Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica – pripravnik-volonter

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Stručno osposobljavanje nezaposlenih lica – pripravnik-volonter

Konkurs za učešće u finansiranju stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica – pripravnika-volontera

Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu:NSZ) raspisuje Konkurs za učešće u finansiranju 1.295 nezaposlenih lica od III do VII stepena stručne spreme u svojstvu pripravnika – volontera, bez zasnivanja radnog odnosa, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganja pripravničkog odnosno stručnog ispita.

Za vreme pripravničkog staža, pripravnici-volonteri ostvaruju pravo na:

novčanu pomoć u mesečnom iznosu od 10.000 dinara i to:

– za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem u trajanju do 12 meseci,

odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom

– za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju do 9 meseci odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom ili internim aktom

poslodavca

– za lica sa srednjim obrazovanjem u trajanju do 6 meseci, odnosno do isteka roka za pripravnički staž koji je propisan zakonom uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Uslovi za konkurisanje:

1) Pravo učešća na Konkursu imaju poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru;

2) Zahtev za finansiranje podnose poslodavci kojima je zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno angažovanje nezaposlenih lica radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, bez zasnivanja radnog

odnosa, po osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju/ugovora o volonterskom radu;

3) Dokument o registraciji;

4) Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

5) Dokaz o redovnoj uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih obrazaca PPOD);

6) Akt poslodavca, pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, odnosno opšti ili pojedinačni akt, kojim je utvrđeno kao uslov za samostalan rad u struci, obavljanje pripravničkog staža i polaganje pripravničkog/stručnog ispita;

7) Izvod iz zakona, pravilnika o radu ili drugog propisa kojim je utvrđen sadržaj i način polaganja pripravničkog/stručnog ispita (u slučaju da podnosilac zahteva zakonom ili svojim aktom nema definisan sadržaj i način polaganja pripravničkog/stručnog ispita, popunjava obrazac koji je

priložen uz zahtev);

8) Kod kriterijuma «Program polaganja pripravničkog/stručnog ispita» zahtev mora imati 10 bodova da bi bio uzet u razmatranje;

9) Radna biografija (CV) mentora (mentor mora imati najmanje 6 meseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovama, sem ukoliko to zakonom ili opštim i pojedinačnim aktom poslodavca nije drugačije određeno);

10) Ispunjene ugovorne obaveze po programima NSZ;

Uslovi koje nezaposlena lica treba da ispune da bi bila angažovana u svojstvu pripravnika- volontera:

a. Da su na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;

b. Da su bez radnog iskustva u struci za koju se osposobljavaju;

c. Da nisu otpočeli volontiranje.

Rok za podnošenje prijave: do 20.07.2009. godine.

zp8497586rq