Zapis sa oznakom ‘DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA’

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u cilju unapređenja socijalne zaštite u ustanovama za smeštaj na teritoriji APV u 2018. godini

Rok: 07.12.2018.

Detaljnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine

I PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učesnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pod stambenim jedinicama iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 63.000.000,00 dinara.

II CILJEVI KONKURSA

Ciljevi Konkursa usmereni su na:

– podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike,
– ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Ciljevi Konkursa, namena sredstava, uslovi za učešće na Konkursu, postupak za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja, obavezna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, zaključivanje ugovora sa korisnicima sredstava i druga pitanja od značaja za realizaciju ovog Konkursa definisani su Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, broj: 41/2018), u daljem tekstu: Pravilnik.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice (u daljem tekstu: porodica) u kojima se počev od 01.01.2018. godine rodi treće ili četvrto dete.

IV USLOVI KONKURSA

Učesnici konkursa mogu biti roditelji u porodicama koji u trenutku raspisivanja konkursa ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je majka u porodici, na dan 01.01.2018. godine pa do dana raspisivanja konkursa, rodila dete trećeg ili četvrtog reda rođenja, u smislu člana 7. stav 2. Pravilnika;
2. da je najmanje jedan od roditelja državljanin Republike Srbije i da na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine do dana raspisivanja konkursa ima najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište;
3. da se nalaze u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili da imaju status samohranog roditelja;
4. da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njihova deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, u skladu sa zakonom;
5. da nisu korisnici novčane socijalne pomoći;
6. da je najmanje jedan od roditelja zaposlen;
7. da su roditelji trećeg, odnosno, četvrtog deteta vlasnici ili suvlasnici nekretnine ili da žive u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom ili suvlasnikom nekretnine najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja konkursa, ukoliko apliciraju za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju nekretnine;
8. da učesnici konkursa ili njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa, u smislu člana 2. Pravilnika.

Članovima zajedničkog domaćinstva učesnika konkursa smatraće se srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive zajedno sa učesnicima konkursa najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja konkursa.

Uslovi iz stava 1. moraju biti kumulativno ispunjeni.

Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:

1. za kupovinu nekretnine,
2. za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju postojeće nekretnine.

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Iznos dodeljenih sredstava može biti manji od traženog.

V OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Učesnici Konkursa su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

1. popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (preuzima se na veb-sajtu Sekretarijata);
2. fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana), a za maloletne članove zajedničkog domaćinstva- potvrde o prebivalištu za decu;
3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije za jednog od učesnika konkursa (ne starije od šest meseci);
4. uverenja o prebivalištu za učesnike konkursa u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
5. izvode iz matične knjige rođenih za svu decu, odnosno, za sve članove zajedničkog domaćinstva učesnika konkursa u slučaju podnošenja prijave na konkurs za sredstva namenjena za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju (ne stariji od mesec dana);
6. dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice (ne stariji od mesec dana);
7. dokaz o statusu jednoroditeljske porodice- izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne stariji od mesec dana);
8. uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, odnosno, da ni otac ni majka nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ne stariji od mesec dana);
9. uverenje Centra za socijalni rad da učesnici konkursa nisu korisnici novčane socijalne pomoći (ne stariji od mesec dana);
10. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenim razredima-ispitima kao dokaz o stečenom obrazovanju;
11. dokaz o zaposlenju i dužini staža osiguranja za učesnike konkursa (listing izdat od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje);
12. dokaz o prihodima ostvarenim u tri meseca koji prethode mesecu raspisivanja konkursa za svakog od učesnika konkursa (potvrda poslodavca);
13. potvrdu iz Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave da učesnici konkursa i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
14. izjavu učesnika konkursa i njihovih srodnika u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima konkursa, datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ne poseduju odgovarajuću nekretninu na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno, nadležnog suda;
15. prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za učesnike konkursa i njihove srodnike u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima konkursa, za nekretninu u kojoj žive;
16. prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za nepokretnost koju učesnici konkursa predlažu za kupovinu, odnosno, za nepokretnost koja je predmet dogradnje, adaptacije ili rekonstrukcije;
17. predugovor o kupoprodaji nekretnine, overen kod javnog beležnika;
18. overeni predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvršenje građevinskih radova, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 72/2009, 81/2009- ispr, 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014 i 145/2014);
19. rešenje nadležnog opštinskog-gradskog organa o dozvoli za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju (rešenje o odobrenju izvođenja radova).

Ukoliko učesnici konkursa obezbeđuju sredstva za kupovinu, dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju stana ili kuće putem bankarskog kredita, dužni su da Komisiji iz člana 12. Pravilnika dostave i zaključen ugovor o kreditu sa bankom.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs mora biti u originalu osim fotokopije lične karte i overene fotokopije diplome o stečenom obrazovanju, odnosno, overene fotokopije uverenja o položenim razredima-ispitima.

Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća.

Komisija iz člana 12. Pravilnika zadržava pravo da od učesnika konkursa, prema potrebi, zatraži i dodatnu dokumentaciju ili informacije.

VI OPŠTE NAPOMENE

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično, na gore navedenu adresu sa naznakom:
”KONKURS ZA DODELU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORODICAMA U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ILI ZA UNAPREĐENJE USLOVA STANOVANJA
NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE“

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene i nerazumljive prijave, kao i prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

3. Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

4. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs mora biti u originalu osim fotokopije lične karte i overene fotokopije diplome o stečenom obrazovanju, odnosno, overene fotokopije uverenja o položenim razredima-ispitima.
Sekretarijat ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi. Sekretarijat nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno, koja su se našla na predlozima rang-lista učesnika Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava.

5. Predlozi rang-lista učesnika Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava sačinjavaju se nakon bodovanja izvršenog prema kriterijumima iz člana 14. Pravilnika.

6. Pokrajinski sekretar donosi odluku o dodeli bespovratnih sredstava u roku od 15 dana od dana dobijanja predloga rang-lista za dodelu bespovratnih sredstava, sačinjenih i dostavljenih od strane Komisije.

7. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, učesnicima konkursa upućuje se poziv da potpišu ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

Prijava na Konkurs se preuzima sa veb-sajta Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, na telefon 021/452-339, 021/452-317 i 021/487-4243.

Broj: 139-401-5872/2018-03
Datum: 31.08.2018. godine

Detaljnije

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA/UDRUŽENJIMA ŽENA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILJEM UNAPREĐENJA POLOŽAJA ŽENA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U AP VOJVODINI

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 5.400.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu u okviru Programa 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1014 – Afirmacija rodne ravnopravnosti, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, udruženjima građana/udruženjima žena, radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova namenjenih unapređenju položaja žena i ravnopravnosti polova u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Organizovanje obuka, edukacija, skupova i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja oblasti ravnopravnosti polova;
– Podrška projektima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena;
– Podrška projektima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama;
– Podrška projektima i aktivnostima kojima se unapređuje saradnja civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova;
– Podrška projektima i aktivnostima kojima se jačaju kapaciteti udruženja građana/ udruženja žena, naročito udruženja čiji su programi usmereni na ranjive grupe žena;
– Podrška projektima kojima se afirmiše žensko stvaralaštvo;
– Podrška projektima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 dinara.
3. Udruženja građana/udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu, a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.
4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje)
– Fotokopiju izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta

5. Prijava na Konkurs podnosi se na konkursnom obrascu koji se može preuzeti sa sajta www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs
6. Prijava na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti poštom na navedenu adresu ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: “KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA/UDRUŽENJIMA ŽENA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILJEM UNAPREĐENJA POLOŽAJA ŽENA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U AP VOJVODINI“.
7. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
8. Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
9. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:

1. Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (ukupno najviše do 30 bodova):
– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
– mogućnost razvijanja programa i njegova održivost (do 10 bodova).

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti, doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se aktivnosti sprovode (ukupno najviše do 40 bodova):
– doprinos stepenu unapređivanja položaja žena i ravnopravnosti polova u oblastima koje su predviđene Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti;
– doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe, kao i doprinos projekta unapređenju rodne ravnopravnosti.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (ukupno najviše do 30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 10 bodova);
stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (do 10 bodova).
10. Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na predlog Komisije.
11. Rešenje o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac projekta poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 30.08.2018.godine.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/452-320.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku,demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva udruženjima građana u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu u okviru Programa 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 – Podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji AP Vojvodine, ekonomska klasifikacija 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata iz oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja.
CILJEVI FINANSIRANJA:
– Podrška aktivnostima kojima se afirmiše implementacija i primena Strategije za unapređivanje položaja Roma na teritoriji AP Vojvodine, sa ciljem integracije Roma i Romkinja u društvene tokove.
– Podrška programima koji su od interesa za realizaciju prioritetnih oblasti Dekade Roma kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i zdravlje Roma.
– Osnaživanje Roma i Romkinja, lidera/ki romskih neprofitnih organizacija/udruženja građana za uključivanje u procese donošenja odluka, planiranje i sprovođenje strateških planova, pre svega na lokalnom nivou.
– Promocija i integrisanje principa rodne ravnopravnosti u romskoj, ali i u većinskoj zajednici, posebno javnim akcijama i kampanjama koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti;
– Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje preduzetništva kod Roma i Romkinja;

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koja svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.
2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 dinara.
3. Neprofitne organizacije/udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla prema Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.
4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi ostvaruju u oblasti u kojoj se konkurs realizuje, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti položaj Roma i Romkinja sa planom utroška sredstava-budžetom projekta.
Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.
5. Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.
6. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:
1. Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 50 bodova):
– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom i ciljem javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
– procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS na čijoj teritoriji se sprovode projektne aktivnosti (do 10 bodova)
– mogućnost razvijanja programa i njegova održivost (do 10 bodova).
2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti, doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se aktivnosti sprovode (ukupno najviše do 20 bodova po oblasti za koju je prijava podneta):
– doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);
– doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe, kao i doprinos projekta unapređenju rodne ravnopravnosti u romskoj zajednici (do 10 bodova).
3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (ukupno najviše do 30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta projekta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava na koja se javni konkurs odnosi (do 10 bodova);
– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (do 10 bodova).

7. Rešenje o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac projekta poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 30.08.2018.godine.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/452-320.

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ‒ u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu ‒ za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini dodeliće ukupno 299.900.000,00 dinara.

Sredstva po ovom javnom konkursu dodeljivaće se po postupku i kriterijumima utvrđenim Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini („Službeni list APV”, br. 10/18 i 33/18).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava dodeljenih po ovom javnom konkursu dužni su da programe, mere i aktivnosti realizuju do 31. decembra 2018. godine.

PREDMET KONKURSA

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini, po ovom javnom konkursu, dodeliće ukupno 235.000.000,00 dinara za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa, mera i aktivnosti, za podsticaj i razvoj novih i unapređivanje kvaliteta postojećih usluga socijalne zaštite, kako bi se obezbedilo pružanje adekvatne i kvalitetene usluge smeštaja u skladu sa specifičnim potrebama sledećih korisnika:
­- dece i mladih: bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja; sa smetnjama u razvoju; u sukobu s roditeljima, starateljom i zajednicom; žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, nasilja i eksploatacije i žrtve trgovine ljudima;
-­ odraslih i starijih čiji su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Sredstva iz člana 2. Odluke o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini („Službeni list APV”, br. 10/18 i 33/18), u visini od 235.000.000,00 dinara mogu se dodeliti ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, a namenjena su za podizanje kvaliteta i standardizaciju usluga koje se pružaju korisnicima na smeštaju.
Na konkursu ne mogu učestvovati indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daju saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada i privredni subjekti.”
Prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva u prethodna dva sprovedena javna konkursa pomenutog sekretarijata, a koji nisu u utvrđenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava ‒ neće se razmatrati.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (broj telefona: 021/487-4400).
Prijave se podnose putem pošte na adresu ‒ Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom ‒ „Za konkurs”.
Prijave koje nisu podnete na utvrđenom obrascu i koje nisu predmet javnog konkursa, kao i neblagovremene i nedopuštene prijave (prijave od strane subjekata koji nisu predviđeni konkursom), neće se razmatrati.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS

Prijava na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Dodatne informacije na broj telefona 021/487-4400; imejl ‒ andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (miliondvestahiljadadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije programa uvođenja koordinatora za romska pitanja u jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– angažovanje koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini;
– učešće Roma/Romkinja tokom odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređivanje položaja Roma;
– implementacija i primena Strategije i Akcionog plana za unapređivanje položaja Roma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, s ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na ovom konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Konkursom će se finansirati bruto plata koordinatora za romska pitanja u iznosu od 40.000,00 dinara, u trajanju od 6 (šest) meseci. Podnosilac prijave može aplicirati samo za angažovanje jednog koordinatora za romska pitanja, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 240.000,00 dinara (dvestočetrdesethiljadadinara).

3. Opštine i gradovi u AP Vojvodini u obavezi su da nakon isteka perioda od šest meseci u kome je angažovanje koordinatora za romska pitanja finansirano putem konkursa: traže odobrenje od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije za nastavak angažovanja koordinatora za romska pitanja; sistematizuju radno mesto koordinatora za romska pitanja; angažuju ga na period od mininimum šest meseci na teret budžeta JLS; dostave izveštaj Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova o navedenim obavezama.

4. Opštine i gradovi u AP Vojvodini koji angažuju koordinatora za romska pitanja putem konkursa u obavezi su da obezbede adekvatne uslove za njegov rad (na primer: kancelarijski prostor, računar, internet, telefon).

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– pismo namere o daljem angažovanju koordinatora za romska pitanja, nakon isteka 6 (šest) meseci, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine;
– popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje JLS sprovodi na planu unapređivanja položaja Roma/Romkinja;

Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja”.

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na utvrđenom obrascu, prijave u kojima se traži iznos veći od predviđenog kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Prijave podnosilaca kojima su u ranijem periodu dodeljivana sredstva, a koji nisu u ugovorenom roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava neće se razmatrati.

7. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima, dodelom odgovarajućeg broja bodova:

• Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):

– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);

– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);

– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);

– procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)

– broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);

– angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).

• Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova):

– doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);

– doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).

• Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):

– procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili drugih izvora (do 10 bodova).

8. Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

9. Rešenje o dodeli sredstava po isteku konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac prijave poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je prijava odobrena, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 03.09. 2018. godine.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na telefon 021/452-320

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje izrade i realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (trimilionadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, kao podrška programu izrade i usvajanja LAP-ova i podrška programu realizacije LAP-a za Rome u oblasti stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– Implementacija i primena Strategije za unapređenje položaja Roma/Romkinja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.
– Izrada i usvajanje Lokalnih akcionih planova za poboljšanje položaja Roma u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
– Definisanje mera, aktivnosti, mehanizama sprovođenja, rokova, troškova, izvora finansiranja, partnera, kao i institucija nadležnih za sprovođenje LAP-a.
– Realizacija Lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
– Poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja;
– Afirmacija učešća Roma/Romkinja u procesima odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma.

Finansijke obaveze realizovaće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava su dužni da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2018. godine.

Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:

1. Za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za poboljšanje položaja Roma u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine – 1.000.000,00 dinara;
2. Za realizaciju Lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja – 2.000.000,00 dinara;

Uslovi Konkursa:

Izrada lokalnog akcionog plana

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine;
2. Podnosilac prijave može aplicirati za izradu LAP-a koji se odnosi na oblasti predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, stanovanje, lična dokumenta, socijalna zaštita, rodna ravnopravnost, zabrana diskriminacije, informisanje, kultura, političko učešće, i interno raseljena lica i povratnici po osnovu Sporazuma o readmisiji;
3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (dvestotinehiljadadinara);
4. Opštine i gradovi koji apliciraju su u obavezi da obezbede učešće minimum jednako iznosu traženih sredstava na Konkursu u cilju izrade LAP-a za unapređenje položaja Roma/Romkinja;
5. Prednost na Konkursu će imati gradovi i opštine koji imaju angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku;
6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– Popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se izradu aplicira na Konkursu, sa planom utroška sredstava, budžetom;
– Odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa.
– Pismo namere o donošenju i budžetiranju LAP-a za čiju izradu se aplicira na Konkursu;

Za relizaciju LAP u oblasti stanovanja

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine;
2 .Podnosilac prijave može aplicirati za realizaciju LAP-a za Rome u oblasti stanovanja koja podrazumeva poboljšanje uslova stanovanja u kućama u kojima žive Romi i Romkinje.
3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara (milionpetstotinahiljadadinara).
4. Opštine i gradovi koji apliciraju u obavezi su da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na konkursu radi realizacije LAP-a za unapređivanje položaja Roma/Romkinja u oblasti stanovanja.
5. Prednost na Konkursu imaće gradovi i opštine koji imaju usvojen i budžetiran LAP za Rome u oblasti stanovanja, kao i angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku.
6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, s planom utroška sredstava, budžetom;
– odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa;
– pismo namere o budžetiranju LAP-a u oblasti stanovanja za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine.

Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa s naznakom: ”Konkurs za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja”.

7. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, prijave u kojima se traži iznos veći od predviđenog kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti na internet stranici sekretarijata: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

8. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:

• Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):

 • usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
 • jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
 • broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
 • procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)
 • broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);
 • angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).

• Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova):

 • doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);
 • doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).

• Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):

 • procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
 • stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili drugih izvora (do 10 bodova).

9.Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

10. Rešenje o dodeli sredstava po isteku ovog konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren do 03.09.2018.godine.

Informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na telefon 021/452-320

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2018. godinu, dodeliće sredstva za finansiranje, odnosno obezbediće nedostajući deo sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 dinara.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018. godini („Službeni list APV”, broj 18/18).

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2018. godine.

Predmet konkursa jesu finansiranje realizacije programa, odnosno obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, koje realizuju udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2018.godini, u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 dinara.

Sredstva će biti raspodeljena na sledeći način:

1. za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom – 7.000.000,00 dinara;
2. za oblast društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike – 4.000.000,00 dinara;
3. za oblast boračko-invalidske zaštite – 5.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar u nadležnom organu za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Udruženja građana mogu konkurisati sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od:

1. za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom – 400.000,00 dinara;
2. za oblast društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike – 300.000,00 dinara;
3. za oblast boračko-invalidske zaštite – 300.000,00 dinara.

Na konkursu ne mogu učestvovati: fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na koja daje saglasnost Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinska vlada.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova – Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (tel.487-4400) kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu, podnosi se sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija OP obrazaca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – putem pošte, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom – „Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnela ovlašćena lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, kao i prijave u kojima se traži iznos veći od predviđenog – neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik”i na sajtu sekretarijata www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Postupak javnog konkursa sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Komisija procenjuje i vrednuje programe udruženja građana dodelom odgovarajućeg broja bodova, u skladu sa sledećim kriterijumima.

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (ukupno najviše do 30 bodova):
­

 • postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa (do 10 bodova);
  ­
 • broj direktnih korisnika programa (do 10 bodova);
  ­
 • mogućnost razvijanja programa i njegova održivost (do 10 bodova).

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa – doprinos stepenu unapređivanja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (ukupno najviše do 40 bodova po oblasti za koju je prijava podneta):
­

 • za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom: doprinos zaštiti i unapređivanju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji, socijalizaciji i prevenciji isključenosti i podizanje ekološke svesti lica sa invaliditetom, lica u stanju socijalne potrebe i lica kojima je potrebna posebna društvena podrška;
  ­
 • za oblast boračko-invalidske zaštite: doprinos zaštiti i unapređivanju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida rata, članova porodica palih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, obeležavanju značajnih datuma;
  ­
 • za oblast društvene brige o deci i popularizaciju pronatalitetne politike: doprinos zaštiti dece, unapređivanju dečjeg stvaralaštva, poboljšanje uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece i brige o porodici, podsticanje rađanja dece i unapređivanje demografskog razvoja i populacione politike.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (ukupno najviše do 30 bodova):
­

 • procena ekonomičnosti budžeta programa i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
  ­
 • visina traženih sredstava u poređenju sa ukupnim obimom sredstava javnog konkursa (do 10 bodova);
  ­
 • stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora (do 10 bodova).

Primenom navedenih kriterijuma, Komisija sačinjava preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijava na javni konkurs u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana njihovog objavljivanja i pravo prigovora na istu u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru učesnika javnog konkursa donosi komisija, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
O dodeli i visini sredstava, odlučuje rešenjem koje je konačno pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, u roku od 30 dana od dana objavljivanja preliminarne liste vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana na javni konkurs na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

U slučaju da udruženje građana kojem su odobrena sredstva odustane od realizacije projekta, pokrajinski sekretar će, na osnovu liste vrednovanja i rangiranja doneti rešenje o dodeli neraspodeljenih sredstava.

Rešenje o dodeli sredstava objavljuje se na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-44 – 00 od 8 do 16 časova.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2018.godini

Rok: 15.03.2018. godine

Detaljnije

Javni poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za dodelu godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2016. godinu

gender equal opportunity or representation

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za dodelu godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2016. godinu

▪ Pozivaju se fizička i pravna lica sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, da dostave predloge kandidatkinja i kandidata za dodelu godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2016. godinu.

▪ Za dodelu Priznanja, u kategorijama pojedinac/-ka i/ili organizacija, mogu biti predloženi građani/-ke, udruženja građana, nevladine organizacije, preduzeća, organi i organizacije:
– ako imaju prebivalište ili boravište, odnosno sedište, na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine,
– ako su u svom delovanju kontinuirano doprinosili razvoju demokratskih procesa u društvu,
– ako su postigli značajne rezultate u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim oblastima, a naročito u oblasti rada i zapošljavanja, političkog i javnog života, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, informisanja, kulture i sporta,
– ako su rezultati koje su postigli prepoznatljivi u međunarodnim okvirima.

▪ Dobitniku/-ci Priznanja dodeljuje se diploma, statua i novčana nagrada.

▪ Odluku o dobitnicima Priznanja za obe kategorije donosi Pokrajinska vlada, na predlog Saveta za ravnopravnost polova.

▪ Predlozi moraju da sadrže: biografiju za predloženo fizičko lice ili podatke za predloženo pravno lice, kratko obrazloženje razloga za dodelu Priznanja i podatke o predlagaču.

▪ Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku ili elektronskoj formi na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „za dodelu Priznanja” ili na imejl adresu: pssp@vojvodina.gov.rs .

▪ Rok za dostavljanje predloga je 27.11.2017. godine do 14 časova, bez obzira na način dostave predloga.

▪ Predlagači će o izabranim kandidatkinjama i kandidatima biti blagovremeno obavešteni.

Detaljnije