POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Javni konkurs za sufinanisiranje potprojekta „Multikulturalizam na klik“

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni konkurs za sufinanisiranje potprojekta „Multikulturalizam na klik“

Javni konkurs se raspisuje za dodelu dotacija Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, registrovanim pravnim licima (udruženjima, asocijacijama i drugim subjektima sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine) za organizaciju 8 nagradnih konkursa od opšteg javnog interesa, za učenike nižih i viših razreda osnovnih škola iz AP Vojvodine i to u oblasti multikulturalizma, tolerancije i očuvanja i promovisanja etničke raznolikosti i kulturnog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica Vojvodine.

Javni konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 700.000,00 dinara.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA

Sredstva se dodeljuju jednom izabranom korisniku za organizaciju 8 nagradnih javnih konkursa u toku 2023. godine.

II USLOVI KONKURSA

• Na javni konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
• Na javni konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici, privredna društva i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

• Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za organizaciju 8 nagradnih javnih konkursa u skladu sa sledećim uslovima:
o nagradni konkursi se raspisuju za podnošenje radova na odabrane teme iz oblasti multikulturalizma, tolerancije i očuvanja i promovisanja etničke raznolikosti i kulturnog identiteta nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica Vojvodine;
o nagradni konkursi su namenjenih učenicima nižih i viših razreda osnovnih škola iz AP Vojvodine, od kojih su 4 namenjena učenicima nižih razreda osnovnih škola a 4 učenicima viših razreda osnovnih škola;
o nagradni konkursi su javni uz obavezu odabranog korisnika sredstava da pismenim putem (ili putem elektronske pošte) obavesti sve ustanove osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini o uslovima i rokovima konkursa;
o nagradni konkursi moraju biti realizovani u 2023. godini.

• Podnosioci prijave na javni konkurs, uz prijavu, obavezno podnose i:
o detaljno razrađen plan potprojekta i opis aktivnosti;
o predlog dinamike realizacije aktivnosti u 2023. godini;
o predlog tema i forme radova koji će biti predmet nagradnih konkursa;
o predlog nagradnog fonda i forme nagrađivanja;
o predlog budžeta potprojekta;
o predlog modela saradnje sa Sekretarijatom u realizaciji potprojekta;
o zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija).

III NAČIN APLICIRANJA

• Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 22. februara 2023. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,
upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
Sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA SUFINANISIRANJE POTPROJEKTA „MULTIKULTURALIZAM NA KLIK“

• Konkurs je otvoren do 10. marta 2023. godine.

IV OCENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA

• Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
• Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave ispisane nečitko ili grafitnom olovkom, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;
• Kriterijumi koji će se primenjivati prilikom odlučivanja o izboru organizatora takmičenja:
o predlog forme radova i tema nagradnih konkursa;
o kvalitet predloga aktivnosti, ocena efikasnosti i mogućnosti potpune realizacije cilja i teme konkursa;
o predlog dinamike realizacije nagradnih konkursa u toku 2023. godine;
o predlog forme nagrađivanja i budžeta potprojekta;
o predlog modela saradnje sa Sekretarijatom u realizaciji potprojekta;
o prethodne aktivnosti podnosioca prijave u vezi sa oblastima na koje se odnose nagradni konkursi.
• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;
• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Rešenje o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
• Sa podnosiocem prijave kome su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o sufinasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena;
• Rezultati javnog konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata po okončanju Konkursa.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4607, ili putem e-pošte aron.madaras@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije