Zapis sa oznakom ‘MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE’

Očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Javnog poziva
Član 1.
U skladu sa članom 6. Pravilnika o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena (“Službeni glasnik RS”, br. 110/2017) (u daljem tesktu: Pravilnik), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).
Javni poziv sadrži podatke o licima koja ostvaruju pravo na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa Pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje Javnog poziva.

Predmet podsticaja
Član 2.
Podsticaj iz člana 1. ovog Javnog poziva obuhvata podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena, u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje lista genetskih rezervi domaćih životinja i način očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i lista autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa.
Podrška programu obezbeđuje se davanjem podsticaja za prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki koje su date u Prilogu Pravilnika – Tabela prihvatljivih aktivnosti po grlu/jedinki (u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Prihvatljive aktivnosti po grlu/jedinki za dijagnostička ispitivanja muških priplodnjaka odnose se na dijagnostička ispitivanja za koja po programu mera zdravstvene zaštite životinja nisu obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije.

Neprihvatljivi troškovi
Član 3.
Podsticajima se ne nadoknađuju:
1. porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2. carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3. troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4. naknade za aktivnosti iz Tabele izvršene putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

II. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje
Član 4.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) pravno lice;
2) preduzetnik.

Lice iz stava 1. ovog člana, pravo na podsticaj, ostvaruje ako:
1) je upisano u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) ima dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 5.
Lice iz člana 4. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 2. ovog Javnog poziva ako:
1) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
2) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja.
3) po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Javnim pozivom.

III. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 6.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz člana 4. i 5. ovog Javnog poziva.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.
Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan zahtev po ovom Javnom pozivu i to za jedno grlo/jedinku.
Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana, sa propisanom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 7.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 05. oktobra 2018. godine do 19. oktobra 2018. godine.

Dokumentacija uz zahtev
Član 8.
Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, podnosilac zahteva dostavlja:
1) izvod iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje goveda i bivola u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo;
3) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja, izdato od strane nadležne poreske uprave;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Forma dokumentacije
Član 9.
Dokumenta iz člana 8. ovoj Javnog poziva koja se dostavljaju uz zahtev u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Pribavljanje podataka po službenoj dužnosti
Član 10.
Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz člana 8. ovog Javnog poziva, Uprava po službenoj dužnosti, pribavlja od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Administrativna obrada zahteva
Član 11.
Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnet od strane lica koje u skladu sa članom 4. ovog Javnog poziva ne ostvaruje pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po ovom Javnom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Rešenje povodom zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 12.
Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.
Rešenjem iz stava 1. ovog člana naročito se utvrđuju prihvatljivi troškovi, iznos podsticaja koji se isplaćuje korisniku podsticaja i rok za realizaciju programa u trajanju od 18 meseci od dana isplate.

Ukupna raspoloživa sredstava po Javnom pozivu
Član 13.
Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Iznos podsticaja
Član 15.
Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 100% prihvatljivih troškova, u skladu sa Prilogom Pravilnika, a do maksimalnog iznosa podsticaja po korisniku podsticaja.
Maksimalni iznos podsticaja po prihvatljivim aktivnostima po grlu/jedinki dat je u Prilogu Pravilnika.
Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000 dinara po javnom pozivu.

Isplata podsticaja
Član 16.
Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.
Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Obaveze korisnika podsticaja
Član 17.
Korisnik podsticaja dužan je da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godine od dana isplate podsticaja, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Korisnik podsticaja, u roku za realizaciju programa iz člana 12. stav 2. ovog Javnog poziva proizvodi i konzervira 1.000 doza semena.
Korisnik podsticaja po realizaciji programa, a najkasnije u roku od tri meseca od isteka roka za realizaciju programa Upravi dostavlja izveštaj koji sadrži podatke o sprovođenju svih planiranih aktivnosti, kao i račune i dokaze o izvršenom plaćanju tih aktivnosti i to potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke.
Korisnik podsticaja trajno čuva konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja.
Korisnik podsticaja koristi konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja za osemenjavanje životinja samo uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Informacije
Član 18.
Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa za očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u 2018. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za ararna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije

Unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Uprave www.uap.gov.rs

Detaljnije

Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 2018

Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavila je 14. avgusta 2018. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa („Službeni glasnik RS”, broj 30/18).

http://www.minpolj.gov.rs/javni-poziv-o-uslovima-za-ostvarivanje-prava-prvenstva-zakupa-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini-2018/

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini

Predmet Konkursa
Član 1.
U skladu sa članom 11. Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima („Službeni glasnik RS“, broj 46/18 i 50/18), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2018. godini (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs sadrži obrazac prijave na konkurs, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju, elemente rangiranja, način utvrđivanja rang liste, rok za podnošenje prijave na konkurs, kao i drugu dokumentaciju i ostale informacije.

II. VRSTE PODSTICAJA
Vrste programa
Član 3.
Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:
1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 4.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:
1) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru;
2) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa;
3) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
4) nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
5) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
6) nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
7) nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 5.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:
1) nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
2) nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
3) nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
4) nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
5) nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
6) nove opreme i mašina za pčelarstvo.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 6.
Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju sledeće prihvatljive investicije za nabavku:
1) grla goveda, i to:
(1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;
2) grla ovaca i koza, i to:
(1) ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa onabavci,
(2) koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
3) grla svinja, i to:
(1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;
4) selekcionisanih pčelinjih matica.

Prihvatljive investicije
Član 7.
Investicije za koje se odobravaju podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika i podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika, date su u Prilogu 1 – Podsticaji i prihvatljive investicije u okviru programa koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1).

III. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE
Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje
Član 9.
Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) ako:
1) u Registru nije bilo upisano kao nosilac niti član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pre 1. januara 2017. godine;
2) na dan podnošenja prijave na konkurs ima navršenih 18 godina života;
3) u kalendarskoj godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs ima navršenih najviše 40 godina života;
4) nije bilo korisnik podsticaja po osnovu propisa kojim se uređuju podsticaji za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje
Član 10.
Lice iz člana 9. ovog Konkursa ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) nije započelo realizaciju investicije koja je predmet prijave u skladu sa ovim pravilnikom i konkursom;
2) nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
3) za investiciju za koju podnosi prijavu na konkurs, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
5) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
6) dobavljač i podnosilac prijave na konkurs ne predstavljaju povezana lica;
7) po mestu na Rang listi postoje raspoloživa sredstva za ostvarivanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih ovim Konkursom.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika
Član 11.
Lice iz člana 9. ovog Konkursa koje ispunjava opšte uslove iz člana 10. ovog Konkursa, ostvaruje pravo na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika ako:
1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
(1) manje 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru,
(2) manje od 2 ha jagodastog voća, odnosno manje od 5 ha ostalog voća,
(3) od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
(4) manje od 3 ha povrća (na otvorenom polju),
(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
(6) manje od 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
(7) manje od 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
2) je predmet investicije vezan za proizvodnju tih biljnih kultura.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) podtačka (7) ovog člana, lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za nabavku nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

Prijava na Konkurs podnosi se u roku od 2. jula do 15. avgusta 2018. godine, zaključno.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije

Podrška investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVO

Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za podršku investicijama za nabavku novih mašina i opreme za primarnu stočarsku proizvodnju u 2018. godini

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 2. jula do 17. septembra, zaključno.

Detalje možete pogledati na sledećim linkovima:
1. Bespovratna podsticajna sredstva za opremu u pčelarstvu Ministarstva poljoprivrede
2. Subvencije za nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka
3. Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja Ministarstva poljoprivrede
4. Bespovratna sredstva za nabavku opreme za pripremu i distribuciju stočne hrane Ministarstva poljoprivrede
5. Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme za proizvodnju konzumnih jaja Ministarstva poljoprivrede

Javni poziv možete pogledati OVDE.

Javni poziv za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2018. godini

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se u roku od 2. jula do 17. septembra 2018. godine, zaključno.

Detalje možete pogledati na sledećim linkovima:
1. Subvencije za navodnjavanje Ministarstva poljoprivrede
2. Subvencije za nabavku novih priključnih mašina i opreme za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede
3. Subvencije za plastenike Ministarstva poljoprivrede

Javni poziv možete pogledati OVDE.

 

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva uz uslov:
1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju utvrđuju se u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 70% od iznosa za podsticaje koji se u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćuju za osnovne podsticaje za konvencionalnu biljnu proizvodnju. Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari je 136.000 dinara.

Zahtev za organsku biljnu proizvodnju podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 03. maja do 30. juna tekuće godine.

Bespovratna sredstva za izgradnju farmi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Bespovratna sredstva za izgradnju farmi

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu stočarsku proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju objekta za smeštaj:
1. svinja,
2. ovaca i
3. koza

U pogledu uslova stočnog fonda i objekta, podnosilac zahteva mora da:
1. U RPG -u ima prijavljen odgovarajući stočni fond(HID) i da na poljoprivrednom gazdinstvu ima najviše 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili od 1000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili najmanje 500 kg ribe.

2. Ima objekat koji je predmet investicije za koju se podnosi zahtev u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem – fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;

3. Ima objekat koji je predmet investicije upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo

Podsticaj iznosi 50-65% cene bez PDV-a.

Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 65% od cene bez poreza.

Spisak marginalnih područja možete pronaći na http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2. preduzetnik
3. privredno društvo
4. zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
5. srednja škola.

Osnovni uslovi za ostvarivanje podsticaja su da podnisilac zahteva:

  • Propisano je da vrednost prihvatljive investicije koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju veći od 50.000 dinara.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.

Pravilnik možete preuzeti u prilogu teksta.

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS“, broj 29/2018) bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, uslovi, način za ostvarivanje prava na podsticaje i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po pojedinoj vrsti podsticaja. Podsticaji obuhvataju podršku programima:

Podsticaji obuhvataju podršku programima, i to:

1. Podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i to: izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje voća i povrća; nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje voća i povrća;nabavku nove opreme za pripremu voća i povrća za tržište.

2. Podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje i to: izgradnju objekta za smeštaj svinja, ovaca i koza; nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja; građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka; nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka; nabavku nove opreme za objekte za akvakulturu.

Precizniji podaci o prihvatljivim investicijama mogu se naći u Tabeli – Podsticaji i prihvatljive investicije za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, koja je sastavni deo ovog Pravilnika.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar, kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu; srednja škola.
Pravo na subvenciju se ostvaruje ako je, pored ostalog, investicija za koju se podnosi zahtev realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje i nije predmet podsticaja po nekom drugom osnovu, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Propisano je da vrednost prihvatljive investicije (navedene u Tabeli – Podsticaji i prihvatljive investicije) koja je predmet zahteva bude veća od 100.000 dinara, dok iznos pojedinačnog računa treba da bude veći od 50.000 dinara i da je račun za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara.

Kako bi ostavrio pravo na podsticaj u okviru programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća, podnosilac zahteva treba da u RPG ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom voća i povrća i to površine: do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha drugog voća, odnosno do 0,5 ha povrća u zaštićenom prostoru, odnosno do 3 ha povrća na otvorenom prostoru i da je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste voća i povrća.

Podnosilac zahteva u okviru programa za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje treba da u RPG ima prijavljen odgovarajući stočni fond i da na poljoprivrednom gazdinstvu ima najviše 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih svinja i/ili od 1000 do 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 100 tovnih ćurki po turnusu i/ili najmanje 500 kg ribe.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

U navedenom periodu isti podnosilac može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u okviru jednog programa, pri čemu zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više prihvatljivih investicija iz Tabele.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i 3.500.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Korisnik podsticaja treba da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja.

Detaljnije

Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstvau nabavku nove opreme

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstvau nabavku nove opreme

Predmet Javnog poziva
Član 1.
U skladu sa članom 12. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeniglasnik RS, broj 84/17 i 23/18), u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme (u daljem tekstu: Javni poziv).
Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku nove opreme dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.
Predmet Javnog poziva su i investicije u nabavku nove mehanizacije date u Prilogu 1, a čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo
Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Zahtev za odobravanje projekta
Član 2.
Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva- Prvi Javni poziv za Meru 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.
Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3 (Prilog 1).
Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora.
Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta
Član 3.
Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 27. marta 2018. godine do 28. maja 2018. godine.
Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta
Član 4.
Uz zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva dostavlja se sledeća dokumentacija:
1) poslovni plan u skladu sa članom 8. Pravilnika;
2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar 2017. godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;
3) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika, a ako se odnose na investicije u nabavku mehanizacije, ponude koje sadrže i podatke o emisiji izduvnih gasova;
4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
7) bilans uspeha za 2017. godinu – za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
8) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar 2017. godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta – za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
9) poreski bilans –Obrazac PB2 za 2017. godinu – za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;
10) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, i to: prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
11) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od 2018. godine, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.

12) Izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom – na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.
Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.
Ponude i račune za konsultantske usluge, za troškove pripreme tehničke dokumentacije, izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi, u okviru opšteg
troška mogu izdati preduzetnici i pravna lica registrovana za obavljanje navedenih poslova u okviru odgovarajuće delatnosti.
Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja podnosilac zahteva dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, odnosno akt o geografskoj oznaci porekla, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije, odnosno odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.
Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 4) – 7), 9) i 10) i stava 2. ovog člana,Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Zahtev za isplatu IPARD podsticaja
Član 5.
Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta, u skladu sa Pravilnikom.
Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po ovom Javnom pozivu.
Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Prvi Javni poziv za Meru 3”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja
Član 6.
Uz zahtev za isplatu iz člana 5. ovog Javnog poziva korisnik IPARD podsticaja dostavlja sledeću dokumentaciju:
1) račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;
5) jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;
6) sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100.000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;
7) izvod iz Registra privrednih subjekta koji vodi Agencija za privredne registre;
8) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, i to: prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;
9) upotrebna dozvola;
10) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
11) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
12) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
13) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;
14) potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
15) ako je predmet investicije nabavka robe korisnik dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova,a ako je predmet investicije nabavka mehanizacije i izjavu dobavljača da emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova;
16) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;
17) kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, zajedno sa analitičkom karticom dobavljača, koju vodi korisnik, izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;
18) akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;
19) akt organa nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlja na radu kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu;
20) akt organa nadležnog za poslove veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja u skladu sa propisima kojim se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;
21) akt organa nadležnog za poslove bezbednosti hrane biljnog porekla kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća;
22) Izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom – na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.
Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana ako je korisnik akcionarsko društvo dostavlja se i osnivački akt.
Ako je predmet investicije specijalizovano transportno vozilo ili druga mehanizacija koja se registruje u skladu sa propisima, korisnik podsticaja, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlja i fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.
Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u obrazac zahteva za isplatu.
Ako korisnik ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 7) – 14) ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Iznos raspoloživih sredstva za raspisani Javni poziv
Član 7.
Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 878.498.105 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Suspenzivna klauzula
Član 8.
Uprava donosi rešenja o odobravanju projekta u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom nakon stupanja na snagu Finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Vlade Republike Srbije u skladu sa Okvirnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sektorskim Sporazumom (u daljem tekstu: Finansijski Sporazum).
U slučaju izmena Pravilnika nakon stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Uprava pismenim putem obaveštava podnosioce zahteva o eventualnim izmenama uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu.
U slučaju odlaganja stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Ministarstvo poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede može Vladi Republike Srbije predložiti odgovarajuće izmene posebnog propisa koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika kojima bi se omogućilo odobravanje i isplata IPARD podsticaji u skladu sa ovim Javnim pozivom isključivo i u potpunosti iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Informacije
Član 9.
Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd
Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije