavaju uslove propisane Zakonom o geološkim istraživanjima (“Sl.glasnik RS“ broj 44/95) i Zakonom o rudarstvu (“Sl.glasnik RS“ broj 44/95, 34/06, 104/09) i podzakonskih akata donetih na osnovu ovih zakona.

U 2010.godini za navedene namene planirana su sredstva za javna preduzeća koja sprovode režim zaštite i upravljaju prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 30.000.000,00 dinara; za transfer ostalim nivoima vlasti u iznosu od 50.000.000,00 dinara, i za subvencije privrednim subjektima 40.000.000,00 dinara.

Javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrom uz podnetu prijavu podnosi:

– Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Izvod iz Agencije za privredne registre;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim prostornim planovima;

– uslove nadležnog organa za zaštitu prirode za realizaciju planiranih radova;

–  Dokaz da se napušteni kop nalazi na zemljištu koje je u granicama zaštićenog prirodnog dobra i da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi.

Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice uz podnetu prijavu podnose:

Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;

– Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu.

–  Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i da su na predmetnom kopu  radovi izvođeni od strane privrednog subjekta koji je  međuvremeno trajno prestao da radi i brisan je iz APR.

Privredni subjekti uz prijavu podnose:

– Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;

– Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu

– Izvod iz registra privrednih subjekata;

– Potvrdu o bilansnim rezervama, ne stariju od četiri godine;

– Odobrenje za eksploataciju;

– Dokaz da izmiruju naknadu za korišćenje mineralnih sirovina (na način propisan Pravilnikom o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina-(“Sl.glasnik RS“ broj 102/2006, 46/2010);

– Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i/ili da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi pre stupanja u posed sadašnjeg vlasnika.

– Prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv za dobro izvršenje radova u visini odobrenih bespovratnih sredstava (dostavlja se samo za odobrene projekte pre potpisivanja ugovora).

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od učesnika konkursa, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili da se uslovi provere na licu mesta.

Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice i privredni subjekti mogu podneti najviše dve prijave projekta tokom jedne kalendarske godine, a pod uslovom da su radovi po već odobrenom projektu u celini realizovani, kao i da su dostavljeni i usvojeni konačni tehnički i finansijski izveštaji.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije obezbeđuju sami učesnici.

Maksimalan iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 4.000.000,00 dinara.

Javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima u čijim se granicama nalazi veći broj napuštenih rudarskih objekta mogu podneti integrisani projekat za više objekata s tim da pojedinačna vrednost po jednom objektu ne može biti veća od 4.000.000,00 dinara.

Zajednički kriterijumi za ocenjivanje i izbor prioritetnih projekta su: sprečavanje i trajno otklanjanje štetnih posledica od eksploatacije mineralnih sirovina, obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih i revitalizovanih prostora, unapređenje tehnološkog procesa rada u cilju sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i održivog korišćenja neobnovljih resursa, veće sopstveno učešće i kraći rokovi za početak i završetak projektom predviđenih radova.

Posebni kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za finansiranje projekata iz oblasti korišćenja geotrmalnih resursa na području AP Vojvodine iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su od strane Saveta za geotermalnu energiju obrazovanog Rešenjem pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine broj 115-02-00100/2009-01 od 08.05.2009.godine i objavljeni su na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za enregetiku i mineralne sirovine.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstva ostvarenih po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

Odluka pokrajinskog sekretara je konačna. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti učesnike konkursa. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na odluku se ne može uložiti žalba ili drugi pravni lek.

Prijave na Konkurs se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za enrgetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ne otvarati-Prijava na Konkurs za Projekte koji imaju za cilj sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Korisnici sredstava čiji su Projekti prihvaćeni od strane Komisije zaključuju ugovore sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstva, način i uslovi plaćanja kao i druga pitanja u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, soba 59 i 62), na telefone broj  021/487-4118 i 487-4492 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: branislava.vasic@vojvodina.gov.rs. i tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs


Link