Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava

Konkursi

queue (1)POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2013. godini unapređenje institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, koji će doprineti poboljšanju usluga koje jedinice lokalnih samouprava pružaju građanima i poslovnom sektoru, povećanom učešću građana u upravljanju javnim poslovima, jačanju institucionalnih okvira za postizanje zadovoljavajućeg nivoa  koordinacije i delotvornosti javnih politika s ciljem:

–    unapređenja radnih i upravljačkih procesa u lokalnoj samoupravi koje će se ostvariti sufinansiranjem:
1.    osnivanja i unapređenja uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava
2.    uspostavljanja sistema za efikasno upravljanje u oblasti komunalnih delatnosti

–    unapređenja izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih politika koja će se ostvariti sufinansiranjem:
1.    usvajanja novih ili revizije postojećih strateških razvojnih planova
2.    izrade projektno tehničke dokumentacije za projekte regionalnog karaktera ili  međuopštinske saradnje.
3.    formiranja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

II
Sredstva za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/2012) u ukupnom iznosu od 54.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.500.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima.

III
USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)  Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu      samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju.

2) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

3) Jedinica lokalne samouprave za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom kao nosilac predloga projekta, odnosno  još jednim projektom kao partner.

IV
4)   Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i            lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

5)  Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan od strane predsednika opštine/gradonačelnika, dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji naziv, “Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“, adresa podnosioca  prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

6)  Rok za podnošenje prijave na konkurs je 31. maj 2013. godine.

7)  Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati.   Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje  unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Link