Salašarski, etno i vinski turizam

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava u oblasti ruralnog razvoja u AP Vojvodini u 2010. godini za program:

1. SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM

1.1. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija salaša

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture.

Pravo učešća na konkurs imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:

– za izgradnju i rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu

5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu

8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

1.2. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija etno kuća

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija objekata po ugledu na autentične seoske kuće koji prikazuju i čuvaju tradicionalnu kulturu i arhitekturu sa prostora Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva i udruženja građana sa područja AP Vojvodine registrovana za pružanje usluga u turizmu.

Potrebna  dokumentacija:

– za registrovana gazdinstva:

1) Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu

5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu

8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

– za udruženja građana registrovana za pružanje usluga u turizmu:

1)   Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat

– za rekonstrukciju: Lokacijska dozvola ili Građevinska dozvola

– za adaptaciju: Dozvola za adaptaciju i sanaciju izdata od nadležnog organa

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

5)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja i PIB obrazac

6)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

1.3. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina

Finansira se: izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: pravna lica i preduzetnici sa područja AP Vojvodine koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji su upisani u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ako imaju u vlasništvu, odnosno u zakupu ili u kooperaciji vinograd.

Potrebna dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs

2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat (Informacija o lokaciji i Građevinska dozvola ili Dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole)

3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova

4)    Fotokopija rešenja o upisu u Vinarski registar i registracioni broj

5)    Dokaz o izvršenoj prenameni poljoprivrednog u građevinsko zemljište (samo za poljoprivredno zemljište)

6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat

7)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre i PIB obrazac

8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

9)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa

10) Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

Ukupna podsticajna bespovratna sredstva koja će se dodeljivati na osnovu ovog konkursa iznose 70.000.000,00 dinara.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 19. novembrom  2010. godine putem pošte na adresu:

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link