Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Konkursi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2022 od 19.2.2022. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Predmet uredbe
Član 1.
Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava iz člana 25a Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US, 53/21 – US, 66/21 i 130/21 – u daljem tekstu: Zakon), kriterijumi za određivanje visine sredstava, potrebna dokumentacija, način isplate i kontrola namenskog korišćenja sredstava i druga pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava.
U skladu sa članom 25b stav 1. Zakona Vlada, za svaku budžetsku godinu, donosi posebnu odluku kojom utvrđuje iznos novčanih sredstava za ostvarivanje prva na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade (u daljem tekstu: kuća) ili stana po osnovu rođenja deteta.
Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, saglasno Zakonu, može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.
2. Bliži uslovi za ostvarivanje prava
Član 2.
Pravo iz člana 1. ove uredbe, saglasno Zakonu, može ostvariti majka novorođenog deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Republike Srbije.
Član 3.
Za izgradnju kuće koja je predmet ovog prava neophodno je, da je zemljište na kojoj je planirana izgradnja nepokretnosti vlasništvo podnosioca zahteva upisano u katastar nepokretnosti bez tereta, i da je za predmetnu nepokretnost izdata građevinska dozvola u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja.
Član 4.
Kuća ili stan koji su predmet učešća u kupovini, odnosno kupovine moraju biti vlasništvo prodavca/prodavaca i upisani u katastar nepokretnosti bez tereta.
Korisnik prava na novčana sredstava za učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana ne može biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu zaključno sa prvim stepenom prave linije ili adoptivnom srodstvu.
3. Kriterijumi za određivanje visine sredstava
Član 5.
Pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, do iznosa i u skladu sa merilima koji, saglasno članu 25b stav 1. Zakona, utvrđuje Vlada posebnom odlukom za svaku budžetsku godinu, može ostvariti podnosilac zahteva, i to:
1) za izgradnju kuće prema vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;
2) za kupovinu kuće ili stana – prema vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti;
3) za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita – prema vrednosti procenjene nepokretnosti na

4. Potrebna dokumentacija
Član 6.
Pravo iz člana 1. ove uredbe ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke.
Dokazi koje dostavlja podnosilac zahteva ili se pribavljaju po službenoj dužnosti, jesu, naročito:
1) dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik, o postojanju vanbračne zajednice data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću (ne stariji od mesec dana);
2) dokaz o statusu jednoroditeljske porodice (izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne starije od mesec dana);
3) uverenje nadležnog jednog ili više organa jedinice lokalne samouprave u kojoj je podnosilac zahteva imao registrovano prebivalište da se u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije vodio kao obveznik poreza na imovinu fizičkih lica po osnovu vlasništva na stanu ili kući za stanovanje;
4) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema u vlasništvu stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije koja predstavlja zajedničku imovinu, susvojinu ili posebnu imovinu, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
5) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da nema stan ili kuću na teritoriji Republike Srbije u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
6) izjavu podnosioca zahteva datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ona i njen supružnik odnosno vanbračni partner, do dana podnošenja zahteva, nisu u postupku odobravanja novčanih sredstava za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju nepokretnosti prema odlukama Vlade Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili jedinica lokalne samouprave, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
7) izjavu podnosioca zahteva, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
8) izjavu supružnika odnosno vanbračnog partnera, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva nije otuđio stan ili kuću u zajedničkoj svojini sa podnosiocem zahteva stečenu po osnovu bračne tekovine ili zajednice života, koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
9) tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko je podnet zahtev za učešće u izgradnji objekta;
10) potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvođenje građevinskih radova u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21);
11) građevinsku dozvolu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
12) predugovor o kupoprodaji stana ili kuće overen kod javnog beležnika, odnosno nadležnog suda na području na kome nije imenovan javni beležnik;
13) uverenje MUP-a o kretanju prebivališta u prethodnih pet godina do dana podnošenja zahteva;
14) dokazi da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, da dan podnošenja zahteva, niža od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.
Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji.
Organ koji odlučuje o pravu zadržava pravo da od podnosioca zahteva prema potrebi zatraži i dodatne dokaze.
Član 7.
Kada je majka strani državljanin, pored dokaza iz člana 6. ove uredbe o pravu se odlučuje i na osnovu:
1) uverenja o njenom državljanstvu;
2) dokaza da ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopija pasoša);
3) dokaza o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice sa ocem deteta – izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice ( ne stariji od mesec dana);
4) uverenja organa starateljstva da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenja nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.
Dokazi iz zemlje čiji je majka državljanin moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE”).
Član 8.
Otac deteta ostvaruje pravo iz člana 1. ove uredbe na osnovu podnetog zahteva za priznavanje prava, dokaza iz

Član 9.
Zahtev za ostvarivanje prava majke iz člana 1. ove uredbe podnosi se na Obrascu NS majka stan – 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Zahtev za ostvarivanje prava oca iz člana 1. ove uredbe podnosi se na Obrascu NS otac stan – 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
5. Način podnošenja zahteva
Član 10.
Zahtev za ostvarivanje prava iz člana 1. ove uredbe podnosi se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.
Podaci koji su potrebni za rešavanje zahteva, a nalaze se u dostupnim službenim evidencijama državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja, organi jedinica lokalne samouprave pribavljaju po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Zahtev za ostvarivanje prava iz člana 1. ove uredbe sa potrebnom dokumentacijom nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja Komisiji za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta (u daljem tekstu: Komisija).
6. Način isplate, kontrola namenskog korišćenja sredstava i obaveze korisnika novčanih sredstava
Član 11.
Komisija donosi rešenje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, u skladu sa zakonom.
Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o korisniku prava, vrsti prava, iznos dodeljenih novčanih sredstava, način isplate, obavezu upisa posebne imovine korisnika prava u katastru nepokretnosti, obavezu upisa zabeležbe zabrane otuđenja nepokretnosti u katastru nepokretnosti i obavezu dostavljanja dokaza Komisiji iz stava 1. ovog člana Uredbe, da su dobijena sredstva namenski iskorišćena.
Novčana sredstva za izgradnju kuće ili stana uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon dostavljanja rešenja kojim je dozvoljen upisa prava svojine korisnika prava na izgrađenoj nepokretnosti u katastru nepokretnosti, izdatog od strane Republičkog geodetskog zavoda – nadležne službe za katastar nepokretnosti.
Novčana sredstva za učešće u kupovini, odnosno kupovini kuće uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon dostavljanja rešenja kojim je dozvoljen upis predbeležbe prava svojine u korist kupca u katastru nepokretnosti na osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti izdatog od strane Republičkog geodetskog zavoda – nadležne službe za katastar nepokretnosti i dokaza da je kupac navedene nepokretnosti izvršio obavezu isplate novčanih sredstava prodavcu koja se po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti isplaćuje iz njegovih sredstava.
Novčana sredstva, za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita, uplaćuju se na namenski račun otvoren kod poslovne banke u svrhu isplate novčanih sredstava korisniku prava nakon što dostavi dokaz da mu je banka kredit odobrila.
Član 12.
Korisnik sredstava iz člana 11. ove uredbe dužan je da podnese zahtev da se upiše u katastru nepokretnosti kao vlasnik kuće ili stana na osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, odnosno nakon izgradnje objekta.
Korisnik sredstava kome su dodeljena novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, u skladu sa Zakonom dužan je da dobijena sredstva iskoristi isključivo za namenu za koju su mu ta sredstva odobrena i o tome dostavi dokaz Komisiji.
U slučaju da se ne postupi po odredbi stava 2. ovog člana uredbe, korisnik sredstava će biti dužan da izvrši povraćaj dobijenih novčanih sredstava uz obračunatu zakonsku zateznu kamatu od dana prenosa novčanih sredstava na račun korisnika do dana vraćanja navedenih sredstava.
Član 13.
Korisnik sredstava dužan je da na nepokretnosti koja je predmet izgradnje, učešća u kupovini, odnosno kupovine saglasno Zakonu trpi upis zabeležbe zabrane otuđenja nepokretnosti u korist Republike Srbije, u periodu od pet godina od izgradnje, odnosno kupovine nepokretnosti istovremeno sa upisom prava svojine na nepokretnosti koja je predmet izgradnje odnosno kupovine.
Korisnik sredstava dužan je prilikom overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti dostaviti javnom beležniku, odnosno nadležnom sudu na području na kome nije imenovan javni beležnik, rešenje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta.

Detaljnije