Јavni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Јavni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2022. godini

I. UVODNE ODREDBE
Predmet Javnog poziva
Član 1.
U skladu sa članom 7. Pravilnika o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića („Službeni glasnik RS“ br. 133/2020 i 27/2022), (u daljem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2022. godini (u daljem tekstu: Javni poziv).

Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju pravo na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva, maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku podsticaja i po pojedinoj vrsti podsticaja, u skladu sa Pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje Javnog poziva.

Definicije
Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Javnom pozivu imaju sledeća značenja:
1) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
2) izgradnja jeste građenje, rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
3) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za izgradnju i nabavku predmeta prihvatljive investicije, i to: zaključenje ugovora o građenju, promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, prijem radova, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
4) tehnička dokumentacija za izgradnju objekta jeste skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
5) opšti trošak jeste izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, koji je naveden u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz Pravilnik i Javni poziv i čini njihov sastavni deo;
6) nova oprema, uređaj i mašina jeste oprema, uređaj, odnosno mašina u funkciji obavljanja proizvodnje jakih alkoholnih pića, proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje i koja se prvi put stavlja u upotrebu.

II. PREDMET PODSTICAJA

Prihvatljive investicije i troškovi

Član 3.

Predmet podsticaja u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom jesu prihvatljive investicije i troškovi u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića koji se odnose na izgradnju objekata, opšti trošak i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića koji su navedeni u Prilogu 1. Pravilnika i Javnog poziva.

Troškovi iz stava 1. ovog člana koji se odnose na građenje i/ili dogradnju objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 60.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta, a troškovi koji se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 35.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta.

Pravo na podsticaje u skladu sa ovim Javniim pozivom može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra 2020. godine, kao i za one koji budu realizovani pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, pa do isteka roka određenog rešenjem kojim se korisniku podsticaja odobrava realizacija prihvatljivih investicija i troškova.

Neprihvatljivi troškovi

Član 4.

Podsticajima se ne nadoknađuju:
1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta i objekata;
6) troškovi kupovine polovne opreme, uređaja, mašina i materijala;
7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
8) nabavka predmetne investicije iz Priloga 1. ovog pravilnika putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova;
9) troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom;
10) troškovi koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova.

III. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje

Član 5.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) preduzetnik;
2) privredno društvo;
3) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
4) zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije;
5) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Lice iz stava 1. tač. 1) – 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata, odnosno Registar zadužbina i fondacija i ako u Agenciji za privredne registre:
1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga, pored uslova iz stava 2. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje i ako je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Crkva i verska zajednica ostvaruje pravo na podsticaje i ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica.

Zadužbina pored uslova iz stava 2. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje i ako delatnost proizvodnje i stavljanja u promet jakih alkoholnih pića obavlja kao sporednu delatnost predviđenu statutom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije.

Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.

Lice iz člana 5. ovog Javnog poziva ostvaruje pravo na podsticaje, ako:
1) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministarstvo), po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
2) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
3) dobavljač, odnosno izvođač radova i podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne predstavljaju povezana lica;
4) za investiciju za koju je podnet zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5) je vrednost prihvatljive investicije iz Priloga 1. Pravilnika i Javnog poziva, za koju je podnet zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje veća od 400.000 dinara.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za prihvatljive investicije koje nisu realizovane do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i ako:
1) ima predračun za nabavku nove opreme, uređaja i mašina, odnosno nabavku materijala i izvođenje radova na objektu u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, odnosno opšti trošak;
2) je katastarska parcela na kojoj se gradi novi objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića u vlasništvu podnosioca zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, odnosno ako je postojeći objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića na kome se vrši rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija, u vlasništvu podnosioca zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
3) za objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića koji je predmet investicije u izgradnju ima projekat za građevinsku dozvolu i/ili projekat za izvođenje radova, sa predmerom i predračunom radova kao i građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata;
4) za investicije u nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića koristi objekat po osnovu prava svojine ili po osnovu prava zakupa, odnosno prava korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, s tim da ako objekat koristi po osnovu prava zakupa, odnosno korišćenja isti nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
5) prihvatljive investicije i troškove realizuje pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim se odobrava korišćenje podsticaja i u tom roku ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja dostavi propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije;
6) se u roku određenim rešenjem kojim se odobrava korišćenje podsticaja upiše u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića.

Lice koje ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje za prihvatljive investicije koje su u potpunosti realizovane do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i ako:
1) je upisano Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića;
2) je izgrađeni objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića koji je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u vlasništvu podnosioca zahteva;
3) za investicije u nabavku nove opreme, uređaja i mašina, koristi objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića po osnovu prava svojine ili po osnovu prava zakupa, odnosno prava korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, s tim da ako objekat koristi po osnovu prava zakupa, odnosno korišćenja objekat nema upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;
4) ima upotrebnu dozvolu za izgrađen objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, koji je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata;
5) je realizovana prihvatljiva investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje stavljena u funkciju proizvodnje jakih alkoholnih pića u objektu u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom.

IV. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7.
Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica iz člana 5. Javnog poziva, koje ispunjava uslove iz člana 6. Javnog poziva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića za 2022. godinu (u daljem tekstu: zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje), koji je odštampan uz Pravilnik i Javni poziv i čini njihov sastavni deo.

Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se Upravi za agrarna plaćanja u zatvorenoj koverti sa naznakom poslovnog imena i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića za 2022. godinu“, neposredno preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd,

Po ovom Javnom pozivu može se podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, s tim da taj zahtev može obuhvatiti jedan ili više podsticaja, odnosno jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Rok za podnošenje zahteva

Član 8.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića za 2022. godinu, podnosi se u periodu od 1. marta do 15. aprila 2022. godine, zaključno.

Zahteve podnete pre početka ili posle isteka roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 9.

Za ostvarivanje prava na podsticaje potrebna je sledeća dokumentacija:
1) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;
2) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
3) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu sedišta podnosioca zahteva, kao i prema mestu u kome se nalazi objekat koji je predmet zahteva, da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
4) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima sedište ili ako se objekat koji je predmet zahteva nalazi na teritoriji autonomne pokrajine.

Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga, zadužbina, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, potrebna je i sledeća dokumentacija:
1) obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac);
2) dokaz iz Agencije za privredne registre (potvrda, odnosno izvod, odnosno uvid) da:
(1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,
(2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa,
(3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom,
(4) je prema podacima iz finansijskog izveštaja, razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, za privredna društva i zemljoradničke zadruge.
Ako je podnosilac zahteva crkva ili verska zajednica, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, potreban je i akt o upisu u Registar crkava i verskih zajednica, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove pravde.

Ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i popunjen Obrazac 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz Pravilnik i Javni poziv čini njihov sastavni deo.

Ako je podnosilac zahteva zadužbina, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i kopija statuta zadužbine u kome je predviđeno da zadužbina obavlja delatnost proizvodnje i stavljanja u promet jakih alkoholnih pića kao sporednu delatnost.

Pored dokumentacije iz st. 1–5. ovog člana, uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za prihvatljive investicije koje nisu realizovane do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, dostavlja se i sledeća dokumentacija:
1) predračun, profaktura, predugovor, ponuda ili druga vrsta predračuna za nabavku nove opreme, uređaja i mašina, odnosno za nabavku materijala i izvođenje radova na objektu u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, odnosno za opšti trošak iz Priloga 1. Pravilnika i Javnog poziva, koja sadrži: naziv i sedište dobavljača, odnosno izvođača radova; datum izdavanja dokumenta; naziv proizvođača, godinu proizvodnje i tip, odnosno model opreme, uređaja ili mašine, odnosno predmer i predračun radova na izgradnji objekta; ukupnu vrednost predmeta investicije; podatke o porezu na dodatu vrednost; način i rok isporuke, odnosno izvođenja radova; kao i druge podatke koji se odnose investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
2) prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: izvod iz katastra nepokretnosti), za katastarsku parcelu na kojoj se gradi novi objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića u vlasništvu podnosioca zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, odnosno za postojeći objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića na kome se vrši rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija, odnosno koji se oprema, u vlasništvu podnosioca zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
3) projekat za građevinsku dozvolu i/ili projekat za izvođenje radova, sa predmerom i predračunom radova, za investiciju u izgradnju objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića;
4) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata, za investiciju u izgradnju objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića;
5) ugovor o zakupu, odnosno ustupanju na korišćenje bez naknade, objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića u kojem se realizuje investicija u nabavku nove opreme, uređaja i mašina, overen od strane nadležnog organa, ako podnosilac zahteva koristi objekat na osnovu prava zakupa, odnosno korišćenja bez naknade;
6) izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno davaoca na korišćenje, ako podnosilac zahteva koristi objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića u kojem se realizuje investicija u nabavku nove opreme, uređaja i mašina, na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanja na korišćenje bez naknade, sa upisanim ugovorom o zakupu, odnosno korišćenju objekta u korist podnosioca zahteva kao jedinim teretom na predmetnoj nepokretnosti.

Pored dokumentacije iz st. 1–5. ovog člana, uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za prihvatljive investicije koje su u potpunosti realizovane do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, dostavlja se i sledeća dokumentacija:
1) kopija rešenja o upisu podnosioca zahteva u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića;
2) izvod iz katastra nepokretnosti za izgrađeni objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića koji je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, odnosno objekat u kome je realizovana investicija u nabavku opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića koji su predmet zahteva, a koji se nalazi u svojini podnosioca zahteva;
3) upotrebna dozvola za izgrađeni objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića koji je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
4) ugovor o zakupu, odnosno ustupanju na korišćenje bez naknade, objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića u kojem je realizovana investicija u nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, overen od strane nadležnog organa, ako podnosilac zahteva koristi objekat na osnovu prava zakupa, odnosno korišćenja bez naknade;
5) izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno davaoca na korišćenje, ako podnosilac zahteva koristi objekat u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića u kojem je realizovana investicija u nabavku nove opreme, uređaja i mašina za proizvodnju jakih alkoholnih pića, na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanja na korišćenje bez naknade, sa upisanim ugovorom o zakupu, odnosno korišćenju objekta u korist podnosioca zahteva kao jedinim teretom na predmetnoj nepokretnosti;
6) račun za izvršenu nabavku nove opreme, uređaja i mašina, odnosno za izvršenu nabavku građevinskog materijala za izgradnju objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, odnosno za izvršeni opšti trošak, u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom;
7) otpremnica za izvršenu nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
8) garantni list, odnosno izjava o saobraznosti za izvršenu nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, odnosno izjava dobavljača da za predmetnu investiciju ne postoji obaveza izdavanja garantnog lista niti izjave o saobraznosti;
9) jedinstvena carinska isprava za izvršenu nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, samo ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
10) ugovor o građenju sa ovlašćenim izvođačem radova i građevinska knjiga, odnosno druga propisana dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja, ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića;
11) privremena i okončana situacija za izvršene radove na izgradnji objekta, ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića;
12) građevinska knjiga, odnosno druga propisana evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića;
13) izjava ovlašćenog izvođača radova i nadzornog organa da su vrste i količine materijala iz računa iz tačke 6) ovog stava ugrađene u objekat, ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, a podnosilac zahteva je sam izvršio nabavku materijala;
14) dokaz o izvršenom plaćanju realizovane prihvatljive investicije, i to potvrdu o izvršenom prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke.

Dokumentaciju iz stava 1, stava 2. tačka 2), st. 3. i 5, stava 6. tač. 2), 4) i 6) i stava 7. tač. 1)–3) i 5) ovog člana, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Forma dokumentacije koja se podnosi uz zahtev

Član 10.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaja ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako Pravilnikom i Javnim pozivom nije propisano drukčije.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Administrativna obrada zahteva i
rešenje po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 11.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnet od strane lica koje ne ispunjava uslove iz člana 5. Pravilnika i Javnog poziva, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca zahteva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u periodu trajanja Javnog poziva, Uprava odbacuje rešenjem.

Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Rešenjem iz stava 3. ovog člana korisniku podsticaja za investicije koje nisu bile realizovane do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, određuje se rok u kome je dužan da u potpunosti realizuje odobrenu investiciju iz predračuna i Upravi podnese dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije.

Korisnik podsticaja iz stava 4. ovog člana dužan je da u potpunosti realizuje investiciju pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim je odobreno korišćenje podsticaja i u tom roku Upravi dostavi dokumentaciju iz člana 9. stav 7. Pravilnika i Javnog poziva.

Rešenje iz stava 3. ovog člana sadrži i podatke o obavezama korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom.

Promena dobavljača, promena predmeta investicije, produžetak roka za realizaciju investicije i povraćaj novčanih sredstava

Član 12.

Ako u roku za realizaciju investicije određenom rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva dobavljač prestane da postoji ili mu bude izrečena zabrana obavljanja delatnosti, lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja može Upravi podneti zahtev za promenu dobavljača.

Uz zahtev za promenu dobavljača iz stava 1. ovog člana, lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja dostavlja dokaz o prestanku rada, odnosno izricanju zabrane obavljanja delatnosti dobavljaču, kao i predračun drugog dobavljača.

Ako u roku za realizaciju investicije određenom rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva, dobavljač promeni delatnost ili prestane da vrši prodaju odobrenog predmeta investicije, lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja može Upravi podneti zahtev za promenu dobavljača.

Uz zahtev za promenu dobavljača iz stava 3. ovog člana, lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja dostavlja dokaz o promeni delatnosti dobavljača, odnosno izjavu dobavljača da je prestao da vrši prodaju odobrenog predmeta investicije, kao i predračun drugog dobavljača.

Ako u roku za realizaciju investicije dođe do poremećaja na tržištu usled kojeg dobavljač nije u mogućnosti da isporuči robu, odnosno izvrši radove i usluge koji su predmet investicije u skladu sa rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva, lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja može Upravi podneti zahtev za promenu predmeta investicije iste vrste.

Uz zahtev za promenu predmeta investicije iz stava 5. ovog člana, lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja dostavlja izjavu dobavljača da nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u skladu sa rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva, sa obrazloženjem poremećaja na tržištu u konkretnom slučaju, kao i ponudu dobavljača za drugi istovrsni predmet investicije.

Ako u roku za realizaciju investicije dođe do poremećaja na tržištu usled kojeg dobavljač nije u mogućnosti da isporuči robu, odnosno izvrši radove i usluge koji su predmet investicije u roku za realizaciju investicije utvrđenom rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva, lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja može Upravi podneti zahtev za produžetak roka za realizaciju investicije.

Uz zahtev za produžetak roka za realizaciju investicije iz stava 7. ovog člana, lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja dostavlja: izjavu dobavljača da nije u mogućnosti da isporuči predmet investicije u roku utvrđenom rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva, sa obrazloženjem poremećaja na tržištu u konkretnom slučaju.
Uprava vrši administrativnu obradu zahteva iz st. 1, 3, 5. i 7. ovog člana, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev kao i službenih evidencija.

Zahtev iz st. 1, 3, 5. i 7. ovog člana podnet od strane lica kojem nije utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja, Uprava odbacuje rešenjem.

Direktor Uprave rešenjem odobrava promenu dobavljača, odnosno promenu predmeta investicije, odnosno produžetak roka za realizaciju investicije.

Ako je vrednost novog predmeta investicije iz zahteva za promenu dobavljača, odnosno zahteva za promenu predmeta investicije, manja od vrednosti predmeta investicije utvrđene rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva, Uprava rešenjem iz stava 11. ovog člana nalaže podnosiocu zahteva da vrati višak novčanih sredstava.

Ako je vrednost novog predmeta investicije iz zahteva za promenu dobavljača, odnosno zahteva za promenu predmeta investicije, veća od vrednosti predmeta investicije utvrđene rešenjem iz člana 11. stav 4. ovog Pravilnika i Javnog poziva, rešenjem iz stava 11. ovog člana ne može se odobriti dodatni iznos podsticaja.

Ako usled promenjenih okolnosti lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja nije u mogućnosti da realizuje investiciju u skladu sa rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva, odnosno rešenjem iz stava 11. ovog člana, može pre isteka roka za realizaciju investicije Upravi podneti zahtev za povraćaj isplaćenih novčanih sredstava.

Uz zahtev iz stava 14. ovog člana lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja dostavlja dokaze kojima se čini verovatnim nastupanje promenjenih okolnosti usled kojih nije u mogućnosti da realizuje investiciju u skladu sa rešenjem iz člana 11. stav 4. Pravilnika i Javnog poziva, odnosno rešenjem iz stava 11. ovog člana.

Zahtev iz stava 14. ovog člana podnet od strane lica kojem nije utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja, preuranjen i neblagovremen zahtev, kao i zahtev poslat faksom, Uprava odbacuje rešenjem.

Direktor Uprave rešenjem odobrava povraćaj isplaćenih sredstava sa instrukcijama za uplatu i rokom za uplatu koji je 15 dana od dana prijema rešenja.

Lice kojem je utvrđeno pravo na korišćenje podsticaja koje vrati novčana sredstva u skladu sa rešenjem iz stava 17. ovog člana, ne snosi pravne posledice nepridržavanja obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.
V. IZNOS PODSTICAJA I UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Iznos podsticaja

Član 13.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 60% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je podnosilac zahteva sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 9. stav 7. tačka 9) Pravilnika i Javnog poziva.

Maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja jesu:
1) za investicije u izgradnju objekata – 10.000.000 dinara;
2) za nabavku nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića – 5.000.000 dinara;
3) za opšte troškove – 500.000 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu

Član 14.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu opredeljuju se u ukupnom iznosu koji se za ovu namenu određuje posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Isplata podsticaja

Član 15.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja iz člana 11. stav 3. Pravilnika i Javnog poziva, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

VI. OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJA

Član 16.

Korisnik podsticaja i primalac sredstava dužan je da čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na podsticaje, da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od pet godina od dana konačnosti rešenja iz člana 11. stav 3. Pravilnika i Javnog poziva, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

VII. INFORMACIJE
Član 17.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2022. godini, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije