Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Za započinjanje novih postupaka komasacije, budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 15.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava na konkurs
  2. Kopija PIB obrazca
  3. Kopija kartona deponovanih potpisa
  4. Overena kopija Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu
  5. Overena kopija izvoda iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za realizaciju postupka komasacije (Tabela: Program radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta)
  6. Program komasacije (na uvid)
  7. Overena kopija Saglasnosti na Program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  8. Overena kopija Odluke Skupštine opštine o sprovođenju komasacije.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 30.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link