POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini broj 144-401-155/2023-04

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini broj 144-401-155/2023-04

1. CILJ

– Podršku razvoju turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje rada privrednih subjekta sa ciljem podizanja nivoa kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata;
– Unapređenja konkurentnosti turističke ponude AP Vojvodine;
– Povećanja broja noćenja i produženja boravka turista u AP Vojvodini kroz unapređenje kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja u postojećim ugostiteljskim objektima;
– Podrška povećanju energetske i ekološke efikasnosti ugostiteljskih objekata, kroz upotrebu energetsko-ekoloških efikasnih građevinskih materijala u izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata;
– Uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata;
– Nabavka mašina i opreme koje svojim inovativno-tehničkim karakteristikama ubrzavaju proces pripreme hrane i napitaka zasnovanog na energetskoj i ekološkoj efikasnosti;
– Podsticanja povećanja prihoda privrednih subjekata i otvaranja novih radnih mesta, te porast poreskih prihoda i naknada Republike Srbije.

2. NAMENA SREDSTAVA – TURISTIČKA SUPRASTRUKTURA
Sredstva su namenjena za:
1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture1 kroz subvencionisanje:
A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji; B) izrade projektno-tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
– opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

3. NAMENA SREDSTAVA – NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENJE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
1. Podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:
– nabavka mašina ,opreme i motornih vozila za ugostiteljsku delatnost.
2. Unapređenje inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:
– uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.
Sredstva opredeljena za namene iz tačke 2. i tačke 3. ovog konkursa mogu biti dodeljena za sve projekte koji se r ealizuju u periodu od 01.01.2022. do 01.07.2023. godine.2

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 314.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Rok za podnošenje prijave je 13.02.2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 45 80 (za TURISTIČKU SUPRASTRUKTURU) i 021/487 46 69, (ZA MAŠINE I OPREMU ) svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije