Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju vatrogasnih domova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

– ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH VATROGASNIH DOMOVA

Finansira se adaptacija i rekonstrukcija objekata vatrogasnih društava, sa teritorije AP Vojvodine, bez prava promene namene.

Korisnici sredstava su dobrovoljna vatrogasna društva.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

5)    Fotokopija akta o registraciji društva i PIB obrazac

6)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

7)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 10.000.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link