POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2022. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2022. godinu

CILJ
Cilj Konkursa je podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60% do 80% i manje od 60% republičkog proseka, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje realizacije sledećih projekata:
1. Uspostavljanje hotspot lokacija u lokalnim samoupravama u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu i
2. Uvođenje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama u cilju povećanja bezbednosti predškolaca, učenika i nastavno-obrazovnog osoblja, kao i zaštite objekata (BEZBEDNA USTANOVA)

VISINA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Za potrebe Javnog konkursa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 6.149.657,00 dinara. Podnosilac zahteva može podneti prijavu po svim tačkama konkursa:

1. Za uspostavljanje hotspot lokacija tražena sredstva ne mogu biti veća od 150.000,00
dinara po hotspot lokaciji.

Lokalne samouprave mogu da konkurišu za najviše pet hotspot lokacija.

2. Za uvođenje sistema videonadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama u cilju povećanja bezbednosti predškolaca, učenika i nastavno-obrazovnog osoblja, kao i zaštite objekata (BEZBEDNA USTANOVA) ne mogu biti veća od 500.000,00 dinara po ustanovi.

Lokalne samouprave mogu konkurisati za najviše tri ustanove.

Lokalne samouprave po svim tačkama konkursa mogu da zahtevaju maksimalan iznos od 1.500.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60% do 80% i manje od 60% republičkog proseka, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS
Potrebna dokumentacija za dodelu bespovratnih sredstava definisana je članom 8. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva za 2022. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik, tekst Javnog konkursa, Obrazac prijave sa pripadajućom izjavom preuzima se na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

KRITERIJUMI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava definisani su članom 12. Pravilnika.

POSTUPAK DODELE SREDSTAVA
Postupak dodele sredstava definisan je članom 10. Pravilnika.

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave na Javni Konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji su sastavni deo Javnog konkursa a mogu se preuzeti na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2022. GODINU“ poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (na navedenu adresu) u vremenu od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 08.12.2022. godine.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti radnim danom od 10 do 14 časova pozivom na broj 021/487- 4613 ili 0800/021-027.

Detaljnije