Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama

Konkursi

sport1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, koje organizuju ili učestvuju na sportskim priredbma od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da je registrovana za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom;
2.    da podnosilac ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Kod valorizovanja projekta vodiće se posebno računa o ispunjenosti sledećih kriterijuma:
1.    da je sportska priredba od interesa za AP Vojvodinu ili od šireg regionalnog značaja;
2.    da sportska priredba ima tradiciju i značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
3.    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog granskog saveza u oblasti sporta.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Rok podnošenja prijave je 8 DANA od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Link