Јavni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Јavni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2022. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2022. godinu ‒ za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini dodeliće ukupno 209.825.000,00 dinara.

Cilj javnog konkursa su organizovane društvene delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, član 2. Zakon o socijalnoj zaštiti (Sl. glasnik RS 24/11)

Sredstva po ovom javnom konkursu dodeljivaće se po postupku i kriterijumima utvrđenim Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini broj: 127-401-145/2022 od 16. novembra 2022. („Službeni list APV”, broj 48/22).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

Korisnici sredstava dodeljenih po ovom konkursu dužni su da programe, mere i aktivnosti realizuju do 30. juna 2023. godine.

PREDMET KONKURSA

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini, po ovom konkursu, dodeliće ukupno 49.825.000,00 dinara za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, mera i aktivnosti, za podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, što podrazumeva:

  • dnevne usluge u zajednici ‒ kao što su dnevni boravak, pomoć u kući i svratište, uz aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
  • usluge podrške za samostalan život ‒ kao što su stanovanje uz podršku, personalna asistencija ‒ koje se pružaju pojedincu da bi se njegove mogućnosti za zadovoljenje osnovnih potreba izjednačile s mogućnostima ostalih članova društva, da bi mu se poboljšao kvalitet života i da bi mogao da vodi aktivan i samostalan život u društvu;
  • savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni i druge savetodavno-terapijske usluge; edukativni kampovi za decu i mlade u cilju prevencije socijalne isključenosti.
  • usluge smeštaja podizanjem i standardizacijom kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima na smeštaju.

Navedenim uslugama socijalne zaštite zadovoljavaju se specifične potrebe sledećih korisnika:

  • dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu s roditeljima, starateljom i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima;
  • odraslih i starijih čiji su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.

Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:

  1. ustanovama socijalne zaštite ‒ 49.825.000,00 dinara;

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Sredstva iz člana 2. Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini i Odluke o izmenama Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini u visini od 49.825.000,00 dinara mogu se dodeliti ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, a namenjena su za podizanje kvaliteta i standardizaciju usluga koje se pružaju korisnicima usluga socijalne zaštite.

Na konkursu ne mogu učestvovati indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daju saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada i privredni subjekti.”

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (broj telefona: 021/487-4400).

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana, prilaže se sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži i dodatnu dokumentaciju i informacije

Prijave se podnose putem pošte na adresu ‒ Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom ‒ „Za konkurs”.

Prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i koje nisu predmet javnog konkursa, kao i prijave koje su podnete nakon roka koji je propisan konkursom ‒ neće se razmatrati.

Prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva u prethodna dva sprovedena javna konkursa pomenutog sekretarijata, a koji nisu u utvrđenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava ‒ neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS

 

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Alo“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a najkasnije do 26. novembra 2022. godine.

 

 

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA

 

Postupak javnog konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Komisija procenjuje i vrednuje dodelom odgovarajućeg broja bodova, prema sledećim kriterijumima.

 

  1. Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 40 bodova):

– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);

– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);

– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);

– potencijal održivosti i nadgradnje projekta (do 10 bodova).

 

  1. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 30 bodova):

–              doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti socijalne zaštite;

–              doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe.

 

  1. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 30 bodova):

– procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);

– visina traženih sredstava za realizaciju aktivnosti (do 10 bodova);

– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (do 10 bodova).

Komisija sačinjava listu vrednovanja i rangiranja prijava ustanova socijalne zaštite i pružalaca usluga socijalne zaštite – udruženja građana na javni konkurs primenom navedenih kriterijuma, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja.

O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Nakon odlučivanja po podnetim prigovorima, komisija sačinjava predlog konačne liste vrednovanja i rangiranja prijava ustanova socijalne zaštite i pružaoca usluga socijalne zaštite – udruženja građana na javni konkurs, koja se objavljuje na internet stranici pomenutog sekretarijata.

O dodeli sredstava i visini sredstava, rešenjem koje je konačno, odlučuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja predloga konačne liste vrednovanja i rangiranja prijava.

Rešenje o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije na broj telefona 021/487-4400.

Detaljnije