Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini

I.
Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini (u daljem tekstu: Konkurs), u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini

II. Podnosilac prijave na Konkurs
Prijavu za dodelu sredstava može podneti lice koje ispunjava odgovarajuće uslove (u daljem tekstu: podnosilac prijave), i to ako je:
1) sopstvenik, odnosno korisnik šuma i šumskog zemljišta, kao i drugog zemljišta namenjenog pošumljavanju;
2) pravno lice i preduzetnik, ako je zaključilo ugovor o izradi i realizaciji projekata i programa radova sa sopstvenikom, odnosno korisnikom šume ili zemljišta na kome će se izvoditi radovi;
3) naučnoistraživačka ustanova u oblasti šumarstva za izradu studija, ekspertiza i razvojno – istraživačkih projekata u cilju unapređenja šumarstva, edukaciju i promociju, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispunjava posebne uslove utvrđene konkursom.

Fizičko lice ostvaruje pravo na dodelu šumskih sadnica ili kompletno pošumljavanje preko pravnog lica, odnosno preduzetnika koji ima obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom koji uređuje oblast šumskog reproduktivnog materijala sa kojim je sklopilo ugovor.

Podnosilac prijave za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala mora da ispuava sledeće uslove:
– da je šumski rasadnik na koji se prijava odnosi upisan u Registar matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja koji vodi Uprava za šume najmanje tri godine;

– da je izmirio sve takse za kontrolu proizvodnje i zdravstveni pregled rasadnika;
– da je rasadnik redovno pregledan svake godine od dana registracije;
– da nije dobijao budžetska sredstva za istu namenu na istoj lokaciji u prethodnih 10 godina;
da ima obezbeđeno sopstveno učešće u iznosu od najmanje 20% od nabavne cene opreme.

III.
Pravo na dodelu sredstava ima podnosilac prijave koji će poslove iz tačke I. Konkursa izvršiti na području Republike Srbije, osim na području Autonomne pokrajine Vojvodine.

IV. Način podnošenje prijave
Prijava za dodelu sredstava se podnosi posebno za svaki vid posla od rednog br. 1 – 9, u pisanoj i elektronskoj formi. Ukoliko prijava sadrži više programa za istu vrstu posla, navesti redosled programa po prioritetima za finansiranje.
Za sve poslove od rednog broja 1 – 9. iz tačke I. Konkursa u elektronskoj formi se preuzimaju tabelarni obrasci sa internet stranice Uprave za šume www.upravazasume.gov.rs .
Popunjene tabele u formi u kojoj su preuzete, dostaviti na e-mail adresu gordana.gligoric@minpolj.gov.rs sa naznakom „Za Konkurs”, kao i u pisanoj formi uz prijavu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

V. Konkursna dokumentacija
Prijava za dodelu sredstava sadrži: opšte podatke – naziv podnosioca prijave, ime i prezime lica koje ga zastupa, broj službenog telefona, mejl adresu, matični broj podnosioca prijave, poreski identifikacioni broj, broj računa otvoren kod Uprave za trezor tj. kod odgovarajuće banke, kao i tabelarne prikaze planiranih poslova.

Ukoliko ima više prijava po Konkursu ove podatke dostaviti samo u jednom primerku.

Uz pisanu prijavu podnosilac je dužan da dostavi i sledeće:
1) Program, odnosno projekat sačinjen u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, br. 17/13 i 20/16) (u daljem tekstu: Pravilnik), sa detaljnom kalkulacijom troškova sa PDV-om za sve vrste posla i po svakom objektu iz podnetog programa – projekta i to:

• Za poslove pod rednim brojem 1. Zaštita šuma – Zaštita šuma od bolesti i štetočina, program koji sadrži sledeće podatke: vrstu bolesti, odnosno štetočine protiv koje se preduzimaju mere zaštite šuma; ugrožene, odnosno napadnute površine, kategorisane po stepenu ugroženosti, odnosno napada, kao i površine koje će se tretirati; metod zaštite, odnosno suzbijanja; vrstu preparata za suzbijanje; period suzbijanja; očekivane efekte; podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti pravnog lica koje je nosilac realizacije programa, kao i ostale relevantne podatke.

• Za poslove gradnje i održavanja protivpožarnih pruga, dostaviti projekat sačinjen u skladu sa Pravilnikom i propisima koji uređuju oblast zaštite šuma od požara, samo za protivpožarne pruge u četinarskim kulturama.

• Za gradnju i uređenje vodozahvata i stacionarnog rezervoara za vodu u funkciji zaštite šuma od požara, dostaviti projekat urađen u skladu sa Pravilnikom.

• Za poslove pod rednim brojem 2. Pošumljavanje – program za poslove pošumljavanje goleti, podizanje plantaža i intenzivnih zasada, sanacija površina pošumljavanjem i melioracija degradiranih šuma i šikara, koji se planiraju u uređenim šumama, koji sadrži kopiju izvoda iz posebne osnove opisa staništa i plana gajenja za osnove koje nisu elektronski dostavljene Upravi za šume; popunjene evidencije izvršenih radova, odnosno izvod iz programa gazdovanja šumama za pošumljavanje na zemljištu sopstvenika – fizičkih lica.

Za radove na sanaciji površina pošumljavanjem neophodno je dostaviti zapisnik inspektora u kome je utvrđeno kada je nastao požar ili neka druga prirodna nepogoda i kolika je oštećena površina koja je premerom utvrđena i kartirana u razmeri 1:10000, ili izvođački projekat ili sanacioni plan za površine zahvaćene prirodnom nepogodom.

Za radove na melioraciji degradiranih šuma i šikara, pored navedenih podataka, program sadrži i izvođački projekat gazdovanja šumama.

Program za poslove koji se planiraju u neuređenim šumama, u šumama i na šumskom zemljištu u svojini fizičkih lica, kao i na zemljištu van šumskog područja, sadrži podatke o vlasniku zemljišta, lokaciji i klasi zemljišta, opis staništa, podatke o vrsti, starosti i količini sadnog materijala i kopiju ugovora koji podnosilac zahteva zaključuje sa vlasnikom zemljišta. Broj sadnica po hektaru za pošumljavanje navedenih površina utvrđuje se programom u zavisnosti od uslova staništa, i ne može biti manji od:
– 300 komada za sadnice topola,
– 500 komada za sadnice divlje trešnje i domaćeg oraha,
– 2000 komada za sadnice javora, jasena i školovane ili nisula sadnice ostalih vrsta,
– 2500 komada za neškolovane sadnice četinarskih vrsta i bagrema.

Pravno lice, odnosno preduzetnik, preko koga fizičko lice ostvaruje pravo na besplatne sadnice ili kompletno pošumljavanje, izrađuje i dostavlja program za pošumljavanje i ugovor sa vlasnikom zemljišta, a na osnovu podnetog zahteva fizičkog lica i dokaza o vlasništvu.

Minimalna površina parcele za koju se izrađuje program i podnosi zahtev je 5 (pet) ari.

Neće se ugovarati pošumljavanje sadnicama bukve sa golim korenom.

– Za poslove pod rednim brojem 3. – Nega šuma, program sadrži kopiju izvoda opisa staništa za konkretnu površinu iz plana gajenja za osnove koje nisu elektronski dostavljene Upravi za šume, i popunjene evidencije izvršenih radova iz osnova gazdovanja šumama. Program nege se izrađuje za površinu celog odseka. Za prve prorede u šumskim zasadima, pored navedenih podataka, program sadrži i izvođački projekat gazdovanja šumama.
– Za poslove pod rednim brojem 4. Gradnja i rekonstrukcija šumskih puteva, sanacija oštećenja šumskog puta, gradnja mosta na trasi šumskog puta, glavni projekat urađen u skladu sa Pravilnikom, uz koji se prilaže kmz ili kml file trase puta koji se gradi i izvod iz planskog dokumenta gazdovanja šumama kojim je planirana gradnja ili rekonstrukcija šumskog puta.

Pored navedenog, ako je podnosilac prijave za gradnju šumskog puta udruženje vlasnika šuma – fizičkih lica, program sadrži i podatke o broju članova udruženja ukupno i broju članova udruženja čije šume put otvara.

Ako podnosilac prijave nije vlasnik ili korisnik zemljišta na trasi puta, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika, odnosno korisnika za izvođenje radova.
– Za poslove pod rednim brojem 5. Proizvodnja šumskog semena, popunjena tabela iz stava 1. tačke V. Konkursa, koja sadrži podatke o vrsti drveta, kategoriji i količini semena sakupljenog do dana raspisivanja Konkursa.
– Za poslove pod rednim brojem 6. Proizvodnja šumskog sadnog materijala, uverenja o poreklu šumskog semena sa priloženom deklaracijom o kvalitetu, kao i vrstu drveta, količinu sadnica, način proizvodnje i kalkulaciju troškova sa PDV-om za proizvodnju jednogodišnjeg šumskog sadnog materijala. Za sadni materijal topola i vrba navesti naziv klona.
Za nabavku opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala, podaci o vrsti, količini i ceni opreme, sa priloženom profakturom ili cenovnikom dobavljača (sa zvaničnog sajta ili original).
– Za poslove pod rednim br. 7 – 9. Edukacija i promocija, razvojno istraživački i ostali projekti od opšteg interesa za šumarstvo – obrazac prijave – evidencioni list projekta, koji se preuzima sa internet stranice Uprave za šume www.upravazasume.gov.rs , popunjen i overen od strane podnosioca.

2) Kopiju dobijene saglasnosti za pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta izdatu od strane Ministarstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

3) Odluku nadležnog organa upravljanja podnosioca prijave o usvajanju programa, odnosno projekata koji učestvuju na konkursu.

4) Dokaz o obezbeđenom sadnom materijalu (sopstveni sadni materijal – navesti naziv ili lokaciju šumskog rasadnika, ili ugovor zaključen sa proizvođačem upisanim u knjigu proizvođača i dobavljača reproduktivnog materijala koju vodi Uprava za šume).

5) Izjavu odgovornog lica da se podneti program – projekat ne finansira kod nekog drugog davaoca sredstava za iste namene ili ukoliko se finansira dostaviti kopiju ugovora zaključenog sa tim davaocem sredstava za program – projekat.

VI. Kalkulacija troškova
Pri kalkulaciji troškova za sve vrste radova, pored materijalnih troškova za pojedine vrste poslova, kalkulišu se i troškovi naknada za rad radne snage potrebne za izvođenje radova, bez obzira da li se radovi izvode sopstvenom radnom snagom ili angažovanom po osnovu ugovora sa izvođačem radova. Ne kalkulišu se naknade za stručno tehničke poslove tehničara, poslovođa, inženjera i dr. zaposlenih kod korisnika šuma, što predstavlja učešće korisnika šuma u određenom vidu posla.

Kod projekata edukacije i promocije, razvojno istraživačkih i ostalih projekata od opšteg interesa za šumarstvo, zarade članova stručnog tima koji su u radnom odnosu mogu biti iskazane najviše do jedne trećine radnog vremena, a za zaposlene u naučno-istraživačkim institutima koji zaradu ostvaruju na tržištu mogu biti iskazane u punom iznosu zarade/dan. Visina autorskih honorara se definiše ugovorom.

Pri pravdanju troškova priznaje se visina troškova sa pripadajućim PDV-om u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, odnosno sa uračunatim PDV-om u iznosu za koji nije ostvaren povraćaj istog.

Režijski troškovi se kalkulišu u iznosu do 10% od ukupne vrednosti programa/projekta, ako ta vrednost zajedno sa režijskim troškovima ne prelazi 5.000.000,00 dinara, odnosno do 5% za programe i projekte čija ukupna vrednost prelazi 5.000.000,00 dinara.

Prilikom prijema radova, režijski troškovi se priznaju u odnosu na vrednost primljenih i opravdanih radova.

VII. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava po ovom konkursu je 20 dana od dana objavljivanja za sve navedene vrste posla.

VIII. Kriterijumi i bodovanje podnetih programa i projekata
Ukoliko je za radove iz tačke I. redni br. 1- 6. Konkursa podneto više programa/projekata koji ispunjavaju uslove konkursa, a čija je ukupna vrednost veća od opredeljenog iznosa za pojedine vrste poslova, izvršiće se njihovo bodovanje na osnovu kriterijuma propisanih ovim konkursom, kao i bodovanje svih projekata podnetih pod tač. 7-9. Konkursa.

U slučaju da nakon bodovanja više programa/projekata ima najveći broj bodova, ugovaraće se svi projekti sa istim brojem bodova u istom procentualnom iznosu, do visine ukupno opredeljenog iznosa za tu vrstu posla. Rezultati ocenjivanja će se objaviti na internet stranici Uprave za šume www.upravazasume.gov.rs .
Saglasno odredbi člana 73. stav 2. Zakona o šumama, udruženje sopstvenika šuma koje poseduje više od 100 hektara šume, ima prioritet pri korišćenju sredstava.

Detaljnije