Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini – IPA 2013

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini – IPA 2013

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • viškovi zaposlenih i
 • dugoročno nezaposleni

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi:

• 150.000,00 dinara po licu, u prvoj i drugoj grupi JLS;
• 200.000,00 dinara po licu, u trećoj grupi JLS;
• 250.000,00 dinara po licu, u četvrtoj grupi JLS i devastiranim područjima.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

 • pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
 • registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
 • u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva
 • nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • Maksimalni iznos sredstava koji na ime subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima može biti dodeljen jednom poslodavcu – podnosiocu zahteva, određuje se na osnovu Praktičnog vodića – nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije -PRAG (važeći od 15. Januara 2016.godine, verzija 2016.0 Odeljak 6.9.2). Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o subvenciji subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima zaključene u toku realizacije projekta i ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava;
 • poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjio za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme);
 • poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u tekućoj i prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
 • poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva.

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji, mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 11.06.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini – IPA 2013

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini – IPA 2013

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Kategorije nezaposlenih na koje se ova subvencija odnosi su:

 • viškovi zaposlenih i
 • mladi do 30 godina starosti.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposleni

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

Maksimalni iznos sredstava koji na ime subvencije za samozapošljavanje može biti dodeljen jednom poslodavcu – podnosiocu zahteva, određuje se na osnovu Praktičnog vodića – nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije – PRAG (važeći od 15. Januara 2016.godine, verzija 2016.0 Odeljak 6.9.2). Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o subvenciji za samozapošljavanje zaključene u toku realizacije projekta i ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovom da je:
– prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe;
– završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije;
– izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i
– u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne može da ostvari:
– za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju, prema spisku delatnosti koji je sastavni deo javnog poziva;
– za osnivanje udruženja i
– ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe.
– ako je već ostvarilo pravo na subvenciju za samozapošljavanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe u 2018.godini.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i
– dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Spisak odobrenih subvencija za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 11.06.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini – IPA 2013

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini – IPA 2013

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

 • realizaciju obuke u trajanju od 160 do 480 časova (u zavisnosti od vrste, složenosti poslova i drugih elemenata od značaja za trajanje obuke), u skladu sa standardima nivoa obuka1, ili
 • realizaciju obuke u trajanju manjem od 160 časova, kada je to propisano posebnim zakonom ili pravilnikom, ili
 • realizaciju obuke za osobe sa invaliditetom u skladu sa programom obuke za koju je izdato odobrenje za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i
 • zasnivanje radnog odnosa sa licima koja su sa uspehom završila obuku.

Na osnovu obrazloženog zahteva Nacionalnoj službi, poslodavac može da zasnuje radni odnos sa polaznikom i tokom obuke.

Za realizaciju obuke Nacionalna služba:

1. poslodavcu na osnovu zahteva može da isplati:

 • sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke, zavisno od dužine trajanja teorijsko-praktične obuke, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku; sredstva se isplaćuju u dva dela – prvi po otpočinjanju obuke i drugi nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i zaposleni;
 • sredstva dodeljena po osnovu sprovedenih obuka na zahtev poslodavca su de minimis državna pomoć;
 • Maksimalni iznos sredstava koji na ime obuke na zahtev poslodavca može biti dodeljen jednom poslodavcu – podnosiocu zahteva, određuje se na osnovu Praktičnog vodiča – Nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije – PRAG ( verzija 2016.0, Odeljak 6.9.2. od 15. januara 2016. godine). Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o sprovođenju obuke na zahtev poslodavca zaključene u toku perioda realizacije projekta, i ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

2. nezaposlenom polazniku isplaćuje:

 • mesečnu novčanu pomoć u visini od 6.000,00 dinara za pun fond časova,
 • sredstva za troškove prevoza;

3. nezaposlenom polazniku – osobi sa invaliditetom isplaćuje:

 • mesečnu novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, za pun fond časova, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100 časova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom,
 • sredstva za troškove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa, u skladu sa zakonom.

4. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti za polaznike obuke, u skladu sa zakonom.

Sredstva namenjena nezaposlenom polazniku Nacionalna služba isplaćuje i u slučaju kada poslodavac snosi troškove obuke.
Novčana pomoć se ne isplaćuje polazniku obuke koji je korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod uslovom:

 • da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%), odnosno da je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje posluje sa većinskim državnim kapitalom;
 • da je u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da ima plan i program po kome će se lice obučavati;
 • da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
 • da u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
 • da obučava i zapošljava nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe i koje zadovoljava opšte i posebne uslove za uključivanje u obuku, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i koje nije bilo u radnom odnosu kod poslodavca – podnosioca zahteva u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva i pripada nekoj od sledećih kategorija nezaposlenih lica, bez obzira na godine života:
  • mladi do 30 godina;
  • dugoročno nezaposleni;
  • viškovi zaposlenih;
  • stariji od 50 godina;
  • sa niskim/bez kvalifikacija;
  • Romi
  • radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
  • ostala teže zapošljiva lica, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja (NAPZ).
 • da ima kadrovske kapacitete za realizaciju programa obuke, odnosno da obezbedi instruktora koji:
  • ima minimum završenu srednju školu,
  • zaposlen je ili radno angažovan kod podnosioca zahteva sa fondom radnih sati koji je jednak dnevnoj dinamici realizacije obuke, odnosno zaposlen je ili angažovan u obrazovnoj ustanovi/organizaciji registrovanoj za obrazovanje odraslih, ukoliko se obuka realizuje u saradnji sa istom,
  • ima najmanje 12 meseci radnog iskustva na poslovima za koje se lice obučava i stručnu kvalifikaciju koja je u skladu sa poslovima za koje se lice obučava, odnosno, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima za koje se lice obučava, ukoliko nema odgovarajuću stručnu kvalifikaciju;
 • poslodavac ima obavezu da obezbedi jednog instruktora za jednu obrazovnu grupu od najviše 10 polaznika; obuka mora da se realizuje u jednom ciklusu, sa mogućnošću formiranja više polazničkih grupa;
 • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za realizaciju programa obuke, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju veličini obrazovne grupe i u skladu su sa radnim mestom za koje se lica obučavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu, odnosno ugovor o realizaciji obuke ili njenog dela sa odgovarajućom obrazovnom ustanovom ili organizacijom registrovanom za obrazovanje odraslih, ukoliko se obuka realizuje u saradnji sa istom.

Za realizaciju obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene osobe sa invaliditetom, poslodavac mora da ispunjava kadrovske, tehničke, prostorne i druge kapacitete za realizaciju programa obuke u skladu sa odobrenjem za sprovođenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije izdatim od strane ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

 ‘’Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2018. godine’’.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini i osnovne informacije

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2018. godini i osnovne informacije

Namena i cilj programa
Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština u cilju unapređenja kompetencija, sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština.
Cilj obuke je održanje zaposlenja kod poslodavca.

Vrste obuka
Obuka se realizuje radi posebnog usavršavanja zaposlenog ili opšteg usavršavanja zaposlenog u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Pod posebnim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje nisu prenosive, ili su ograničeno prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Pod opštim usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koji kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Izvođač obuke
Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licenciran izvođač obuke, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: izvođač obuke), a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Učešće u finansiranju programa obuke
U skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći, a u okviru raspoloživih sredstava za realizaciju obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati:
– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja do 25% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku,
– sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi opšteg usavršavanja do 60% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku;

Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 80% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku i to:
– za najviše 20 procentnih poena ukoliko je poslodavac mali privredni subjekt
– za najviše 10 procentnih poena ukoliko je poslodavac srednji privredni subjekt
– za najviše 10 procentnih poena ukoliko se u obuke uključuju osobe sa invaliditetom ili osobe koje se teže zapošljavaju i to:
1. lica bez kvalifikacije, odnosno bez završene srednje škole
2. stariji od 50 godina
3. pripadnik etničkih manjina.

U slučaju kada obuka uključuje komponente i posebnog i opšteg usavršavanja koje se ne mogu razdvojiti, prilikom određivanja procenta učešća u finansiranju, primenjuje se procenat za posebno usavršavanje.

Sredstva dodeljena po programu obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog su horizontalna državna pomoć.

Opravdani troškovi obuke:
– troškovi predavača,
– putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smeštaj,
– drugi tekući troškovi, kao što su materijali i potrošna roba direktno povezani sa realizacijom obuke,
– troškovi amortizacije alata i opreme u obimu u kojem se isključivo koriste za realizaciju obuke,
– troškovi usmeravanja i savetodavnih usluga u vezi sa obukom,
– troškovi polaznika i
– opšti indirektni troškovi (administrativni troškovi, zakup, režijski troškovi), do visine ukupnog iznosa drugih opravdanih troškova navedenih u prethodnim alinejama.

U pogledu troškova polaznika, u obzir se uzimaju samo sati koje polaznik stvarno provede na obuci.

Ukoliko je privredni subjekt dobio sredstva od autonomne pokrajine i/ili jedinica lokalne samouprave, preko nadležnih organa, i pravnog lica koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, za iste opravdane troškove za istu vrstu obuke i ista lica, ukupan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od propisanih ovim javnim pozivom.

Dinamika isplate sredstava na ime učešća u finansiranju troškova obuke

Ugovorena sredstva za realizaciju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu u celosti nakon završetka obuke, odnosno po dostavljanju dokaza da su polaznici obučeni i stekli sertifikat.

Broj zaposlenih na koji se mogu odobriti sredstva na ime obuke
Poslodavac koji ima do pet zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od šest do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dva zaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca može ostvariti poslodavac pod sledećim uslovima:
– da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
– da u poslednjih 24 meseca izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
– da u poslednjih 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
– da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
– da ima plan usavršavanja zaposlenog sa predlogom izvođača obuke sa prilozima koji podrazumevaju akreditovan program obuke, koja je predmet zahteva poslodavca; posedovanje svih potrebnih uslova za realizaciju obuke u pogledu prostorno-materijalno-tehničkih uslova i kadrovskih kapaciteta;
– da u program obuke uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 24 meseca pre podnošenja zahteva za učešće u finansiranju obuke.

Zahtev za učešće u programu obuke se neće odobravati za zaposlenog koji:
– obavlja pripravnički staž ili
– ispunjava jedan od uslova za ostvarivanje prava na penziju, odnosno ukoliko mu do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostaje do dve godine.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– plan usavršavanja zaposlenog na propisanom obrascu Nacionalne službe
– spisak zaposlenih koji će se uključiti u program obuke na propisanom obrascu Nacionalne službe

– specifikaciju troškova obuke potpisanu i overenu od strane nadležnog lica poslodavca na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokumentacija o izvođaču obuke – izjava izvođača obuke da će sprovesti aktivnosti u realizaciji tražene obuke; dokaz o akreditaciji/licenci za izvođenje obuke; plan i program obuke; opis prostorno-materijalno-tehničkih uslova za realizaciju obuke; podaci o kadrovskim kapacitetima; opis načina i kriterijuma za procenu znanja; podaci o sertifikatu; predračun troškova obuke
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela;
– uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev – za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;
– izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
– obaveštenje podnosioca zahteva o ranije primljenoj državnoj pomoći na propisanom obrascu Nacionalne službe;
– dokaz za zaposlene koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama ili imaju status osobe sa invaliditetom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

Način podnošenja zahteva
Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs .

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava se donosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga tela nadležnog za ekonomski razvoj i po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zapošljavanja, a na osnovu provere podnetog zahteva za učešće u programu.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Nacionalna služba i poslodavac u roku od 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i obaveze. Datum početka obuke mora biti nakon datuma donošenja odluke, a u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka. U slučaju da od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine u kojoj je doneta odluka ima manje od 45 dana, ugovor između Nacionalne službe i poslodavca mora biti zaljučen do kraja kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora sa poslodavcem
U cilju zaključivanja ugovora poslodavac je u obavezi da dostavi
-konkretan plan i dinamiku realizacije obuke (datum početka i završetka obuke, broj i spisak polaznika po grupi, datum polaganja konačnog ispita i datum izdavanja sertifikata),
– odgovarajuća sredstva obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza, i to:

1. Za preduzetnika:
– za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjima;
– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

2. Za pravno lice:
– za odobrena sredstva u iznosu do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima;
– za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinar i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstva za troškove obuke, sa rokom važenja od 6 meseci duže od trajanja ugovorne obaveze i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

Uz dostavljena sredstva obezbeđenja neophodno je priložiti:
– potvrdu o prijemu zahteva za registraciju menica (za pravna lica);
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na koji će biti preneta sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke;
– fotokopiju/očitanu ličnu kartu ovlašćenog lica korisnika sredstava/žiranta i
– druge dokaze u zavisnosti od statusa žiranta.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.).

VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac je u obavezi da tokom trajanja programa:
– obezbedi potrebne kadrovske, prostorne, tehničke i druge uslove za realizaciju programa obuke u saradnji sa izvođačem obuke,
– upozna polaznika obuke sa planom i programom obuke i njegovim obavezama,
– omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza;
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
– po završetku obuke dostavi Nacionalnoj službi pisani izveštaj o realizaciji obuke i kopije izdatih sertifikata;

– zadrži zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme još najmanje 24 meseca nakon sticanja sertifikata o stečenim kompetencijama.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza korisnik sredstava postaje dužnik Nacionalne službe i u obavezi je da vrati celokupan iznos sredstava isplaćenih u skladu sa ugovorom na ime obuke zaposlenog, sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 30.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.12.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 30.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 30.11.2018. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2018. godini

Program javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom realizuje se u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, odnosno radno-socijalne integracije osoba sa invaliditetom na tržištu rada, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 02.04.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2018. godine.

Detaljnije