Zapis sa oznakom ‘RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE’

Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini

Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji (dalje: Program) u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu. Opšti cilj Programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP.

U okviru ovog programa podrška je namenjena MMSPP kroz sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;
o Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga
o Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
o Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
4. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

1) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR – detaljnije informacije u Uputstvu za realizaciju programa podrške konkurentnosti produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP);
2) da su u većinskom privatnom vlasništvu;
3) da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najkasnije do 1. januara 2016. godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
4) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
5) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da za iste opravdane troškove za koje konkurišu, u poslednje dve godine nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
9) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
10) Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete po objavljivanju Javnog poziva, a nisu završene pre potpisivanja ugovora sa RAS. Izuzetak su projektne aktivnosti definisane pod rednim brojem 3. „Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga“ koje mogu biti započete najranije 01.01.2018. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

1. Projektne aktivnosti koje su usmerene ka: duvanskoj industriji; organizaciji igara na sreću; proizvodnji i prodaji oružja i vojne opreme; građevinarstvu; trgovini i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
2. Projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. Projekti koji su povezani sa političkim partijama;
4. Projekti usmereni na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 140.000.000 dinara.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi projekta su:

1. Troškovi za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i to:
1.1 Troškovi implementacije standarda sa prvom sertifikacijom;

2. Troškovi za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima Evropskih direktiva novog pristupa kojima se zahteva CE označavanje, odnosno sa tehničkim propisima kojima se propisuje označavanje proizvoda srpskim znakom usaglašenosti „3A“ i to:
2.1 Troškovi ispunjavanja bitnih zahteva za bezbednost proizvoda;
2.2 Troškovi ispunjavanja zahteva direktiva/pravilnika za prethodno upakovane proizvode;
2.3 Troškovi etaloniranja mernih uređaja u proizvodnom procesu;
2.4 Troškovi ispitivanja i kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda;
2.5 Troškovi izdavanja ispitnog izveštaja (test report);
Napomena: Svi troškovi navedeni od podtačke 2.1 do 2.5 smatraće se opravdanim jedino ako se prilikom pravdanja projektnih aktivnosti dostavi ispitni izveštaj/izveštaj o etaloniranju (test report/calibration report) od strane akreditovane laboratorije.
2.6 Troškovi sertifikacije sa ispitivanjem proizvoda u evropskim notifikovanim telima (npr. NANDO baza);
2.7 Troškovi pregleda tehničke dokumentacije od strane imenovanih tela prilikom izdavanja potvrde o usaglašenosti.

3. Troškovi poboljšanja postojećih i razvoj novih proizvoda i/ili tehnoloških procesa:
3.1 Troškovi izrade tehničke dokumentacije za proizvod;
3.2 Troškovi izrade prototipa proizvoda;
3.3 Troškovi testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda;
3.4 Troškovi izrade dizajna novog proizvoda;
3.5 Troškovi izrade redizajna proizvoda;
3.6 Troškovi izrade dizajna ambalaže;
3.7 Troškovi izrade tehnološke dokumentacije za potrebe poboljšanja postojećih i/ili razvoja novih tehnoloških procesa;
3.8 Troškovi nabavke nove proizvodne opreme za unapređenje proizvodnog i tehnološkog procesa (oprema ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je prodavac opreme preduzetnik);
3.9 Troškovi izrade studije izvodljivosti i uvođenja automatizacije procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
3.10 Troškovi nabavke/izrade/dorade i implementacije specijalizovanih softvera (što isključuje operativni sistem i softver opšte namene npr. Office paket).

4. Troškovi individualnog nastupa na međunarodnom sajmu u inostranstvu:
4.1 Troškovi zakupa izlagačkog prostora;
4.2 Troškovi iznajmljivanja ili izrade i postavljanja štanda;
4.3 Obavezni administrativni troškovi propisani od strane sajma (upisnina i slično);
4.4 Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet i sl.).

5. Troškovi specijalizovanih obuka za menadžment i zaposlene u vezi realizacije prihvatljivih projektnih aktivnosti ovog programa;
5.1 Troškovi angažovanja predavača, trenera, mentora;
5.2 Operativni troškovi za realizaciju specijalizovanih obuka (troškovi iznajmljivanja sala/prostora; troškovi iznajmljivanja opreme/mašina za održavanje specijalizovane obuke; troškovi radnog materijala; troškovi keteringa).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);

2. Obrazac 2 –Budžet projekta;

3. Obrazac 3 –Izjava Podnosioca prijave;

4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave (orginal ili overena fotokopija od strane nadležnog organa overe);

5. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za prethodnu godinu (2017. godinu) – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.
Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2017. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

6. Ponuda/e izabranog/ih Isporučioca za različite projektne aktivnosti. Ponuda treba da sadrži jasno definisani predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu izraženu u dinarima i sa prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na ponudi, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave i iznos u dinarima se prikazuje u budžet prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.

7. Dokumentacija kojom se dokazuju kompetencije Isporučioca usluge (ova dokumentacija se odnosi na prihvatljive projektne aktivnosti za čiju realizaciju se angažuje Isporučilac usluge, a koje su definisane u poglavlju 2.3.1 od tačke 1 do tačke 3) i to:
• Referentna lista sa minimum 3 preporuke (ne starije od 3 godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;
• Lista angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:
– Kvalifikacije i kompetencije (dokazi: diplome, sertifikati, licence, uverenja, članstvo u strukovnim organizacijama);
– Radno iskustvo minimum 3 godine (dokaz: potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga MMSP kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge);

8. Dokumentacija koja se dostavlja za projektnu aktivnost – Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu:
• Osnovne informacije o sajmu pribavljene od organizatora sajma ili sa zvaničnog sajta sajma;
• Blanko prijavu i cenovnik sajamskog nastupa;
• Lista zemalja učesnica u prethodnoj godini na sajmu za koji se podnosi prijava.

RAS zadržava pravo da vrši dodatnu proveru dostavljene dokumentacije i ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za formalno ispravne prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće po Programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP U 2018. godini.
Spisak Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati ovde.
Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: konkurentnost2018@ras.gov.rs

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2018. godine.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu promocije izvoza
Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine objavila Javni poziv za učešće u Programu promocije izvoza (u daljem tekstu Program). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu. Program se sastoji iz 2 komponente.

Komponenta 1 – Individualni nastup na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
Ova komponenta je namenjena privrednim društvima i preduzetnicima koji žele da predstave svoje proizvode na međunarodnim sajmovima u inostranstvu u cilju povećanja prihoda izvozom.

Uslovi za učešće u programu
Za dodelu bespovratnih sredstava, kao podnosioci prijava mogu da konkurišu pravna lica kategorisana kao mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada
Podnosioci prijave moraju kumulativno da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1) da su registrovani u APR pre 1. januara 2015. godine;
2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
5) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
6) da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
7) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć;
8) da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
9) da imaju funkcionalnu internet prezentaciju (preglednu, ažuriranu) čiji sadržaj je dostupan na bar jednom stranom jeziku.
Namena bespovratnih sredstava
Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:
• zakup i izgradnju izlagačkog prostora;
• izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu), i
• organizaciju uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera.

Da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji podnosilac prijave podnosi zahtev:
• mora da bude međunarodnog karaktera, tj. da se održava u inostranstvu;
• da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i
• da se održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.
Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog Programa podrazumevaju se:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. projekti koji su povezani sa političkim partijama;
4. projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;
5. projekti usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

Jedan privredni subjekat po ovom Programu može podneti prijavu za samo jedan projekat.

Iznos bespovratnih sredstava
RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV.
Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS-a za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 40.000.000,00 dinara.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane odabranog korisnika, pod uslovom:
1) da su nastali tokom realizacije projekta;
2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
4) da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;
5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Pod opravdanim troškovima sajamskih aktivnosti podrazumevaju se:
1. Troškovi nastupa na međunarodnom sajmu:
• troškovi zakupa izlagačkog prostora,
• troškovi izgradnje štanda,
• administrativni troškovi (upisnina),
• tehničke usluge (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet)

2. Troškovi izrade promotivnog materijala – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD.

3. Troškovi organizacije uzvratnih poseta stranih kompanija, potencijalnih partnera – Ovaj trošak će biti priznat u iznosu do 3% od ukupne vrednosti projekta, ne većem od 60.000,00 RSD. Može da obuhvata:
• troškove prevoza,
• troškove smeštaja,
• troškove angažovanja prevodioca.

Rok za realizaciju uzvratne posete je dva meseca od dana završetka sajamskih aktivnosti.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
4) carinske troškove;
5) troškove prinudne naplate;
6) PDV;
7) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u organizaciji Privredne komore Srbije i RAS.
8) za sufinasniranje troškova učešća na sajmu na kom će podnosilac prijave učestvovati u okviru zajedničkog, grupnog, učešća.

Maksimalno trajanje projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:
1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, overena i potpisana);
2) Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
3) Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
4) Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, overena i potpisana od strane ponuđača, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. (U slučaju da je pružalac usluga iz inostranstva, neto vrednost iskazana u stranoj valuti na profakturi/predračunu, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave za dodelu bespovratnih sredstava. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike u slučaju nabavke usluge iz inostranstva snosi potencijalni korisnik);
5) Izjavu da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
6) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
7) Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
8) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR. (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);
9) Popunjen formular Evropske mreže preduzetništva za traženje poslovnog partnera u inostranstvu od strane podnosioca prijave.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Regionalne razvojne agencije (RRA), sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu promocije izvoza, komponenta 1 – Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.
Spisak Regionalni razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati OVDE.

Javni poziv za Komponentu 1 je otvoren do utroška sredstava.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS na: sajam@ras.gov.rs

Detaljnije

Podrška kreiranju lanaca dobavljača

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

Razvojna agencija Srbije je 06.03.2017. godine raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa). Kroz ovaj Program, Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.
Obaveštenje:
Na osnovu Odluke broj 1-05-401-1429/2017, od 14. avgusta 2017. godine izvršena je preraspodela finansijskih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini, sa Komponente 2 na Komponentu 1, a u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini.

Komponenta 3: Podrška kreiranju lanaca dobavljača

Uslovi za učešće u programu
Pravo na učešće u Komponenti 3 i korišćenje bespovratnih sredstava imaju MMSPP koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da u okviru jedne prijave predlog projekta podnose najmanje dva MMSPP koja čine/će činiti lanac dobavljača;
2) da imaju potpisan zajednički Memorandum/Predugovor/Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem.
3) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja, prerada ili usluge (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR). Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra delatnosti MMSPP odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a Podnosilac prijave se bavi proizvodnjom, preradom ili uslugama potrebno je da dostavi odgovarajuće dokaze, a na osnovu čega će Komisija oceniti ispunjenost ovog uslova;
4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
5) da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
6) da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
7) da vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva;
8) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
9) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
10) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
11) da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Repbulike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
12) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć.

Namena bespovratnih sredstava
Prihvatljive projektne aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija);
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda;
3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme.

Sredstva se ne mogu koristiti za:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. projekte koji su povezani sa političkim partijama;
4. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu, u okviru koje svako od MMSPP može da konkuriše za samo jednu aktivnost.

Iznos bespovratnih sredstava
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno, po MMSPP, kao sufinansiranje u visini do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Projektne aktivnosti koje mogu biti predmet sufinansiranja od strane RAS su:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija):
– ukoliko se konkuriše za samo jednu podaktivnost (implementaciju ili sertifikaciju ili resertifkaciju) do 300.000,00 dinara
– ukoliko se konkuriše za više podaktivnosti (implementaciju i/ili sertifikaciju i/ili resertifkaciju) do 500.000 dinara;
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda – do 500.000,00 dinara;
3. Edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke – do 300.000,00 dinara;
4. Nabavka nove ili polovne (do 5 godina starosti) proizvodne opreme – do 2.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet za Komponentu 3 iznosi 30.000.000,00 dinara.

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 6 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika, pod uslovom:
1. da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
2. da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
3. da su merljivi i da se evidentiraju a prema važećim računovodstvenim standardima;
4. da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
5. da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Opravdani troškovi u okviru podržanih aktivnosti
1. Za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca za pripremu tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određenog međunarodnog standarda;
• implementacije standarda;
• sertifikacije;
• resertifikacije.
2. Za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda;
• ispitivanja proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti.
3. Za edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke priznaju se troškovi:
• angažovanja Isporučioca (predavača, trenera, mentora).
4. Za nabavku proizvodne opreme priznaju se troškovi:
• nabavke proizvodnih mašina i opreme ne starije od 5 godina;
• nabavke transportno manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta ne starije od 5 godina;
• nabavke novih delova, specijalizovanih alata;
• montaže i instaliranja opreme.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
• zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
• troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
• kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
• troškove koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, obuke i dr.;
• troškove prinudne naplate;
• PDV.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje
1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane svih MMSPP iz lanca dobavljača);
2. Memorandum/Predugovor/Ugovor o poslovnoj saradnji ili Pismo o namerama sa Kupcem (potpisan i overen od strane svih MMSPP iz lanca dobavljača i Kupca);
3. Obrazac 2 – Opis projekta;
4. Obrazac 3 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
5. Obrazac 4 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
6. Obrazac 5 – Izjava da na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može da odgovori na zahteve MMSPP (ukoliko podnosilac prijave angažuje stranog pružaoca usluga) – za projektne aktivnosti pod rednim brojem 1), 2) i 3);
7. Obrazac 6 – Kontrolna lista;
8. Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;
9. Ponuda Isporučioca za predloženu projektnu aktivnost, overena i potpisana od straneIsporučioca, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi potencijalni korisnik.U slučaju da se konkuriše za nabavku polovne opreme neophodno je da na profakturi/predračunu/predugovoru bude navedena godina proizvodnje opreme koja je predmet nabavke;
10. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
11. Finansijska dokumentacija:
11.1. za MMSPP koja vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika pravnog lica/preduzetnika o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;
11.2. za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva: Bilans uspeha za 2015. i 2016. godinu, M-4K za 2015 i 2016. godinu i
Izjava o prosečnom broju zaposlenih za 2015 i 2016. godinu – Obrazac 7.
Ukoliko je Podnosilac prijave u jednoj od godina za koju se podnosi finansijska dokumentacija vodio poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva, a u drugoj po sistemu dvojnog knjigovodstva, potrebno je dostaviti dokumentaciju pod rednim brojem 11.1. i 11.2. a u skladu sa načinom vođenja poslovnih knjiga u toj godini.

Dokumentacija pod rednim brojem od tačke 3. do tačke 11. se dostavlja za svako MMSPP iz lanca dobavljača.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u:
Razvojna agencija Srbije
Kneza Miloša 12, Beograd
Pisarnica -kancelarija 309, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP u 2017. godini – Komponenta 3.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: lancidobavljaca@ras.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima

Cilj Programa podrške izvoznicima je internacionalizacija poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika u cilju prisutnosti i ostvarivanja prihoda na inostranim tržištima. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS). Program se sastoji iz 2 komponente.

KOMPONENTA 1 – PRIPREMA ZA IZVOZ
Komponenta 1 je namenjena pripremi za izvoz mikro, malih i srednjih privrednih društvava i preduzetnika koji još uvek ne izvoze, ali poseduju potencijal, odnosno zainteresovane su za izvoz.

Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

KOMPONENTA 2 – UNAPREĐENjE KAPACITETA IZVOZNIKA
Komponenta 2 je namenjena mikro, malim, srednjim privrednim društvima i preduzetnicima koji su realizovale makar jedan izvozni posao. MMSPP mogu da konkurišu pojedinačno ili udruženo (kao Konzorcijum) u zavisnosti od vrste aktivnosti.

Javni poziv za Komponentu 2 je otvoren do utroška sredstava.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na: pripremazaizvoz@ras.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške razvoju konkurentnosti MMSPP (u daljem tekstu: Programa) ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente.

Pravo na učešće u Komponenti 1 i korišćenje bespovratnih sredstava imaju MMSPP koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR). Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra delatnosti MMSPP odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a Podnosilac prijave se bavi proizvodnjom ili preradom potrebno je da dostavi odgovarajuće dokaze, a na osnovu čega će Komisija oceniti ispunjenost ovog uslova;
2) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
3) da su registrovani u APR Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
4) da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
5) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da im u prethodne dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
9) da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
10) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć.

Javni poziv za Komoponentu 1 je otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti RRA ili RAS na elektronsku adresu podizanjekapaciteta@ras.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu podrške inovativnim MMSPP

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške inovativnim MMSPP

Cilj Programa podrške inovativnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima (u daljem tekstu: Programa) je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (koji vode prosto ili dvojno knjigovodstvo) koji kumulativno ispunjavaju sledeće opšte uslove:
• da je pretežna delatnost Podnosioca prijave proizvodnja ili prerada;
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
• da su registrovani u APR  Republike Srbije pre 1. januara 2015. godine;
• da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
• da su pozitivno poslovali u 2016. godini;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
• da za iste projektne aktivnosti za koje konkurišu u tekućoj godini, nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina i budžeta JLS;
• da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći.

Kroz Program će se podržati sledeće aktivnosti:
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda;
• unapređenje postojećeg procesa proizvodnje;
• otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu, u okviru koje može konkurisati za  jednu projektnu aktivnost.

Javni poziv će trajati 60 dana od dana objavljivanja.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: inovativnost@ras.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja

Program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja (u daljem tekstu: Program) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS).

Program ima za cilj povećanje konkuretnosti MMSPP kroz razvoj i unapređenje usluga koje Podnosioci prijava pružaju krajnjim korisnicima, a realizovaće se kroz sledeće aktivnosti:
•    Promociju preduzetništva i primera dobre prakse sa fokusom na omladinsko i žensko preduzetništvo;
•    Izrada analiza i sprovođenje istraživanja u cilju povećanja konkurentnosti MMSPP;
•    Razvoju novih usluga namenjenih MMSPP;
•    Unapređenju postojećih usluga namenjenih MMSPP.

Podnosilac prijave u svojoj prijavi navodi aktivnosti koje planira da realizuje ukoliko mu se odobre finansijska sredstva od strane RAS. Projekat predstavlja skup tih aktivnosti.

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi Podnosioci prijava koji pripadaju sledećim grupama:
•    Udruženjima (klaster, poslovno udruženje, nevladina organizacija i sl.);
•    Regionalnim razvojnim agencijama (RRA);
•    Poslovnim inkubatorima (PI);
•    Naučno tehnološkim parkovima (NTP);
•    Privrednim komorama (PK) i
•    Naučno istraživačkim organizacijama (NIO).

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Za sva dodatna pitanja, nejasnoće i dopunske informacije o Programu obratite se elektronskim putem na adresu:  ekonomskirazvoj@ras.gov.rs.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu podrške početnicima za započinjanje posla – Start Up

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške početnicima za započinjanje posla – Start Up

Program podrške početnicima za započinjanje posla – START UP (u daljem tekstu: Program) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: RRA).

Program je namenjen fizičkim licima i privrednim subjektima koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od dve godine, u cilju podrške samozapošljavanju i unapređenju poslovanja privrednih subjekata početnika, a koji će se baviti proizvodnjom, preradom i uslužnim delatnostima. Program se sprovodi na teritoriji Republike Srbije.

Opšti cilj Programa je da kroz podršku otvaranju novih mikro, malih i srednjih privrednih društava (u daljem tekstu: MMSP) i preduzetničkih radnji, kao i podsticanje otvaranja novih radnih mesta, omogući unapređenje efikasnosti i institucionalne podrške njihovom poslovanju i razvoju.

Paket podrške obuhvata: realizaciju besplatnih obuka, dodelu bespovratnih sredstava i besplatnu uslugu mentoringa za Odabrane korisnike.

Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

Za sve dodatne informacije možete se na elektronsku adresu startup@ras.gov.rs

Detaljnije

Program podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Program podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
•    Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
•    Testiranje novih proizvoda;
•    Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
•    Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:
•    Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
•    Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR.

Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne  delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će

Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
•    da su osnovani ne kasnije od 27. aprila 2014. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
•    da su osnovani ne kasnije od 27. aprila 2015. godine;
•    da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
•    da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
•    da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
•    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
•    da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
•    da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:
•    vojnoj i duvanskoj industriji;
•    trgovini;
•    primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
•    finansijskom sektoru;
•    sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
•    organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su i na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 900 ili na adrese: office@ras.gov.rs.

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika

certified1-100577444-primary.idgeRAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini

Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
•    Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda ili sertifikacija ili resertifikacija)
•    implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;
•    sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta;
•    resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta.
•    Priprema za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda,…)
•    usaglašavanje proizvoda sa zahtevima znaka proizvoda.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici/e koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja, prerada ili pružanje usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova;
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su osnovani najkasnije  25. maja 2014. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Program se sastoji iz tri komponente i ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 70.000.000,00 dinara. Od toga budžet za:
1.    Komponentu I – Unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, iznosi 43.000.000,00 RSD;
2.    Komponentu II – Podrška ženskom preduzetništvu, iznosi 15.000.000,00 RSD;
3.    Komponentu III – Podrška mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima u nedovoljno razvijenim područjima, iznosi 12.000.000,00 RSD.

U okviru Komponente I za bespovratna sredstva mogu da konkurišu sva privredna društva/preduzetnici sa teritorije Republike Srbije koja ispunjavaju uslove za učešće u Programu.

U okviru Komponente II za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnice, osnivači preduzetničke radnje, ili privredni subjekti gde žena/e imaju većinsko vlasništvo i istovremeno obavljaju rukovodeću funkciju (direktor ili zamenica direktora).

U okviru Komponente III za bespovratna sredstva mogu da konkurišu samo preduzetnici/e i privredna društva čije sedište se nalazi u gradovima i opštinama koji su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, razvrstani u treću ili četvrtu grupu, uključujući i devastirana područja.

Privredni subjekat može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava. Za odabranu aktivnost privredni subjekat angažuje stručnog pružaoca usluga. Pružaoci usluga ne mogu biti fizička lica, već samo pravna lica i registrovani preduzetnici. Privredni subjekat može, izuzetno, da angažuje stranog pružaoca usluge koji nema predstavništvo u Republici Srbiji, ukoliko na teritoriji Republike Srbije ne postoji pružalac usluge koji može realizovati predmetnu aktivnost.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:
•    vojnoj i duvanskoj industriji;
•    trgovini;
•    primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
•    finansijskom sektoru;
•    sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
•    organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Rok za podnošenje prijava je 8. jul 2016. godine.            

Programom se finansiraju i aktivnosti koje su započete u 2016. godini, (zaključenje ugovora sa pružaocem usluge, ugovorna prava i obaveze), a nisu završene do trenutka objavljivanja javnog poziva. Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom istih od strane privrednog subjekta (korisnika sredstava), moraju biti završena do 31. januara 2017. godine. Krajnji rok za podnošenje izveštaja je 14. februar 2017. godine.

Uputstvo za realizaciju Programa podrške daljem razvoju MMSP  i preduzetnika u 2016. godini, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, na adresi www.ras.gov.rs, i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na adresu: office@ras.gov.rs ili akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama: Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“, Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“, Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Regionalna razvojna agencija „JUG“, Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“, Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Srem, Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine, Regionalna razvojna agencija PANONREG, Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

Detaljnije