Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

Konkursi

money increaseRAZVOJNI FOND AUTONOMNE   POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja dokumentuju da će odobrena sredstva biti u funkciji ostvarenja deviznog priliva po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

4. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: do 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • primena valutne klauzule
 • rok vraćanja kredita: do 180 dana
 • kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou
 • instrumenti obezbeđenja kredita kumulativno:

– garancija poslovne banke,
– menice i ovlašćenja u skladu sa Zakonom o platnom prometu
– lična menica (vlasnika, osnivača ili direktora)

5. MINIMALNI USLOVI

 • Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkomNema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu;
 • Uredna kreditna istorija (nema dospele neizmirene obaveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama starije od 60 dana po bilo kom osnovu);
 • Broj dana blokade u poslednjih 12 meseci nije veći od 15 dana;
 • Ukupan kapital po završnom računu za prethodnu godinu je veći od nule;
 • Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;
 • Iznos ukupne kratkoročne zaduženosti kod Fonda, banaka i drugih finansijskih institucija zajedno sa traženim kreditom nije veći od 30% poslovnih prihoda;
 • Nema neizmirenih poreskih obaveza.

6. PODNOŠENjE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine doo, na adresi Stražilovska 2, Novi Sad, ili elektronskim putem.

Naknade za obradu kreditnog zahteva: iznosi 10.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
– 1.200,00 dinara za pravno lice;
– 500,00 dinara za preduzetnika i 205,00 dinara za fizičko lice

Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Razvojnog Fonda APV broj 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj 03633001101.

7. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Link

zp8497586rq