Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE’

IPARD javni poziv za nabavku novog traktora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Drugi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Uvodna odredba
Član 1.

U skladu sa članom 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 112/17), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora (u daljem tekstu: Javni poziv).

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom.

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Novi traktor

Član 2.

Novi traktor koji je predmet IPARD podsticaja u skladu sa ovim Javnim pozivom jeste:
1) motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;
2) serijski proizveden traktor koji se prvi put stavlja u upotrebu i koji je proizveden najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta.
3) vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima,
4) traktor koji ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.

Najveća snaga motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje

Član 3.

U skladu sa Pravilnikom, lice koje ispunjava propisane uslove ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, i to sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje:
1) u sektoru mesa:
(1) do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
(2) do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
(3) do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
(4) do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;
2) u sektoru mleka:
(1) do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava,
(2) do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;
3) u sektoru voća:
(1) do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha,
(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,
(3) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;
4) u sektoru povrća:
(1) do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha,
(2) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
(3) do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
(4) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;
5) u sektoru ostalih useva:
(1) do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha,
(2) do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha.

Najveća snaga motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje data je i u Tabeli 1 – Maksimalna snaga traktora po sektorima i veličini/kapacitetu, koja je odštampana uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

II ZAHTEV ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA

Obrazac zahteva

Član 4.

Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta
Član 5.

Zahtev iz člana 4. ovog Javnog poziva podnosi se do 26. februara 2018. godine.
Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta
Član 6.

Uz zahtev iz člana 4. ovog Javnog poziva dostavlja se sledeća dokumentacija:
1) poslovni plan, u skladu sa članom 12. Pravilnika;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede, i to:
(1) diplomu, odnosno uverenje o stečenoj visokoj stručnoj spremi, ili
(2) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
(3) diplomu, uverenje ili svedočanstvo o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja, ili
(4) ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje;
4) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga dostavlja i:
1) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;
2) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, ako vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva, kao i individualni poljoprivrednik koji vodi poslovne knjige dostavljaju i:
1) bilans uspeha za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;
2) poreski bilans-PB2 za prethodnu finansijsku godinu u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev.

Ponude i račune za konsultantske usluge u okviru opšteg troška mogu izdati preuzetnici i privredna društva čija je registrovana pretežna delatnost u Registru privrednih subjekata – pružanje konsultantskih usluga.

Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja da podnosilac zahteva ima sertifikat o organskoj proizvodnji, uz zahtev za odobravanje projekta podnosilac zahteva dostavlja i ovaj sertifikat.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 5) i 6) i stava 2. tačka 1) ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zahteva zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

III ZAHTEV ZA ISPLATU IPARD PODSTICAJA

Obrazac zahteva

Član 7.

Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta, u skladu sa Pravilnikom.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po ovom Javnom pozivu.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja
Član 8.

Uz zahtev za isplatu iz člana 7. ovog Javnog poziva korisnik IPARD podsticaja dostavlja sledeću dokumentaciju:
1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
5) jedinstvenu carinska ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;
7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
8) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
9) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
10) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
11) akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja iz propisa u sektorima voća, povrća i ostalih useva koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
12) akt nadležnog organa o ispunjenosti tehničkih i tehnoloških uslova objekata za životinjske otpatke i pogona za preradu i obradu životinjskih otpadaka u sektoru mleka i sektoru mesa u skladu sa posebnim propisom;
13) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine iz propisa koji su usklađeni sa propisima Evropske unije;
14) akt organa nadležnog za poslove veterine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava uslova u pogledu dobrobiti životinja kao i da predmetna investicija ispunjava uslove u pogledu dobrobiti životinja propisane EU propisima sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;
15) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja,
16) fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja,
17) izjavu dobavljača da je isporučeni traktor nov.

Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga dostavlja i izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre.

Za podnosioce zahteva koji su dali izjavu o pohađanju obuke, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavljaju i potvrdu o završenoj obuci.

Korisnici podsticaja koji su u sistemu dvojnog knjigovodstva, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavljaju i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta kao i overenu kopiju kartica za nekretnine, postrojenja i opremu zajedno sa Zaključnim listom izdatim na dan podnošenja zahteva za isplatu.

Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije (ECB), iskazanom na šest (6) decimala za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u zahtevu za odobravanje isplate.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 7) -10), 15) i 16) i st. 2. ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

IV IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTVA

Iznos raspoloživih sredstva za raspisani Javni poziv

Član 9.

Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 555.761.895,00 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Suspenzivna klauzula
Član 10.

Uprava donosi rešenja o odobravanju projekta u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom nakon stupanja na snagu Finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Vlade Republike Srbije u skladu sa Okvirnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sektorskim Sporazumom (u daljem tekstu: Finansijski Sporazum).

U slučaju izmena Pravilnika nakon stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Uprava pismenim putem obaveštava podnosioce zahteva o eventualnim izmenama uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu.
U slučaju odlaganja stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Ministarstvo poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede može Vladi Republike Srbije predložiti odgovarajuće izmene posebnog propisa koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika kojima bi se omogućilo odobravanje i isplata IPARD podsticaji u skladu sa ovim Javnim pozivom isključivo i u potpunosti iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Informacije
Član 11.

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije

Podsticaji za unapređenje sistema prenosa znanja

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Podsticaji za unapređenje sistema prenosa znanja

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku unapređenju sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji obuhvataju:
1) podsticaje za sprovođenje tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
2) podsticaje koji se odnose na razvoj prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja.

Zahtevi se podnose Upravi za agrarna plaćanja od 11. do 22. aprila tekuće kalendarske godine.

Detaljnije

Podsticaj za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini (u daljem tekstu: Konkurs), utvrđenih Pravilnikom o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 94/2017), u daljem tekstu: Pravilnik, koji se odnose na podršku projektima unapređenja na teme:

1) Utvrđivanje iznosa izgubljenog prihoda i dodatnih troškova u proizvodnji voća i povrća u periodu konverzije i u sertifikovanoj organskoj proizvodnji;

2) Unapređenje konkurentnosti domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržištu analizom navika potrošača i ispitivanjem kvaliteta i bezbednosti;

3) Unapređenje transvera znanja radi dobijanja bezbednih i konkurentnih poljoprivrednih proizvoda;

4) Unapređenje tehnologije gajenja, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje jagodastih vrsta voćaka prmenom dobre poljoprivredne prakse;

5) Ekološki prihvatljiva proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru;

6) Regionalna analiza i unapređenje ekonomičnosti na farmama za proizvodnju svinja.

Podnosilac može podneti jednu ili više prijava na Konkurs, posebno za svaku od tema iz stava 1. ovog člana.

Pravo na podnošenje prijave na ovaj Konkurs ima ustanova upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija, u skladu sa zakonom koji uređuje naučnoistraživačku delatnost i Pravilnikom.

Projekat može realizovati zajedno više ustanova iz stava 1. ovog člana, pri čemu je jedna ustanova vodeća i javlja se u ulozi nosioca projekta i potpisnika ugovora i ugovornih obaveza.

Pored svojih zaposlenih, ustanova iz stava 1. ovog člana na realizaciji projekta može angažovati i odgovarajuća stručna lica (u daljem tekstu: eksperte) izvan reda zaposlenih u ustanovi, kao i druga stručna pravna lica kao partnerske organizacije (u daljem tekstu: partnerske organizacije), u skladu sa Pravilnikom i ovim Konkursom.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnoj internet stranici uprave www.uap.gov.rs.

Detaljnije

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede, namenjeni su poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koje odobravaju kredite dok Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše deo kamate na te kredite.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:
1. razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom

2. razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva

3. investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu

4. nabavku hrane za životinje

5. investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule.

Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

  • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
  • Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije.

Izmenom pravilnika od 29.09.2017. godine (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 88/17 od 29. septembra 2017. godine), donet je novi rok za podnošenje zahteva u 2017. godini.

Rok za podnošenje zahteva je 01.12. 2017. godine.

Detaljnije

Save

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo dva pravilnika koja se tiču EU programa IPARD.

U pitanju su:

Tekst pravilnika možete pronaći na stranici Ministarstva: http://www.minpolj.gov.rs/dokumenti/?lang=lat, pod rubrikom „Pravlinici“.

Svaki od pravilnika ima po sedam priloga.

Podsećanja radi, IPARD program Evropske unije je instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine. Poljoprivrednicima (fizičkim i pravnim licima) bi prve pare iz evropskih fondova mogle da budu dostupne do kraja godine. Inače, Srbiji je namenjeno 175 miliona evra iz IPARD-a, koje će biti na raspolaganju do 2020. godine.

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu.

Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja za odobrene programe podnosiocima prijave za realizaciju tih programa, i to za:

1. pripremu terena i izgradnju i montažu mrežanika i/ili staklenika sa opremom za čuvanje i umnožavanje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, inicijalnih (primarnih) biljaka, odnosno biljaka predosnovne i osnovne kategorije i obavljanje aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kupovinu opreme, reagenasa i indikator biljaka za njihovo testiranje i retestiranje i obavljanja tih aktivnosti, a koje su sve navedene u Prilogu 1 – Spisak opreme, aktivnosti i drugih neophodnosti koji se finansiraju programima sertifikacije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo, a sve u cilju dobijanja i održavanja sadnog materijala viših kategorija, odnosno predosnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: sertifikacija);

2. jednu ili više faza klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, podrazumevajući i analize na prisustvo regulisanih štetnih organizama, odnosno obavljanje aktivnosti na zdravstvenoj (fitosanitarnoj) selekciji i genetičkoj selekciji (masovna pozitivna i/ili negativna klonska selekcija za podloge i domaće stvorene sorte, individualna klonska selekcija: predklonska selekcija, selekcija kandidat klonova i završno ispitivanje klonova) (u daljem tekstu: klonska selekcija) navedene u Prilogu 2 – Spisak aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Pravo na podsticaje za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju, podnosilac zahteva može da ostvari za 2017. godinu za maksimalan ukupan iznos do 10.000.000,00 dinara.

Pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima pravno lice i preduzetnik koji ispunjava sledeće kriterijume:
1) da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;

2) da je upisan u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala, a za podsticaje za sertifikaciju i da ispunjavaju uslove propisane posebnim propisom, odnosno da sprovode programe sertifikacije u skladu sa zvaničnim šemama sertifikacije Evropske i Mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant Protection Organization) i regulativom Evropske unije, a za klonsku selekciju vinove loze i u skladu sa Rezolucijom Međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino (Organisation Internationale de la vigne et du vin) OIV-VITI 564A-2017;

3) da ima lice zaposleno na neodređeno vreme sa sedmim stepenom stručne spreme poljoprivredne struke (smer: voćarstvo-vinogradarstvo i/ili zaštita bilja), a za poslove klonske selekcije smera koji u svom programu ima predmete voćarstvo (za sertifikaciju voćaka), vinogradarstvo (za sertifikaciju i klonsku selekciju vinove loze) i/ili predarada grožđa/vinarstvo (za klonsku selekciju vinskih sorti vinove loze), angažovano na poslovima sertifikacije i/ili klonske selekcije (u daljem tekstu: stručno lice);

4) da je izjavio da po nekom drugom osnovu u 2017. godini ne koristi podsticajna sredstva za sertifikaciju, odnosno klonsku selekciju koja su predmet ovog konkursa, odnosno finansiranja;

5) da je predložio aktivnosti programa koje su u skladu sa načelima sertifikacije i klonske selekcije, odnosno prihvatljivim aktivnostima iz Priloga 3 – Aktivnosti koje se obavljaju prilikom implementacije programa sertifikacije i klonske selekcije, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju za troškove i aktivnosti izvršene od 01.01.2017. godine, pa do 31.03.2018. godine.

Prijava za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu (u daljem tekstu: Prijava) podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za agrarna plaćanja od 15.09.2017. do 15.10.2017. godine.
Prijava se podnosi na Obrascu 1 – Prijava za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovaj konkurs i čini njegov sastavni deo.

Uz popunjenu Prijavu na Obrascu 1, podnosi se sledeća dokumentacija:
1) kopija ugovora o radu, odnosno drugi dokazni dokument za lica angažovana na poslovima sertifikacije i/ili klonske selekcije i kopije diploma o stečenoj stručnoj spremi;

2) računi i/ili predračuni kojima se dokazuje da su oprema, neophodnosti i aktivnosti iz Priloga 1 – Spisak opreme, aktivnosti i drugih neophodnosti koji se finansiraju programima sertifikacije i Priloga 2 – Spisak aktivnosti koje se finansiraju u okviru programa klonske selekcije ovog konkursa koje su plaćene ili se planira njihovo plaćanje, koji glase na naziv podnosioca prijave na kojima su jasno iskazane osnovne cene koštanja, PDV i ukupne cene plaćanja opreme, neophodnosti i aktivnosti, kao i overene potvrde o prenosima sredstava ili overeni izvodi od strane banke, kao dokazi o uplatama po dostavljenim računima. Ako prodavac nije u sistemu PDV-a taj podatak mora da bude jasno naveden na računu;

3) otpremnice ili jedinstvene carinske deklaracije (u slučaju uvoza) koje prate račune za opremu, neophodnosti i aktivnosti iz Priloga 1 i 2;

4) za podnosioce prijava koji konkurišu za programe sertifikacije sadnog materijala, u slučaju nabavke, odnosno uvoza biljaka i neophodnog biljnog materijala, dostavljaju se rezultati laboratorijskih analiza i testiranja koja su obavljena u domaćim ovlašćenim ili laboratorijama u inostranstvu.

Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili kao fotokopija, osim dokumenta iz tačke 2) i 3) ovog člana koji se isključivo prilažu u originalu ili kao overena fotokopija. Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik.

Direktor Uprave za agrarna plaćanja obrazuje Komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 2. i 3. Konkursa i usklađenost aktivnosti iz predloga programa sa normama sertifikacije i/ili klonske selekcije, odnosno aktivnostima iz Priloga 3 – Aktivnosti koje se obavljaju prilikom implementacije programa sertifikacije i klonske selekcije.
Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, utvrđuje rang listu podnosilaca prijave na konkurs i daje predlog direktoru Uprave za dodelu podsticaja za sertifikaciju i klonsku selekciju.
Prijava i konkursna dokumentacija treba da bude u skladu sa uputstvima iz Priloga 4 – Uputstvo za pripremu i sprovođenje projekata sertifikacije i klonske selekcije.

Komisija sačinjava predlog podnosioca prijava za dodelu podsticaja direktoru Uprave. Direktor Uprave na osnovu predloga Komisije posle izvršene inspekcijske kontrole kod predloženih podnosioca prijava, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, rešenjem utvrđuje pravo i zaključuje Ugovor o korišćenju podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu korišćenja podsticaja (u daljem tekstu: korisnik sredstava).

Podsticaji se isplaćuju iz dva dela i to:
– 50% po potpisivanju Ugovora iz stava 4. ovog člana;
– 50% po oceni Izveštaja iz stava 6. ovog člana od strane Komisije iz stava 1. ovog člana.

Prijava po ovom konkursu podnosi se na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za agrarna plaćanja
Bulevar kralja Aleksandra br. 84
11000 Beograd
sa naznakom „KONKURS ZA PROGRAME SERTIFIKACIJE I KLONSKE SELEKCIJE – 2017“.

Detaljnije

Regresiranje osiguranja useva i plodova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Regresiranje osiguranja useva i plodova

Subvencionisanje osiguranja useva i plodova sprovodi se već duži niz godina. Subvencioniše se (regresira) 40-45% od plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza.

Pravo na korišćenje regresa ima:
1. pravno lice,
2. preduzetnik i
3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

Mogu se osigurati:
1) usevi i plodovi od rizika umanjenja prinosa;
2) rasadnici i mladi višegodišnji zasadi pre stupanja na rod
3) životinje

Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Ministarstvu finansija i privrede -Upravi za trezor.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.

Uz zahtev se podnosi overena:
1. kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine i

2. potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi:
1. potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran i
2. potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Pravilnik i zahtev za regresiranje osiguranja možete preuzeti OVDE

 

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju definisane su pravilnikom Ministarstva poljoprivrede objavljenog u Sl.glasniku RS broj broj 58/17.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način korišćenja podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja obuhvataju:
1) podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za kupovinu i postavljanje mrežanika sa elementima na matičnim zasadima jabučastog i koštičavog voća i badema i podloge predosnovne i osnovne kategorije, i to u iznosu do 3.000.000 dinara po korisniku (u daljem tekstu: podsticaji za podizanje matičnih zasada);

2) podsticaje za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja i to u iznosu do 500.000 dinara po korisniku (u daljem tekstu: podsticaji za proizvedene sadnice);

3) podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, i to u iznosu do 10.000.000 dinara po korisniku.

Pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada ostvaruje pravno lice i preduzetnik koji ispunjava sledeće uslove:
1) da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da ima prijavljene površine na kojima su podignuti matični zasadi pod odgovarajućim kulturama (sadni materijal voćaka, matičnjaci voćaka, sadni materijal vinove loze, matičnjaci vinove loze ili hmelj) i da se nalazi u aktivnom statusu u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;

2) da je upisano u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala;

3) da je vlasnik katastarskih parcela na kojima su podignuti matični zasadi ili da na tim parcelama ima pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora o zakupu, odnosno ugovora o korišćenju, overenog kod nadležnog organa, zaključenog sa fizičkim licem, na period od najmanje sedam godina za matične zasade voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno za period od najmanje dve godine za matične zasade jagode, računajući godinu od koje se ostvaruje pravo na podsticaje;

4) da poseduje saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), o investicionom ulaganju za podizanje višegodišnjih matičnih zasada (osim za matične zasade jagode) za zakupljeno zemljište u državnoj svojini na kome su podignuti matični zasadi;

5) da u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje zemljište na kome su podignuti matični zasadi nije pod teretom (hipotekom, plodouživanje i drugo), osim u slučajevima kada je hipoteka uspostavljena u korist namenskog kredita za podizanje zasada iz zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ili da je pokrenut postupak za skidanje tereta koji se mora okončati najkasnije do kraja tekuće godine u odnosu na godinu kada je podnet zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje;

6) da je pre podizanja matičnog zasada, u toku prethodne ili tekuće godine, na katastarskim parcelama izvršena hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu, vinovu lozu, odnosno hmelj;

7) da je izvršeno rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta u toku prethodne ili tekuće godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti matični zasadi sa minimalnom dubinom od 0,6 m (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,3 m za matične zasade jagodastih vrsta voćaka;

8) da su izvršene analize zemljišta na prisustvo najbitnijih štetnih organizama i izvršeni pregledi od strane fitosanitarnog inspektora o ispunjenosti uslova lokacije za podizanje matičnih zasada najkasnije do dana podnošenja zahteva;

9) da je matični zasad jabučastih i koštičavih vrsta voćaka i badema podignut isključivo sa mrežanicima koji prekrivaju dati matični zasad;

10) da je primljeno najmanje 80% sadnica zasađenih u poslednjem kvartalu prethodne kalendarske godine i u prva dva kvartala godine za koju se podnosi zahtev, a kod matičnih zasada jagode i u trećem kvartalu godine za koju se podnosi zahtev, računajući od ukupnog broja zasađenih sadnica i da su sadnice zdravstveno i sortno ispravne;

11) da za matične zasade podignute sa sortom koja je upisana u Registar zaštićenih biljnih sorti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo oplemenjivača biljnih sorti ima ovlašćenje nosioca prava oplemenjivača sorte za korišćenje reprodukcionog materijala te sorte;

12) da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticajna sredstava za podizanje istih matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja na istoj katastarskoj parceli.

Lice koje ispunjava osnovne uslove iz ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada, ako je podiglo matični zasad sa najmanje 200 sadnica predosnovne i osnovne kategorije, odnosno najmanje 2.000 podloga predosnovne i osnovne kategorije, bez obzira na taksonomsku pripadnost (različit po rodovima, vrstama, sortama, podlogama i klonovima).

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad sorti namenjen proizvodnji kalem grančica, odnosno plemki, reznica, kao i matični zasad namenjen proizvodnji semena, ostvaruje se pravo na podsticaje u sledećim iznosima:
1) jabučaste vrste voćaka do 1.200 dinara po sadnici;
2) koštičave vrste voćaka do 1.200 dinara po sadnici;
3) jezgraste vrste voćaka do 1.300 dinara po sadnici;
4) vinove loze do 500 dinara po sadnici;
5) hmelja do 200 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad vegetativnih podloga ostvaruje se pravo na podsticaje u iznosu do 140 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad za dobijanje semena ostvaruje se pravo na podsticaje u iznosu do 1.000 dinara po sadnici.

Za sadnice predosnovne i osnovne kategorije, odnosno matični zasad jagodastih vrsta voćaka, ostvaruje se pravo na podsticaje u sledećim iznosima:
1) maline do 50 dinara po sadnici;
2) jagode do 40 dinara po sadnici;
3) kupine do 100 dinara po sadnici;
4) borovnice do 400 dinara po sadnici;
5) ribizle i ogrozda do 150 dinara po sadnici.

Podsticaji za podizanje matičnih zasada, ostvaruju se na osnovu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje koji se za svaku kalendarsku godinu podnosi Ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja od 1. do 15. oktobra kalendarske godine.

Kompletan pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja, možete preuzeti OVDE

 

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2011.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2011.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Privredna komora Srbije i dnevni ekonomski list “Privredni pregled” raspisali su konkurs za 8. po redu akciju “Najbolje iz Srbije”.

Ciljevi akcije usmereni su na promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina poslovanja. Potrošači i kompanije akciju vide kao promovisanje najboljih brendova koje ima Srbija, a jaki i prepoznatljivi brendovi odslikavaju uspešnu privredu i pokazatelj su njene snage i stabilnosti. Akcija ”Najbolje iz Srbije” je usmerena na jačanje imidža domaćih brendova, ali i jačanje konkurencije, uz podršku inovativnosti i afirmaciju lokalnih brendova. Akcijom se daje podrška i stranim investitorima i inostranim firmama za ostvarene poslovne rezultate na našem tržištu.

Pobednici dobijaju pravo da znak “Najbolje iz Srbije” koriste kao znak kvaliteta i poverenja na proizvodima, kao i u promotivnim i marketinškim aktivnostima.
Nagrade, priznanja, statue i plakete “Najbolje iz Srbije” dodeljuju se i ove godine u više kategorija za robne i korporativne brendove.

Ocenjivanje prijavljenih brendova obavljaće se prema kriterijumima, koje su utvrdili profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Pravo učešća u akciji imaju svi privredni subjekti iz Srbije, u kategorijama koje zavise od vrste njihove delatnosti.
Organizatori zadržavaju pravo da ne dodele prvu nagradu u kategorijama u kojima nema dovoljno prijavljenih učesnika, ili ukoliko nijedan od prijavljenih brendova ne bude imao dovoljno poena.

Upitnik za prijavljivanje i detaljne informacije o metodologiji, kriterijumima izbora, žiriju i nagradama dostupni su na sajtu www.najboljeizsrbije.rs , a moguće ih je dobiti i telefonom 011/33 00 924, mejlom najboljeizsrbije@pks.rs, ili lično u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd, svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova.
Sve informacije o akciji mogu se dobiti i u redakciji dnevnog ekonomskog lista “Privredni pregled”, čiji su brojevi telefona 011/3196 318 i 011/3196 323. Javni poziv na konkurs za učešće u akciji “Najbolje iz Srbije 2011.” otvoren je do 9. decembra 2011. godine.

Osim što je garancija standarda i kvaliteta, domaći brend je i jedinstvena ideja, stav, ili koncept, aktivno prisutan i uvrežen u svesti potrošača. Preduzetnički duh, usvajanje marketinških principa u poslovanju, briga za potrošača, inovativnost i kvalitet proizvoda, uz uspešnu komunikaciju sa komintentima na tržištu, omogućili su dosadašnjim dobitnicima priznanja “Najbolje iz Srbije” da postanu lideri u svojim granama i primer za poslovanje drugim kompanijama.

Link

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva

 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE,

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2011/2012. godini

I.
Raspisuje se konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2011/2012. godini (u daljem tekstu: Konkurs), u iznosu od 60.000.000 dinara, za sledeće programe, odnosno projekte:

1) program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači na strateški i funkcionalno značajnim lokacijama;

2) program zaštite i unapređenja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači sa aspekta prihrane i sprovođenja preventivne zdravstvene zaštite (primena mineralizovanih briketa soli, startera, grovera, vitaminsko-mineralnih dodataka hrani, koncentrata sa odgovarajućim procentom proteina za određenu vrstu divljači, medikamenata za dehelmintizaciju i drugih sredstava radi unapređenja prihrane i zdravstvene zaštite divljači);

3) program revitalizacije stanja u lovištima koja su u toku lovne 2010/ 2011. i 2011/2012. godine pretrpela štete od elementarnih nepogoda (poplave, požari, suša, zemljotresi i slično);

4) ostali projekti i programi od značaja za razvoj lovstva Republike Srbije.

II.
Zahtev za dodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) za radove pod brojevima 1), 2) i 3) iz tačke I. Konkursa mogu podneti pravna lica sa područja Republike Srbije, izuzev pravnih lica sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, koja dostave dokaz o izvršenim uplatama naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači u lovnoj 2011/2012. godini (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).

Zahtev za radove pod brojem 4) mogu podneti pravna lica sa područja Republike Srbije koja se bave unapređivanjem lovstva (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).

III.
Zahtev se podnosi u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1.

Rok za dostavljanje Zahteva po ovom Konkursu je 22. novembar 2011. godine.

IV.
Uz Zahtev, Korisnik sredstava je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) Za radove pod brojem 1) iz tačke I. Konkursa:
− program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži tehničko-tehnološki projekat sa kalkulacijom troškova sa PDV- om za svaki objekat iz programa;
− dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači na utvrđenoj lokaciji;
− dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekat za obradu i rasecanje mesa divljači;
− dokaz o obezbeđenom sopstvenom učešću u visini minimum 30% od kalkulacije troškova sa PDV – om iz programa;

2) Za radove pod brojem 2) iz tačke I. Konkursa, za koje se izdvajaju sredstva u visini do 125.000,00 dinara, po programu (na osnovu odnosa brojnih stanja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači i predviđenih normativa ishrane iz planskog dokumenta za te vrste divljači, kao i odnosa brojnih stanja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači i neophodnih medikamenata za sprovođenje preventivne zdravstvene zaštite):
− program sa jasno navedenim ciljevima i merama zaštite i unapređenja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači sa aspekta prihrane i sprovođenja preventivne zdravstvene zaštite,
− izvode iz Lovne osnove za lovnu 2010/2011. godinu (obrasci E1-E7) i iz Godišnjeg plana gazdovanja za lovnu 2011/2012. godinu, iz kojih se mogu utvrditi optimalni fondovi utvrđeni bonitiranjem, matični fondovi utvrđeni brojanjem, brojna stanja na početku i na kraju lovne sezone, normativ ishrane za divljač, planirana i realizovana nabavka i/ili proizvodnja hrane i lekova za divljač, planirani i realizovani utrošak hrane i lekova za divljač, kao i ekonomsko-finansijski plan gazdovanja lovištem.
− specifikacija troškova na izradi programa, sa PDV- om.

3) Za radove pod brojem 3) iz tačke I. Konkursa:
− program sa jasno navedenim ciljevima i merama za revitalizaciju stanja u lovištu u kome je registrovana šteta od elementarnih nepogoda,
− izvode iz Lovne osnove za lovnu 2010/2011. godinu (obrasci E1-E7) i iz Godišnjeg plana gazdovanja za lovnu 2011/2012. godinu, iz kojih se mogu utvrditi optimalni fondovi utvrđeni bonitiranjem, matični fondovi utvrđeni brojanjem, realni prirasti, stanja na početku i na kraju lovne sezone, planirani i realizovani odstreli, gubici, kao i stanja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata u lovištu (čeke, hranilišta, ograde, uzgajališta, volijere i sl);
− izvod iz Hronike lovišta u kojoj je korisnik lovišta evidentirao elementarnu nepogodu u toku lovne 2010/ 2011. i 2011/2012. godine, koja je nanela štetu datom lovištu,
− dokaz o dejstvu elementarnih nepogoda, na osnovu uvida na terenu i izveštaja dobijenih od nadležnih organa (hidrometeorološki, seizmološki zavod, specijalizovane službe MUP-a za vanredne situacije i dr.);
− akt korisnika lovišta o postupku utvrđivanja štete od elementarnih nepogoda, sa procenom štete po vrstama divljači, lovno-uzgojnim i lovno-tehničkim objektima u lovištu i prikazanom strukturom površina pogođenih elementarnim nepogodama.
− specifikacija troškova na izradi programa, sa PDV- om.

4) Za radove pod rednim brojem 4) iz tačke I. Konkursa:
− projektne ciljeve i zadatke;
− dokaz o kadrovskoj osposobljenosti (broj i stručne kvalifikacije lica angažovanih na izradi projekta ili programa, stručne reference nosioca projekata ili programa i sl) i tehničkoj opremljenosti za rad na projektu, odnosno programu kojim se unapređuje lovstvo,
− planirane aktivnosti na izradi projekta, odnosno programa, sa dinamikom izvršenja,
− definisane nadležnosti angažovanih lica u realizaciji istog,
− svrha i način korišćenja dobijenih rezultata – efekti,
− rok izrade;
− specifikacija troškova na izradi projekta, odnosno programa, sa PDV- om.

5) Pored dokumentacije navedene pod 1), 2), 3) i 4), dostaviti:
− odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
− izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene, i
− kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, kao i podatke o matičnom broju, PIB-u i tekućem računu.

V.
Zahtevi koji se ne podnesu u predviđenom roku, kao i zahtevi uz koje nije priložena dokumentacija navedena u Konkursu, neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Ugovorom koji zaključuje Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume sa Korisnikom sredstava za određene vidove rada, utvrđuje se pravo korišćenja sredstava iz tačke I. ovog Konkursa, a u zavisnosti od priliva sredstava i dinamike izvršenja za pojedinu vrstu rada.

VII.
Ovaj konkurs objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Link