Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 310.000.000,00 dinara

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se  u obimu od 1/3 iz budžeta AP Vojvodine. Preostala sredstva će obezbediti lokalne samouprave u obimu od 1/3 i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ u obimu od 1/3.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje na svom području nemaju formirane mesne zajednice, koje pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija za mesne zajednice:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, koja je doneta u toku 2012. godine;
5.    „Saglasnost lokalne samouprave“ potpisana od strane predsednika opštine ili gradonačelnika, sa iznosom srestava koja će lokalna samouprava obezbediti za realizaciju ove aktivnosti. Ukoliko saglasnost potpisuje drugo lice, obavezno je priložiti ovlašćenje predsednika opštine ili gradonačelnika za lice koje potpisuje saglasnost. Ispod svojeručnog potpisa, obavezno je i štampanim slovima ispisati ime i prezime potpisnika i njegovu funkciju.
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređiju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Potrebna dokumentacija za opštine:
1.    „Prijava na konkurs“;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    „Izjava predsednika opštine“ da na svom području nemaju fomirane  mesne zajednice;
5.    Odluka (potpisana od strane predsednika opštine) o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa iznosom sredstava koja će opština obezbediti za realizaciju ove aktivnosti,  doneta u toku 2012.godine;
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređuju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata, mesne zajednice, lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ regulisaće se ugovorom.

Izbor izvođača radova, zaključenje ugovora sa izvođačem radova i nadzor nad izvršenjem radova vršiće JVP „Vode Vojvodine“.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“, obrazac „Saglasnost lokalne samouprave“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 08.10.2012. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – odvodnjavanje“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link