Balkanski trust za demokratiju dodeljuje sredstva lokalnim civilnim organizacijama

Konkursi

active-citizensBalkan Trust for Democracy

Balkanski trust za demokratiju dodeljuje sredstva lokalnim civilnim organizacijama, NVO, medijima,  think tank-ovima, vlastima i obrazovnim institucijama radi jačanja demokratskih struktura u Jugoistočnoj Evropi.

Tome služe dva glavna programske oblasti:
•    Povezivanje građana sa vlastima koji dodeljuje sredstva lokalnim i nacionalnim organizacijama koje rade na popravljanju odnosa građanstva sa vlastima; koje podstiču uključenje u donošenje odluka i rešavanje problema; i koje promovišu aktivno građanstvo, političke reforme, edukaciju građanstva, nadzor delovanja vlasti, i druge kreativne i efikasne projekte vezane za jačanje demokratskih odnosa.
•    Regionalna saradnja koja se odnosi na grantove koji odgovaraju gorenavedenim uslovima, i koji imaju za cilj negovanje prekograničnih i regionalnih napora da se podele najbolje prakse, bavljenje zajedničkim problemima razvoja demokratije i izgradnju mreža među vlastima, NVO, civilnim inicijativama i drugim institucijama koje rade na jačanju saradnje širom regiona.

Prednost će imati predlozi koji se bave jačanjem veze između građanstva i vlasti; koji utiču na javne interese; koji jačaju liderske veštine pojedinaca i organizacija; koji pomažu prekograničnu i/ili međusektorsku saradnju i  koji dozvoljavaju transfer iskustava i inovativnih ideja putem jasnog plana komunikacije i diseminacije.

Donacije se kreću između 5,000 i $50,000, a većina donacija seže između $15,000 and $25,000. BTD može da podrži višegodišnje projekte.

Nema rokova za predavanje predloga projekata, odluke o donacijama se donose mesečno.

Aplikanti moraju ispuniti sledeća dva formulara isključivo na engleskom jeziku:

Application Form

Budget Form

Konačne odluke se objavljuju 12 – 16 nedelja od podnošenja aplikacije.

Pitanja možete poslati na  balkantrust@gmfus.org

Kompletnu aplikaciju pošaljite balkantrust@gmfus.org. Tema treba da sadrži reč ‘PROPOSAL’, ime vaše organizacije i zemlju u kojoj se organizacija nalazi. Predlozi se primaju isključivo putem elektronske pošte.

Link