Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM’

Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

1. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji APV u 2018. godini

Link: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1050-15-2018-2018-konkurs-poslovni-inkubatori

Rok: 06.08.2018. godine

 

2. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1052-konkurs-kapitalne-masine-oprema-softver-2018

Rok: 06.08.2018. godine

3. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1066-konkurs-tekuce-repromaterijal-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

4. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1060-konkurs-turizam-privredni-subjekti-2018

Rok: 06.08.2018. godine

5. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini-podizanje kvaliteta objekata za degustaciju

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1058-15-2018-2018-konkurs-degustacija-turizam

Rok: 06.08.2018. godine

 

6. Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – organizovanje kongresa

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1056-konkurs-kongresni-turizam-2018

Rok: 06.08.2018. godine

7. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata i nabavku opreme u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1054-konkurs-klasteri-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

8. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1074-konkurs-socijalna-ekonomija-2018

Rok: 06.08.2018. godine

 

9. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1072-konkurs-stari-zanati-2018

Rok: 06.08.2018. godine

10. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije autonomne pokrajine vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – međunarodne manifestacije

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1070-konkurs-medjunarodne-manifestacije-2018

Rok: 06.08.2018. godine

11. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije autonomne pokrajine vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala APV u 2018. godini – manifestacije

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1068-konkurs-manifestacije-2018

Rok: 06.08.2018. godine

12. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u APV u 2018. godini

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1064-konkurs-regionalni-sajmovi-2018

Rok: 06.08.2018. godine

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije APV za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini

Rok: 06.08.2018. godine.

Detaljnije

Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2017. godinu

Cilj konkursa je podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine.

NAMENA SREDSTAVA
1. Uspostavljanje hotspot lokacija u opštinama i gradovima u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu

2. Uspostavljanje informaciono-komunikacione infrastrukture u školama za uvođenje e-nastave (PAMETNA ŠKOLA)

3. Uspostavljanje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama radi povećanja bezbednosti dece i nastavno-obrazovnog osoblja, kao i zaštite objekata (BEZBEDNA ŠKOLA)

4. Uspostavljanje sistema video nadzora na raskrsnicama radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja i građana – gradska videonadzorna mreža.

VISINA SREDSTAVA
Sredstva u ukupnom iznosu od 24.386.480,09 dinara.
1) Za uspostavljanje hotspot lokacija tražena sredstva ne mogu biti veća od 100.000,00 dinara po hotspot lokaciji. Opština ili grad može konkurisati za najviše pet hotspot lokacija.

2) Za uspostavljanje informaciono-komunikacione infrastrukture u školama za uvođenje e-nastave (PAMETNA ŠKOLA) tražena sredstva ne mogu biti veća od 1.500.000,00 dinara. Za nabavku računarske opreme (računari sa monitorima) Pokrajinski sekretarijat za privedu i turizam će maksimalno odobriti 400.000,00 dinara.

3) Za uspostavljanje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama radi povećanja bezbednosti dece i nastavno-obrazovnog osoblja kao i zaštite objekata (BEZBEDNA ŠKOLA) tražena sredstva po obrazovnoj ustanovi ne mogu biti veća od 300.000,00 dinara

4) Za uspostavljanje sistema videonadzora na raskrsnicama tražena sredstva ne mogu biti veća od 1.500.000,00 dinara.

Ukupan iznos traženih sredstava po svim tačkama konkursa ne može biti veći od 2.100.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI
Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2017. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik).

KRITERIJUMI
Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom.

DONOŠENJE ODLUKE
Odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam na predlog Komisije.

Sekretarijat će, nakon donošenja Odluke, kontaktirati samo učesnike Konkursa kojima su sredstva odobrena.

Učesnik Konkursa kojem su dodeljena sredstva zaključiće ugovor.

Prijave na Javni Konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se, kao i Pravilnik, mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.Sa naznakom na licu koverte „NE OTVARATI“ i „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa uprave, radnim danom od 9 do 14 časova..

Rok za podnošenje prijava je 07. decembar 2017. godine

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti radnim danom pozivom na broj 021/487- 4316.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine.
Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara se odobravaju po principu subvencije i refundacije.
Visina sredstva za kapitalne namene može biti:
a) za nabavku mašina ili opreme: od 300.000,00 do 2.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti
b) za adaptaciju poslovnog ambijenta: od 300.000,00 do 800.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti

Visina sredstva za tekuće namene može biti:
a) za nabavku repromaterijala: od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara, odnosno do 50% od vrednosti
b) za unapređenje poslovanja: od 100.000,00 do 500.000,00 dinara, odnosno do 50% vrednosti.

Svi iznosi su bez PDV-a i zavisnih troškova.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privatna preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad dobijenom od strane Ministrastva Republike Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pod uslovima propisanim Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2017. godini, (u daljem tekstu: Pravilnik).

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava propisana je Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava uređeni su Pravilnikom.

PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave na Javni konkurs se podnose na konkursnim obrascima koje se kao i Pravilnik mogu preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI“ – „Prijava na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos socijalnoj ekonomiji AP Vojvodine u 2017. godini“, poštom ili lično preko Pisarnice pokrajinskih organa uprave, radnim danom od 9 do 14 sati.

Rok za podnošenje prijava je 07. decembar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona: 021/487-4250 ili 021/487-4248.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanjeorganizacije Regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija (u daljem tekstu: Regionalni sajam).

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva,u ukupnom iznosu od1.500.000,00 dinara,a namenjena su regionalnim privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore i udruženja sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod uslovima propisanim Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini. (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.

Rok za podnošenje prijave je 24. novembar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Bespovratna sredstva neprofitnim institucijama/udruženjima za razvoj turističkog potencijala

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine- za pomoć marketinškim aktivnostima za manifestacije od međunarodnog i izuzetnog značaja na teritoriji AP Vojvodine

Ciljevi Konkursa su: unapređenje turističkog potencijala, putem organizovanja turističko – privrednih manifestacija, i drugih međunarodnih skupova, koji doprinose međunarodnoj promociji Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije; marketing, promocija i unapređenja kvaliteta postojećih manifestacija i povećanje broja posetilaca; afirmacije manifestacionog turizma kao značajnog faktora razvoja turizma AP Vojvodine i povećanje ukupne turističke ponude i promocija turističke ponude AP Vojvodine kroz unapređenje manifestacionog turizma.

VISINA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.
Sredstva su namenjena za finansiranje marketinških aktivnosti koje imaju za cilj promociju turističko – privrednih manifestacija i odobravaju se iznosi u visini:
– za manifestacije od izuzetnog značaja od 300.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara;
– za manifestacije od nacionalnog značaja, međunarodnog karaktera, koje se održavaju najmanje 10 godina uzastopno, koje okupljaju više od 100.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva do 15.000.000,00 dinara.
Iznosi iz ovog člana su sa uračunatim PDV-om.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne institucije/udruženja građana sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, upisana u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Neprofitne institucije/udruženja mogu podneti jednu prijavu na Konkurs, uz uslove propisane Pravilnikom, koji se može preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Postupak donošenja odluke, potrebna dokumentacija i druga pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom.

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu sredstava propisani su Pravilnikom.

Rok za podnošenje prijave je 27.11.2017. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4172 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj APV

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata od značaja za privredni razvoj APV u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je povećanje produktivnosti i konkurentnosti klaster organizacija.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju za:

1. KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU DO 3 GODINE ZA:
– Projekte u visini od 100.000,00 do 500.000,00 dinara bez PDV-a;
– Opremu u visini od 100.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.

2. KLASTERE KOJI DELATNOST OBAVLjAJU PREKO 3 GODINE ZA:
– Projekte u visini od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara bez PDV-a.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju klasteri sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede, kao i:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da su izmirili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da su podneli prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom;
– da imaju najmanje 5 aktivnih članica i da više od polovine ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da za iste namene nisu koristili sredstva iz budžeta AP Vojvodine, Republike Srbije i lokalne samouprave u prethodnoj i tekućoj godini.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4302, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poslovnim inkubatorima na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podsticanje jačanja kapaciteta poslovnih inkubatora sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine radi razvoja privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva su namenjena za:

1. Aktivnosti usmerene na organizovanje edukacije stanara poslovnog inkubatora.
Odobravaju se iznosi od 100.000,00 do 800.000,00 dinara (sa PDV-om).
2. Opremanje poslovnog inkubatora u cilju jačanja poslovnog kapaciteta inkubatora putem nabavke opreme
Odobravaju se iznosi od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara (sa PDV-om).

Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju poslovni inkubatori sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovni inkubatori mogu podneti jednu prijavu na Javni konkurs, i to za obe namene uz sledeće uslove:
– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31.12.2016. i imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
– da nad njima nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije
– da podnosilac prijave i dobavljač opreme, odnosno pružalac usluge nisu povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima
– da nisu u blokadi.

Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 021/487-4248, kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa malih privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na Regionalnim sajmovima (u daljem tekstu: Regionalni sajam);

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva, sa ukupnim iznosom od 1.500.000,00 dinara, a namenjena su regionalnim privrednim komorama za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

Iznos sredstva, u skladu sa članom 20. Uredbe o pravilima za dodelu za dodelu državne pomoći, prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova do najviše 300.000,00 dinara.

Iznosi iz stava jedan ovog člana su sa uračunatim PDV-om.

Prilikom razmatranja podnetih prijava priznavaće se troškovi koji su dokumentovani računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke i drugim dokazima.

PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod sledećim uslovima:

– da je upisan u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2017. godine;
– da podnese najviše četiri prijave za različite Sajamske manifestacije;
– da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
– da Sajamska manifestacija ima utvrđen datum, vreme i mesto održavanja;
– da poseduje program Sajamske manifestacije.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Sajam);

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 50% troškova nastalih iznajmljivanjem, postavljanjem i vođenjem štanda i to:

1. Za nastup na sajmu u Evropi – od 70.000,00 do 450.000,00 dinara (uračunat PDV);

2. Za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji – od 50.000,00 do 300.000,00 dinara (uračunat PDV).

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici sa teritorije AP Vojvodine, registrovani kod Agencije za privredne registre pre 01.01.2016. godine.

Podnosilac prijave može podneti najviše dve prijave za prvo učestvovanje na određenom sajmu, i to jednu za nastup na sajmu u Evropi i jednu za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji, pod sledećim uslovima:

– da je registrovan u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2016. godine;
– da je šifra pretežne delatnosti proizvodna ili turistička;
– da nije koristio sredstva državne pomoći za nastup na Sajmu koji je predmet prijave;
– da je pozitivno poslovao u 2015. i 2016. godini (iskazao neto dobitak);
– da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
– da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
– da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
– da prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice;
– da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
– da podnosilac prijave i dobavljač, podnosilac računa za izvršene usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica;
– da je podneta aplikacija-prijava na Sajam;

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487-4481 ili 021/487-4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije