POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA – Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA – Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 29.000.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 15.370.000,00 dinara (Bačka eparhija – 4.525.000,00 dinara; Banatska eparhija – 4.841.000,00 dinara; Sremska eparhija – 5.696.000,00 dinara i Šabačka eparhija – 308.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 8.410.000,00 dinara (Subotička biskupija – 4.205.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 2.336.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 1.869.000,00 dinara); Islamska zajednica – 638.000,00 dinara; Slovačka evangelička crkva a.v. – 1.189.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 609.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 638.000,00 dinara; Evangelička hrišćanska crkva a.v. – 580.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 638.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 928.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno od 28. januara do 27. februara 2023. godine.

Prijava mora da sadrži:

Osnovni opis potreba za realizaciju projekta:

– obnova hrama – crkve: naziv hrama; mesto gde se nalazi hram; kada je sagrađen; datum od kada se vodi kao zaštićeni spomenik kulture i kraći opis investicionog zahvata sa specifikacijom troškova,
– dobrotvorne i naučne delatnosti: cilj, očekivani rezultati, dinamika realizacije sa specifikacijom troškova,
– broj računa otvoren u Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Prijave se podnose lično, predajom na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, na adresi: Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na broj telefona 021/487-4738.

Detaljnije