Konkurs za učešće u Programu „Druga šansa“

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola sa teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za učešće u projektu „Druga šansa – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji” (u daljem tekstu „Druga šansa“) koji se realizuje uz finansijsku podršku predpristupnih fondova EU IPA 08.

Projekat se odnosi na pilotiranje trogodišnjeg nastavnog plana i programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (uzrast iznad 15 godina). Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih je organizaciona i programska integracija osnovnog obrazovanja i stručnog obučavanja. Ono je namenjeno svima onima koji su stariji od 15 godina, a nisu stekli osnovno obrazovanje ili stručnu osposobljenost u zakonski predviđenom vremenu. Osnovne informacije o projektu nalaze se na internet adresi Ministarstva prosvete Republike Srbije (www.mp.gov.rs).

Učestvujući u projektu izabrane škole ostvaruju mogućnost da:

  • realizuju nove programe osnovnog obrazovanja odraslih koji mogu da- odgovore na potrebe društvene zajednice za unapređenjem znanja i veština odraslih ljudi, njihovim zapošljavanjem i uključivanjem u društvenu zajednicu;
  • osposobe nastavnike za implementaciju programa osnovnog obrazovanja odraslih i obezbede njihovu punu uposlenost;-
  • u realizaciji nastave koriste didaktičke priručnike i materijale za- učenje posebno razvijene za potrebe uspešne implementacije programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih;
  • dobiju osposobljenog pedagoškog (andragoškog) asistenta čija je- osnovna funkcija da nastavnicima pruže podršku u radu, a polaznicima podršku u učenju i prevazilaženju barijera u učenju;
  • kroz odvojeni ugovor, u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, dobiju odgovarajuću tehničku opremu.

Procedura prijavljivanja

Za učešće u projektu mogu se prijaviti sve osnovne škole i škole za osnovno obrazovanje odraslih sa teritorije Republike Srbije (izuzimajući Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju).
Za učešće u projektu škole se prijavljuju u pisanoj formi tako što dostavljaju neophodnu dokumentaciju koja je sastavni deo ovog konkursa.

Konkursna dokumentacija

Podnosilac prijave je dužan da uz prijavu priloži dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za učešće škole u projektu:

1. Prijava za učešće u Projektu „Druga šansa – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji”
2. Pismo o namerama – overeno Pismo o namerama od strane lokalne zajednice, filijale za zapošljavanje, opštinskog centra za socijalni rad i najmanje dve srednje stručne škole iz neposrednog okruženja, kojim se izražava podrška osnovnoj školi za učešće u projektu (obrazac br.2);
3. Podaci o licima bez potpunog osnovnog obrazovanja u sedištu škole:
3.1 Overena potvda lokalne samouprave (Odeljenje za društvene delatnosti) o broju lica, starijih od 15 godina, bez potpunog osnovnog obrazovanja (obrazac br.3);
3.2 Overena potvrda lokalne filijale za zapošljavanje o broju nezaposlenih lica bez potpunog obrazovanja u sedištu škole (obrazac br. 4);
3.3 Overena potvrda opštinskog centra za socijalni rad o broju lica korisnika materijalne pomoći, starijih od 15 godina, a sa nezavršenim osnovnim obrazovanjem (obrazac br.5);
3.4 Podaci o učenicima koji nisu završili osnovnu školu u poslednjih 10 godina (obrazac br.6, tabela br.1);
3.5 Izjava direktora OŠ o verodostojnosti podataka o učenicima koji nisu završili osnovnu školu u poslednjih 10 godina (obrazac br.7);
4. Podaci o nastavnicima osnovne škole koji se mogu angažovati u realizaciji
nastave za tri odeljenja odraslih polaznika (obrazac br.8, tabela br.2);
5. Izjava direktora osnovne škole o posedovanju odgovarajućeg prostora i opreme
(obrazac br.9);
6. Odluka Nastavničkog veća o učešću u projektu „Druga šansa“ (obrazac br.10);
7. Odluka Školskog odbora o spremnosti škole za učešće u projektu „Druga
šansa“ (obrazac br.11).

Prijava za učešće u projektu i odgovarajući prilozi moraju biti u potpunosti popunjeni. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Ovde možete preuzeti konkursnu dokumentaciju.

Dostavljanje prijave

Rok za podnošenje prijave i dostavljanje dokumentacije je do 25.12.2010. godine.
Prijavni formular popunjen u potpunosti i odgovarajući prilozi, moraju biti dostavljeni u pisanoj formi preporučenom poštom i elektronski, na adresu nadležne Školske uprave, kao i na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
8 sprat, kancelarija 29, SA NAZNAKOM: Konkurs za škole „Druga šansa“ (Mirjana Milanović).

Napomena:
Prijave i priložena dokumentacije se ne vraćaju.

Po isteku roka za dostavu prijava, Komisija za izbor škola, će izvršiti izbor škola. Rezultati izbora biće objavljeni na internet stranici Ministarstva prosvete Republike Srbije. Škole koje budu izabrane za učešće u projektu biće blagovremeno obaveštene o narednim projektnim aktivnostima.
Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti na telefon 011/363 10 91 ili e-mail: mirjana.milanovic@mp.gov.rs.

Škole izabrane za učešće u projektu su dužne da:

  • prikupe najmanje tri odeljenja odraslih (75 polaznika) bez završene- osnovne škole i uključe ih u nastavu u školskoj 2011/12. (po jedno odelenje za I – IV razred, V i VI razred , VII i VIII razred).
  • obezbede potreban broj nastavnika za rad sa tri odeljenja odraslih u- školskoj 2011/12. i omoguće njihovo učešće na obukama za implementaciju obrazovnog programa koje će organizovati Projekat pre početka školske godine;
  • obezbede neophodne prostorne i tehničke uslove za realizaciju nastave sa odraslima;
  • aktivno sarađuju sa lokalnom zajedniciom, lokalnom filijalom za- zapošljavanje, centrom za socijalni rad, nevladinim organizacijama, u organizaciji nastave i prevazilaženju barijera u učenju polaznika;
  • obezbede učešće srednjih stručnih škola iz svog neposrednog okruženja- za realizaciju stručnih obuka koje su sastavni deo funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Kriterijumi za izbor škola

Izbor škola za učešće u projektu «Druga šansa» izvršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Stepen socijalno-ekonomskog razvoja opštine u kojoj se škola nalazi. Stepen socijalno ekonomskog razvoja se određuje na osnovu kombinacije indeksa razvoja (Welfare Index), stope nezaposlenosti i nivoa obrazovanja populacije starije od 15 godina u datoj opštini. Kombinovanje ovih pokazatelja omogućuje ujednačenu zastupljenost osnovnih škola iz ruralnih i urbanih područja Srbije u projektu;
2. Broj stanovnika u opštini, starijih od 15 godina, bez potpunog osnovnog obrazovanja (1. do 8. razred), u sedištu škola, a koji su potencijalni polaznici osnovnog obrazovanja odraslih;
3. Mogućnost škole da obezbedi potreban broj nastavnika za realizaciju nastave sa tri odeljenja odraslih;
4. Posedovanje odgovarajućeg prostora i opreme u školi koji obezbeđuju ambijent za učenje za najmanje 75 odraslih polaznika (tri odeljenja odraslih);
5. Zainteresovanost lokalnih partnera (lokalna zajednica, lokalne filijale za zapošljavanje, centra za socijalni rad i srednjih stručnih škola) za implementaciju Projekta;
6. Motivisanost školskog tima (direktor, nastavnici, stručni saradnici) da učestvuje u Projektu, što podrazumeva:
spremnost da se podrži pedagoški asistent u prikupljnju najmanje 75 polaznika (da bi se formirala tri odeljenja), izvrši upis polaznika i obezbedi minimalna stopa osipanja tokom nastave;
uspostavljanje školskog tima za implementaciju projekta u roku od dve nedelje od dana izbora škole za učešće u projektu;
uspostavljanje lokalnog partnerskog tima za podršku polaznicima u prevazilaženju socijalnih barijera i barijera u učenju;
učestvovanje u obukama i drugim aktivnostima koje organizuje Projekat;
učešće u procesu testiranja, revizije i ažuriranja nastavnog plana i programa fukcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (uključujući stručno obrazovanje i osposobljavanje).

Prednosti

Prilikom donošenja konačne odluke o izboru škola vodiće se računa o:
nivou privredne (ne)razvijenosti regiona /opštine – prednost će imati škole sa nižim nivoom razvijenosti,-
broju nastavnika sa nepunim radnim vremenom u osnovnoj školi koja konkuriše i ostalim osnovnim školama u lokalnoj zajednici,-
stopi nezaposlenosti lica bez potpunog osnovnog obrazovanja,-
potrebama tržišta rada za kratkotrajnim oblicima obrazovanja,-
broju i vrsti srednjih stručnih škola u bližem okruženju.-

Link