Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE’

Sufinansiranјe realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranјe realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranјe realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Rok za podnošenje prijave je 20. april 2016. godine.

Detaljnije

Finansiranje i sufinansiranje projekata nevladnih organizacija i neprofitnih institucija

Girl holding light bulb

Girl holding light bulb

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladnih organizacija i neprofitnih institucija u 2016.godini

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2016.godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na područiju Autonomne pokrajine Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2016.godine.

Detaljnije

sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

POKRAsolarna pumpa navodnjavanjeJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima.

Rok za podnošenje prijave je 24. mart 2016.godine.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

toplotna pumpaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2016.godine.

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

solar panel - hot water6POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2016.godine.

Detaljnije

Konkurs Bespovratna sredstva za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

POKRAJINSrekultivierungKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje realizacije projekata rekultivacije napuštenih kopova bez titulara.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2016.godine.

Detaljnije

Konkurs – Sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

energy sustainable farmPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi.

Rok za podnošenje prijave je 23. mart 2016.godine.

Detaljnije

Podsticajna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase

biomass logoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata za korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama.

Rok za podnošenje prijave je 16. mart 2016.godine.

Detaljnije

Bespovratna podsticajna sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

solar2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat  4009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima, 430 Gorivo i energija, na poziciji  674 , konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – prihodi iz budžeta i Projekat  4009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima, 430 Gorivo i energija, na poziciji  674 , konto 454-subvencije privatnim preduzećima, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 13 00 – neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godine.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa  teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se  za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja, sa ciljem:

•    nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostale prateće elektro i mašinske opreme;

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama  1. i 2. ovog člana, ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    kupovinu polovnih materijala i opreme;
2.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju će se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije u zalivnim sistemima a korisnici podsticajnih sredstava su fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
•    ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za energente;
•    smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
•    povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 9.851.956,25 dinara (slovima: devetmilionaosamstotinapedesetjednahiljadadevestopedesetšestdinaraidvadesetpetpara);
2.    Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 800.000,00 dinara;
3.    Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;
4.    Podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Rok za podnošenje prijave je 18. decembar 2015. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

geotermalni-izvoriPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Sredstva za sufinansiranje realizacije projakata korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa – izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2015. godinu, Projekat 4006 Projakat korišćenja hidrotermalnih resursa – izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina, na poziciji 1101, konto 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija 4632 – kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, izvor finansiranja 01 00 – prihod iz budžeta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa-izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina koje koriste lokalne samouprave (gradovi i opštine) na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku materijala kao i za izvođenje neophodnih radova za ugradnju istih i to za izradu istražno-eksploatacionih hidrotermalnih bušotina.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    kupovinu polovne opreme i materijala;
2.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
3.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi.

II Ciljevi projekta
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, koristiće se za sufinansiranje realizacije projekta korišćenja hidrotermalnih resursa-izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina u objektima koje koriste lokalne samouprave (gradovi i opštine), na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sa ciljem izrade hidrotermalnih istražno-eksploatacionih bušotina.

III Uslovi konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 20.000.000,00 dinara (slovima: tridesetpetmilionadinara);
2.    Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je do 10.000.000,00 dinara;
3.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Rok za podnošenje prijave je 03.12.2015. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine svakog radnog dana putem elektronske pošte: psemr@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije