POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA  KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA – Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u ap vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA  KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA – Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u ap vojvodini u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2023. godini finansirati – sufinansirati projekte od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u oblastima zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva i izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA

1. U oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica Sekretarijat će finansirati – sufinansirati:

• projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini:
– književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije);
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju i repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica (pozorišne predstave, radionice, festivali, nagrade);
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, festivali, ples);
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice);
– programe gostovanja u zemlji i inostranstvu i
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti.

• projekte sa ciljem zaštite, negovanja i prezentacije nematerijalnog kulturnog nasleđa, iz oblasti: izvorni narodni ples, izvorne narodne pesme i muzika, narodni običaji i verovanja i stari narodni zanati u AP Vojvodini:
– očuvanje, razvoj i podsticanje negovanja tradicionalne narodne kulture;
– festivale i takmičenja od izuzetnog značaja za očuvanje posebnosti nacionalnih manjina- nacionalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine;
– prikupljanje podataka na terenu, istraživanje, dokumentovanje, izdavanje brošura, kataloga;
– stvaranje uslova za rad folklornih ansambala, izvornih narodnih orkestara i pevačkih grupa, radionica starih narodnih zanata (izrada narodnih nošnji, nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata, nabavku osnovnih sirovina i opreme za rad radionica starih narodnih zanata);
– stvaranje, prezentaciju i promovisanje novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa (izrada novih koreografija za folklorne ansamble, izdavanje CD-a sa izvornom narodnom muzikom, gostovanja i sl.);
– izložbe, konkursne izložbe i takmičenja rukotvorina starih narodnih zanata (priprema i propratni rad) i
– unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva kroz edukaciju (stručni seminari, kursevi, letnji kampovi, radionice)

u ukupnom iznosu od 16.100.000,00 dinara
2. U oblasti izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica Sekretarijat će finansirati – sufinansirati objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga i časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica od značaja za kulturu i umetnost nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa teritorije AP Vojvodine, iz književnosti, umetnosti i društvenih i humanističkih nauka u oblasti kulture

u ukupnom iznosu od 3.900.000,00 dinara

II POSEBNI USLOVI KONKURSA

• OBLAST: ZAŠTITA NEMATERIJALNOG KULTURNOG NASLEĐA I SAVREMENOG UMETNIČKOG STVARALAŠTVA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju: nevladine organizacije (udruženja građana) i ustanove kulture – drugi nivo vlasti (osim ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina), sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a čija je pretežna delatnost kultura i koje svojim stvaralaštvom značajno doprinose očuvanju nacionalnog identiteta.

2. Sekretarijat neće finansirati – sufinansirati stalne troškove (grejanje, struja, telefon, zakup prostora i sl.), plate zaposlenih kod podnosioca prijave, nabavku kancelarijske i krupne opreme i troškove reprezentacije. Troškovi goriva se priznaju najviše u iznosu do 5% od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava. Ugostiteljske usluge i troškovi goriva priznaće se u iznosu većem od 5% u izuzetnim slučajevima kada je projekat takvog karaktera da uključuje ove elemente (npr. ishrana učesnika na festivalima, prevoz automobilima i sl.), a koje će Komisija posebno razmatrati i odobravati.

3. Na konkursu se neće finansirati – sufinansirati gastronomski i turistički festivali.

4. Podnosilac prijave može da učestvuje u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva sa najviše 1 projektom.

• OBLAST: IZDAVAČKA DELATNOST NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA
1. Pravo učešća na konkursu imaju: javne nefinansijske organizacije, privatna preduzeća (privredna društva i preduzetnici) i nevladine organizacije (udruženja građana), sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koji su registrovani za bavljenje izdavačkom delatnošću i koji posluju najmanje godinu dana pre objavljivanja konursa.

2. Za finansiranje – sufinansiranje objavljivanja knjiga, Sekretarijat će priznati troškove štampanja do 300 primeraka u standardnim formatima (A4, A5 i B5) i na standardnom papiru.

3. Podnosilac prijave može da učestvuje u oblasti izdavačke delatnosti na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica sa ukupno 2 prijave (jedna knjiga, jedan časopis).

III OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Prijava na Konkurs za finansiranje – sufinansiranje programa i projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica AP Vojvodine u 2023. godini, podnosi se na Obrascima:

– Prijava za oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica,
– Prijava – objavljivanje knjiga na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i
– Prijava – objavljivanje časopisa na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.
Sve prijave se mogu preuzeti na internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs

2. Pod potpunom prijavom se podrazumeva:
• uredno popunjen i overen obrazac prijave od strane odgovornog lica;
• dostavljena obavezna prateća dokumentacija navedena na kraju svake prijave

3. Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.

4. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”, odnosno od 28. januara do 27. februara 2023. godine.

5. Prijave sa obaveznim prilozima se podnose predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade u Novom Sadu u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje
i odnose s verskim zajednicama
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

(Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2023. godini)

Do navedenog roka, podnosilac je dužan da obrazac svake Prijave koja se dostavlja poštom ili lično, pošalje i putem elektronske pošte na adresu: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs. Prilozi se šalju samo poštom.
6. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka, odnosno za svaki projekat podnosi se posebna prijava i prateća dokumentacija.

7. Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje raspisuje Sekretarijat.

8. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

9. Prijave dostavljene nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili isključivo elektronskom poštom, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom 2022. godine dodelio sredstva za finansiranje – sufinansiranje projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

10. Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom. Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

11. Konkursna komisija razmatra projekte podnete u konkursnom roku, na osnovu priložene projektne dokumentacije i u njoj navedenih podataka, a sredstva se opredeljuju namenski za konkretan projekat. Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, a na obrazloženi predlog komisije koju obrazuje Sekretarijat, pokrajinski sekretar donosi rešenje o raspoređivanju sredstava, koje se objavljuje na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs.

12. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

13. Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na e-mail: zuzana.takac@vojvodina.gov.rs

IV KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU – SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:

• koji se jave sa projektima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
• koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa i
• odgovaraju kriterijumima i merilima utvrđenim Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, koja je istaknuta na internet stranici Sekretarijata www.kultura.vojvodina.gov.rs

Detaljnije