POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica za 2023. godinu

Sredstva u iznosu od 10.000.000,00 dinara se dodeljuju radi unapređivanja ostvarivanja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi jedinica lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, u kojima je statutom grada, odnosno opštine utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica na celoj teritoriji jedinice lokalne samouprave ili u naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne zajednice na teritoriji gradova i opština iz alineje jedan;
 • drugi organi, organizacije, službe i ustanove, korisnici budžetskih sredstava, koji imaju sedište na teritoriji lokalne samouprave ili koji obavljaju delatnost na teritoriji lokalne samouprave, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • troškova izrade i postavljanja tabli s nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenih mesta i drugih geografskih naziva na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova, kao i drugih obaveštenja i upozorenja za javnost ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu ili naseljenom mestu;
 • za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca, službenih glasila i drugih javnih publikacija;
 • za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti.

Visina sredstava za dodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • broj jezika i pisama nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada ili naseljenog mesta;
 • procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, na osnovu poslednjeg popisa stanovništva;
 • ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju aktivnosti;
 • postojanje drugih izvora finansiranja aktivnosti;
 • kontinuitet u finansiranju aktivnosti od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put
 • postojanje naloženih ili preporučenih mera za unapređenje aktivnosti na unapređenju višejezičnosti od strane inspekcijskih službi;
 • postojanje potvrde od strane nacionalnog saveta nacionale manjine o značaju finansiranja aktivnosti.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22.02.2023. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 10. marta 2023. godine.

Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata, na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine – nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u organima Autonomne pokrajine Vojvodine.

Prijave se podnose:

1. lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu;
2. poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice – Bulevar Mihaila Pupina 16, 21000 Novi Sad
ZA KONKURS – DODELA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA ZA 2023. GODINU

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po više osnova, prijave se dostavljaju u dva primerka po svakom osnovu, sa isto toliko overenih izjava.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, kod kojih nedostatak nije otklonjen po ukazivanju, kao ni prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od strane neovlašćenih lica.
Sekretarijat po Konkusu sufinansira isključivo aktivnosti koje se realizuju u periodu od dana raspisivanja konkursa do 31.12.2023. godine.
Postupak konkursa sprovodi komisija za razmatranje prijava koju obrazuje pokrajinski sekretar. Komisija nakon razmatranja podnetih prijava sačinjava listu vrednovanja i rangiranja prijava na konkursu i dostavlja je pokrajinskom sekretaru.
O dodeli sredstava korisnika po sprovedenom postupku odlučuje pokrajinski sekretar rešenjem, koje je konačno. Rešenje o dodeli sredstava će se objaviti na internet strani Sekretarijata.

Dodatne informacije o javnom konkursu se mogu dobiti u Sekretarijatu, na br. tel. 021/ 487 4677, putem e-pošte livia.bata@vojvodina.gov.rs ili internet strani Sekretarijata na adresi www.puma.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije