POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije ap vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije ap vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu, u razdelu 16, Program 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, Programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, Ekonomska klasifikacija 463
– Transferi ostalim nivoima vlasti, odnosno 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, u znosu od 3.000.000,00 dinara i Programa 1507 – Uređenje i razvoj u oblasti turizma, Programska aktivnost 1001 – Razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, odnosno 4632 – Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

1. CILJ KONKURSA

Cilj Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs) je jačanja njihovih kapaciteta kroz finasiranje stručne prakse i jačanje tehničke opremljenosti.

2. NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namenjena za podršku turističkim organizacijama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine za:

A) jačanje ljudskih (stručnih) kapaciteta turističkih organizacija kroz finansiranje stručne prakse lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine;

B) jačanje tehničkih kapaciteta turističkih organizacija kroz nabavku računarske opreme.

Bespovratna sredstva za namenu iz ovog člana pod A) se dodeljuju za isplatu novčane pomoći i troškova prevoza, kao i troškova osiguranja za slučaj povrede na radu i za slučaj profesionalne bolesti lica na stručnoj praksi.
Bespovratna sredstva za namenu iz ovog člana pod B) se dodeljuju za nabavku računarske opreme na osnovu predračuna/ponude/predugovora sa dobavljačem.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju turističke organizacije lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine upisane u nadležni registar kao javne službe, odnosno kojima je osnivač lokalna samouprava.

Turistička organizacija može podneti jednu prijavu za jednu ili za obe namene iz tačke 2. ovog konkursa.

Uslovi učešća na Konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za jačanje kapaciteta turističih organizacija u 2022. godini (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik se preuzima na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.gov.rs

4. IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva Turističkim organizacijama u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara za namenu sredstava iz tačke 2. ovog konkursa pod A), i 1.000.000,00 dinara za namenu sredstava iz tačke 2. ovog konkusa pod B).

Iznos sredstava pod A)

Sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara dodeljuju se za finansiranje stručne prakse nezaposlenih lica, koja se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije AP Vojvodine, u trajanju od 12 meseci.

Pod isplatom iz prethodnog stava smatra se: isplata iznosa novčane naknade u bruto iznosu od 47.700,00 dinara mesečno, u koji su uključeni putni troškovi lica na stručnoj praksi, kao i obračun doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Iznos sredstava pod B)

Sredstva se dodeljuju u visini do 100 odsto od ukupne vrednosti bez PDV i bez drugih zavisnih troškova, a u iznosu od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 100.000,00 dinara na ime troškova nabavke računarske opreme za desktop računare, prenosne računare i štampače.

5. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI

Obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs propisana je Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Obrazac prijave i obrazac izjave se preuzimaju na internet prezentaciji Sekretarijata: www.spriv.vojvodina.gov.rs.
Obrazac prijave, obrazac izjave i sva potrebna dokumentacija se dostavljaju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „JAVNI KONKURS – TURISTIČKE ORGANIZACIJE“- NE OTVARATI, ili lično predajom na Pisarnici pokrajinskih organa uprave na istoj adresi, svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Rok za podnošenje prijave je do 09.12.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4145 – za stručnu praksu i 021/487-4248 – za nabavku računarske opreme, radnim danom od 10 do 14 sati.

Detaljnije