Sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

Konkursi

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom.

Regionalni plan upravljanja otpadom izrađuje se u skladu sa čl. 12. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, 36/09).

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog  iznosa od 20.000.000,00 dinara.

Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine sastavni je deo ovog konkursa.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „POLITIKA“, na internet strani Fonda www.sepf. gov.rs i internet stranici SKGO www.skgo.org

2. Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su jedinice  lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.

Više jedinica lokalne samouprave koje čine region podnose zajedničku prijavu, tj. prijavu podnosi opština nosilac projekta u ime svih ostalih opština.

Prijave ne mogu podnositi jedinice  lokalne samouprave kojima su ranije dodeljena sredstva za izradu Regionalnog plana upravljanja otpadom.

3. Konkursna dokumentacija

–       popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),
–     popunjen i overen obrazac Upitnika za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org),
–     kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa :

1. potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona,
2. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnih budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
3. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine (za svaku opštinu članicu regiona posebno),
4. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

Napomena: Podnosioci prijave dužni su da dostave odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.

4. Dostavljanje prijava

Prijave se podnose na obrascima „Prijava za sufinansiranje projekta“ i „Upitnik za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine“.

Prijave se obavezno podnose i u pismenoj i u elektronskoj formi, najkasnije do 31.12.2010. godine.

Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd

sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom.“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i  nedeljko.curic@skgo.org U odeljku Subject navesti: regionalni plan upravljanja otpadom.

Sve prijave će biti unete u SLAP bazu podataka infrastrukturnih projekata lokalnih samouprava koju vodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) radi evidentiranja.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje

Eliminacioni uslov je potpisan međuopštinski sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom na koji su saglasnost dale skupštine opština svih članica regiona.

Kriterijumi za bodovanje dati su u Upitniku za bodovanje projekata za konkurs kod Fonda za zaštitu životne sredine (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava

Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 4.000.000,00 dinara.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011. godini.

Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija

Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba: Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).