POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2023. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini.
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno ‒ 85.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija ‒ prema Pravilniku i po Konkursu ‒ dodeljuju se bespovratno.
Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica podsticajna sredstva za opremanje stočarskih farmi po Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicija.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine.

3. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica:
• Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu ;
• Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini.
• Ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava.
• Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12. 2022. godinom;
• Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, dospele do 31. 12. 2022. godinom;
• Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12. 2022. godinom, ukoliko je korisnik istog;
• Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
• Podnosilac prijave ne sme ostvarivati novčane pozajmice od dobavljača od kojeg nabavlja investiciju koja je predmet podsticaja;
• Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
• Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021);
• Podnosilac prijave mora biti vlasnik životinje;
• Podnosilac prijave mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja (,,Službeni glasnik RS“ br. 36/2017) u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje šest godina počevši računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.; Rešenje mora da glasi na korisnika sredtava, odnosno na člana poljoprivrednog gazdinstva upisanog u IZVOD RPG.

Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:
• Podnosilac prijave-preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
• Prema podnosiocu prijave- pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
• Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
• Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju

Konkurs je otvoren do 16. 06. 2023. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

Detaljnije