Konkurs za finansiranje intezivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intezivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja na parcelama srednjih poljoprivrednih škola, kazneno vaspitnih i socijalnih ustanova

Za finansiranje intenzivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja na parcelama srednjih poljoprivrednih škola, kazneno vaspitnih i socijalnih ustanova u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 30.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 100% u svrhu: nabavke opreme za navodnjavanje i opreme za aplikaciju mineralnih hraniva i zaštitnih sredstava preko sistema za navodnjavanje, sanaciju postojećeg sistema za navodnjavanje, nabavku sistema za zaštitu od mraza, nabavku konstruktivnih elemenata i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, nabavku zaštitnih protigradnih mreža i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava na konkurs,
  2. Kopija PIB obrazca,
  3. Kopija kartona deponovanih potpisa,
  4. Predračuni za konstruktivne elemente, opremu i radove

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za realizaciju aktivnosti  može biti produžen.

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.11.2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405.

Link