POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2023. godini

 

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj i predmet ovog konkursa jeste podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće i ostali usevi.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 241.500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 160.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za:

Sektor voće, grožđe, povrće
1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda,
2. Nabavka opreme – linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda,
3. Nabavka opreme – linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (pakerice, oprema za štampanje etiketa),

Sektor povrće
4. Mašine za sadnju,
5. Mašine za zaštitu bilja.

Sektor ostali usevi
6. Mašine za primarnu obradu zemljišta
7. Mašine za dopunsku obradu zemljišta
8. Mašine za đubrenje zemljišta
9. Mašine za setvu
10. Mašine za transport
11. Ostalo (navigacija)

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i to samo za jednu investiciju.

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2023. godini

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
­ nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
­ preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice:
­ privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
­ zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
­ složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do 16.06.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487- 4419; od 12 do 14 časova.

Detaljnije