Javni konkurs za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU

Javni konkurs za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije

Podnosioci prijave na Javni konkurs mogu biti:
1. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) do kraja 2016. godine (u daljem tekstu: stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge)

2. Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre) od početka 2017. godine, pa sve do momenta raspisivanja Javnog konkursa (u daljem tekstu: novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge);

3. Zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost bavljenje seoskim turizmom – pružanje usluga smeštaja i ishrane (u daljem tekstu: turističke zadruge), koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), do momenta raspisivanja Javnog konkursa;

4. Zanatske zadruge i zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost proizvodnja predmeta ili delatnost obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti (u daljem tekstu: zanatske zadruge), koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), do momenta raspisivanja Javnog konkursa;

5. Socijalne zadruge čiji su osnivači pripadnici ugroženih društvenih grupa (osobe sa invaliditetom, samohrane majke, teže zapošljiva lica, pripadnici romske nacionalne manjine i druge društveno ugrožene grupe), sa registrovanom delatnošću iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, proizvodnje predmeta, obavljanje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koje su stekle svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi organ nadležan za poslove registracije privrednih subjekata (Agencija za privredne registre), do momenta raspisivanja Javnog konkursa (u daljem tekstu: socijalne zadruge).

Cilj programa
Zadruge predstavljaju potencijal za održivi privredni i društveni razvoj u Srbiji i nude različite privredne, ekonomske i društvene prednosti u odnosu na druge oblike poslovanja. Zadruge funkcionišu kroz demokratski model uprave i posluju u skladu sa zadružnim vrednostima i principima, a sve u skladu sa članom 4. Zakona o zadrugama („Sl. glasnik“, br. 112/2015)

Cilj Programa je sistemsko unapređenje poslovanja zadruga iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, seoskog turizma i zanatstva, povećanje broja zadruga, razvoj zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti na tržištu, kao i stvaranje mogućnosti da zadruga svojim poslovanjem doprinese održivom razvoju lokalne zajednice.

Finansijski okvir
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara, dok za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 15.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za turističke, zanatske i socijalne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara.

Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava uključuje i porez na dodatu vrednost.

Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu od Republike nižem nivou vlasti, a jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti zadruzi na poseban namenski dinarski podračun otvoren kod Uprave za trezor. Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra o dodeli bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Rešenje) i u roku propisanim Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Ugovor).

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava čine zadružnu svojinu zadruge i ista ne mogu biti otuđena u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava ne mogu biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu, u roku od pet godina od dana zaključenja Ugovora.

Namena sredstava
Projektne aktivnosti za čiju realizaciju su namenjena bespovratna sredstva:

 1. Nabavka živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim za nabavku muških goveda;
 2. Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;
 3. Nabavka opreme za preradu mleka i mesa;
 4. Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;
 5. Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu, kao i podizanje matičnih zasada, uključujući sisteme i opremu za navodnjavanje;
 6. Nabavka opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;
 7. Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;
 8. Nabavka opreme za pčelarstvo;
 9. Nabavka opreme za privredni ribolov, uzgoj i preradu ribe;
 10. Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta nabavkom montažnih objekata- tipskih kuća brvnara, vajata, bungalova, po principu ključ u ruke, letnjikovaca, nabavka opreme za zabavni park za decu (ljuljaške, klackalice, penjalice, kućice za decu i ostalo), kao i pripremni građevinski radovi koji su u vezi sa postavljanjem montažnih objekata;
 11. Troškovi opremanja smeštajnih kapaciteta (nabavka nameštaja, sanitarija, opremanje kuhinje sa pripadajućom belom tehnikom);
 12. Nabavka opreme, mašina i alata za izradu zanatskih proizvoda, proizvoda starih i umetničkih zanata kao i proizvoda domaće radinosti.

Napomena: Bespovratna sredstva za nabavku dobara iz tačke 10,11. i 12. dodeljivaće se kao državna pomoć male vrednosti- DE MINIMIS, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014).

Trajanje Javnog konkursa
Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs do 24.05.2021. godine.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633.

Detaljnije