POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

I

Predmet i cilj konkursa
Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 6.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 1, odnosno 10.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 2, u oba slučaja bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Pod Komponentom 1 podrazumeva se nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Konkursa.

Pod Komponentom 2 podrazumeva se nabavka nove opreme za privredna društva koja su potencijalni ili postojeći lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija1 , čijom se kupovinom značajno povećava međunarodna konkurentnost privrednog društva i mogućnost uključivanja u međunarodne lance dobavljača i koja je neophodna za uspostavljanje novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa multinacionalnom kompanijom.

Cilj ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Oprema jesu mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, direktno uključena u proces proizvodnje razmenljivih dobara, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina koji moraju biti kupljeni sa mašinom od istog dobavljača i iskazani na istoj profakturi.

Oprema za kontrolu kvaliteta i merna oprema smatraju se opremom.

Opremom se ne smatraju transportna i manipulativna sredstva (kombi, kamion, viljuškar, telehender, kran, utovarivač, bageri, kranovi, buldožeri i sl.), kao ni računarska oprema (softver i hardver), sem kao integrisani deo proizvodne mašine.
Oprema koja je predmet Konkursa mora da bude nova, nabavljena od kredibilnog dobavljača2 (proizvođač, distributer) koji nije povezano lice sa podnosiocem. Oprema domaćeg dobavljača mora se nabaviti direktno od proizvođača, sem u slučaju ekskluzivnog distributera.

II
Visina sredstava i korisnici
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po Konkursu je 322.500.000,00 dinara.

Deo sredstava u iznosu od 262.500.000,00 dinara opredeljuje se za nabavku opreme za Komponentu 1, dok se deo sredstava u iznosu od 60.000.000,00 dinara opredeljuje za nabavku opreme za Komponentu 2.

Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici bespovratnih sredstava su privredna društva čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, a koja u 2021. godini nemaju ostvarene poslovne prihode veće od 4 milijarde dinara3 i koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 3.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara za Komponentu 1, odnosno 5.000.000,00 dinara do 12.000.000,00 dinara za Komponentu 2, pri čemu u oba slučaja maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

III
Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava na konkursu
Pravo na dodelu bespovratnih sredstava na Konkursu imaju privredna društva:
1. koja imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;

2. koja u trenutku objave Konkursa imaju registrovanu pretežnu delatnost ili registrovan ogranak za obavljanje delatnosti iz sektora C – Prerađivačka industrija, OSIM:
o Oblast 12 Proizvodnja duvanskih proizvoda
o Grana 18.1 Štampanje i štamparske usluge
o Grana 18.2 Umnožavanje snimljenih zapisa
o Oblast 19 Proizvodnja koksa i derivata nafte
o Šifra 20.51 Proizvodnja eksploziva
o Šifra 20.60 Proizvodnja veštačkih vlakana
o Šifra 24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
o Šifra 24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva
o Šifra 25.40 Proizvodnja oružja i municije
o Šifra 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih aviona
o Grana 33.1 Popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme

3. koja u 2021. godini nisu ostvarila poslovne prihode veće od 4 milijarde dinara4;

4. koja u Finansijskim izveštajima za 2021. godinu nemaju iskazan poslovni gubitak (gubitak pre oporezivanja);

5. koja na dan 31.12.2022. godine imaju najmanje 10 i najviše 250 zaposlenih (ukupan broj zaposlenih);

6. koja u toku 2021. i 2022. godine nisu bila u blokadi;

7. nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;

8. čiji zakonski i ostali zastupnici nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti i protiv kojih se ne vodi krivični postupak;

9. koja nisu osuđivana za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti;

10. koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;

11. kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom poslednjih 12 meseci od dana objave Konkursa;

12. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;

13. koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;

14. koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;

15. sa kojima nije bio jednostrano raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;

16. protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

17. koja su za nabavku opreme koja je predmet Konkursa obezbedila najmanje 25% sredstava iz finansijskih izvora koja ne sadrže državnu pomoć;

18. koja nabavljaju opremu koja je predmet Konkursa od kredibilnog dobavljača;

19. koja imaju obezbeđen slobodan proizvodni prostor i sve uslove za stavljanje u funkciju opreme koja se nabavlja, na adresi sedišta ili registrovanog ogranka;

20. koja dostave verodostojan dokaz o neophodnosti nabavke tražene opreme za uspostavljanje novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa multinacionalnom kompanijom. Kao verodostojan dokaz smatraće se popunjeno i dostavljeno Pismo preporuke konkretne multinacionalne kompanije na Konkursom predviđenom obrascu – samo za Komponentu 2.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, odnosno nije dozvoljeno da podnosilac prijave podnese prijavu za obe komponente Konkursa.

Podnosilac prijave je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

IV
Prijava i obavezna dokumentacija
Podnosilac prijave podnosi Sekretarijatu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava isključivo na propisanom obrascu, na srpskom jeziku.
Uz Prijavu na propisanom obrascu, koja je uredno popunjena, podnosilac prijave dužan je da priloži i sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (kopija);

2. Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za 2021. godinu kao i konsolidovani finansijski izveštaji za te godine ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja;

3. Izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan 31.12.2022. godine;

4. Potvrda o danima blokade privrednog subjekta u periodu od 1.1.2021. godine do 31.12.2022. godine (original ili overena kopija);

5. Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog subjekta nije pokrenut postupak stečaja u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija (original ili overena kopija);

6. Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti – (original ili overena kopija);

7. Uverenje nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original ili overena kopija);

8. Potvrda APR-a ili Uverenje Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original ili overena kopija);

9. Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original ili overena kopija);

10. Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original ili overena kopija);

11. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja za svaki mesec prethodnih 12 meseci počev od dana objave Konkursa;

12. Izjavu o ispunjavanju uslova Konkursa i o kumulaciji državne pomoći u skladu sa članom 7. Zakona o kontroli državne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019) (Izjava br. 1);

13. Izjavu o korišćenju finansijskih izvora koji ne sadrže državnu pomoć (Izjava br. 2);

14. Izjava o opremi i kredibilnom dobavljaču (Izjava br. 4);

15. Izjava o obezbeđenom poslovnom prostoru sa najmanje 3 fotografije pogona i postojećih mašina (Izjava br. 5);

16. Izjava ekskluzivnog distributera (Izjava br. 6) – samo ukoliko se oprema kupuje od ekskluzivnog distributera;

17. Popunjeno i potpisano Pismo preporuke multinacionalne kompanije na propisanom obrascu – samo za Komponentu 2.

18. Izjava o korišćenju sredstava Sekretarijata u prethodne dve godine (Izjava br. 3);

19. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan 1.1.2021. godine i na dan 31.12.2022. godine;

20. Zbirne kartice kupaca (200 do 206) i dobavljača (431 do 436) sa ukupnim prometom za 2021. i za 2022. godinu;

21. Zbirne kartice konta 520 i 521 za 2022. godinu;

22. Predračun/ponudu/predugovor kredibilnog dobavljača za traženu opremu, sa iskazanom neto vrednošću;

Na predračunu/ponudi/predugovoru jasno mora biti naznačeno da je oprema koja se isporučuje nova.

Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.

Sva dokumentacija ne sme da bude starija od dana objavljivanja Konkursa.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave i/ili dobavljača traži i dodatna dokumentacija.

Neblagovremene, nepotpune, netačne, nedozvoljene, nečitke i neuredne prijave, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, kao i one koje su pisane rukom neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

V
Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na Konkurs teče od 24.2.2023. godine i traje zaključno sa 13.4.2023. godine, računajući i taj dan.

Dodatne informacije mogu se dobiti od:
Komponenta 1: Stefan Davidović, 021/487-4158, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs i Marijana Rakić 021/487-4208, marijana.rakic@vojvodina.gov.rs

Komponenta 2: Biljana Vrzić, 021/472-32-40, biljana.vrzic@rav.org.rs i Tanja Vičević, 021/472-32-40, tanja.vicevic@rav.org.rs

Detaljnije