Zapis sa oznakom ‘VLADA REPUBLIKE SRBIJE’

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje SRB-CG 2014-2020

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Otvoren Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje SRB-CG 2014-2020

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvom evropskih poslova Crne Gore objavljuje Prvi poziv za podnošenje predloga projekata.

Projekti će biti finansijski podržani iz IPA budžeta prekograničnog programa Srbija-Crna Gora za 2014. i 2015. godinu.

Ciljevi upravo objavljenog Prvog poziva za dostavljanje predloga projekata, u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, predviđeno je da se realizuju kroz dva tematska prioriteta:

  • Promocija zapošljavanja, mobilnost radne snage i socijalna i kulturna inkluzija u prekograničnoj oblasti sa posebnim ciljem povećanja zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja;
  • Zaštita životne sredine, promovisanje ublažavanja efekata i prilagođavanja klimatskim promenama, sprečavanje rizika i upravljanje rizikom sa posebnim ciljem zaštite prirodnih resursa.

Aktivnosti finansirane kroz projekte mogu se sprovoditi samo na programskom području.

Predloge projekata slati poštom, dostaviti lično ili putem kurirske službe na sledeću adresu:
Ministarstvo finansija
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU)
Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
Sremska 3-5, V sprat,
11000 Beograd, Republika Srbija

Rok za dostavljanje rezimea projekata je 26. januar 2018. (u slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 sati istog dana).

Prijave koje budu podnete posle ovog roka biće isključene iz procesa ocenjivanja.

Ovim pozivom za podnošenje predloga projekata su opredijeljena sredstva u iznosu od 2,04 miliona evra koja će biti dodeljivana u formi donacije (bespovratne finansijske pomoći), pri čemu korisnici obezbeđuju, u vidu sufinansiranja, minimum 15% ukupnog budžeta predloženog projekta iz sopstvenih izvora, ili iz sredstava koja nisu iz budžeta Evropske unije. Minimalni iznos donacije po ugovoru je 120.0000 evra dok je maksimalni iznos 400.000,00 evra.

Uputstvo za podnosioce predloga projekata kao i svu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih OCD kojima su dodeljena sredstva EU

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih OCD kojima su dodeljena sredstva EU na pozivu iz 2016. godine u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava – grant šema za Srbiju za 2016-2017.

Opšti cilj konkursa je promocija i doprinos jačanju demokratskih vrednosti, ljudskih prava, socijalne inkluzije i vladavine prava, a time i značaja evropskih integracija.

Specifičan cilj konkursa je pružanje podrške udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva u daljem razvoju i jačanju kapaciteta za realizaciju projekata, sprovođenje mera od javnog interesa i efikasnije korišćenje evropskih fondova.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva, registrovane kod Agencije za privredne registre, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni na pozivu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji iz 2016. godine, za dodelu sredstava u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) – Grant šema za Srbiju za 2016. i 2017. godinu.

Rok za podnošenje zahtevaza sufinansiranje je od 3. novembra do 20. novembra 2017. godine.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa ovim javnim konkursom zainteresovani mogu kontaktirati Sanju Atanasković Opačić, Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije na: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili putem telefona na 011/3130-968.

Detaljnije

Prekvalifikacija u IT sektoru

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Prekvalifikacija u IT sektoru

IT sektor je jedan od najvećih neto izvoznika u Srbiji i rastao je stopom od preko 10% svake godine, sa jakim potencijalom za budući rast. Taj sektor trenutno zapošljava oko 20.000 radnika. Prosečna plata po radniku u IT sektoru je skoro trostruko viša nego u drugim privrednim granama. Svaki radnik u IT sektoru doprinosi izvozu Srbije oko 40 hiljada evra godišnje.

Opis programa

Kratkoročni pilot program obuke osmišljen je sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada i finansiran je od strane Vlade Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat se sastoji od dve faze – u prvoj pilot fazi je učestvovalo 100 polaznika i 4 organizatora obuka. U drugoj fazi će učestvovati još 900 polaznika.

Način prijave
Prijavite se putem ovog linka. Prijave su otvorene do 23 časa, 5. novembra 2017.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani Srbije koji su završili srednju školu.

Pravo učešća nemaju građani koji trenutno studiraju ili su završili više od dve godine studija na informatičkim smerovima (smerovi sa više od 20% ispita iz IT predmeta) na fakultetima ili visokim školama.

Građani koji studiraju ili su završili fakultete na smerovima koji su imali manje od 20% ispita iz IT predmeta mogu da učestvuju u programu. Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu ukoliko imaju dovoljno vremena da se posvete kursu. Zaposleni koji trenutno ne rade ili nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u industriji imaju pravo da učestvuju.

Konkurs je otvoren do 05.11.2017. godine u 23.00h.

Detaljnije

Otvoren Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje SRB-BiH 2014-2020

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Otvoren Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje SRB-BiH 2014-2020

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine objavljuje Prvi poziv za podnošenje predloga projekata.

Projekti će biti finansijski podržani iz IPA budžeta prekograničnog programa Srbija-Bosna i Hercegovina za 2014, 2015. i 2016 godinu.

Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija–Bosna i Hercegovina 2014-2020 ima za cilj unapređenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta, te jačanje kulturnog identiteta programskog područja. Aktivnosti finansirane kroz projekte mogu se sprovoditi samo na programskom području.

Predloge projekata slati poštom, dostaviti lično ili putem kurirske službe na sledeću adresu:
Ministarstvo finansija
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU)
Odeljenje za organizaciju postupka ocenjivanja ponuda i ugovaranje
Sremska 3-5, V sprat,
11000 Beograd, Republika Srbija

Rok za dostavljanje rezimea projekata je 16. novembar 2017. (u slučaju lične dostave, rok za prijem je 15:00 sati istog dana). Prijave koje budu podnete posle ovog roka biće isključene iz procesa ocenjivanja.

Ovim pozivom za podnošenje predloga projekata su opredijeljena sredstva u iznosu od 5,4 miliona evra koja će biti dodeljivana u formi donacije (bespovratne finansijske pomoći), pri čemu korisnici obezbeđuju, u vidu sufinansiranja, minimum 15% ukupnog budžeta predloženog projekta iz sopstvenih izvora, ili iz sredstava koja nisu iz budžeta Evropske unije. Minimalni iznos donacije po ugovoru je 120.0000 evra dok je maksimalni iznos 1.000.000,00 evra.

Uputstvo za podnosioce predloga projekata kao i svu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Detaljnije

Subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, durum pšenice, kukuruza i smrznute maline

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredbu o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Pod subvencionisanim troškovima skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine podrazumevaju se troškovi čuvanja robe bez dodatnih troškova prijema i otpreme, kao i pripreme robe za skladištenje.

Pod subvencionisanim troškovima skladištenja smrznute maline roda 2010. godine podrazumevaju se troškovi čuvanja robe sa troškovima prijema i otpreme, kao i pripreme robe za skladištenje.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ima fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 21/10-u daljem tekstu: Pravilnik);

2) se nalazi u aktivnom statusu pod sledećim uslovima: – da je izmirilo poreske obaveze za 2009. godinu,

– da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je na dan 13. avgusta 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini utvrđenih obaveza za 2009. godinu, osim za fizičko lice-nosioca poljoprivrednog gazdinstva kome je svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda utvrđeno u 2010. godini, i to do dana podnošenja zahteva.

Lice iz člana 2. ove uredbe ima pravo na podsticajna sredstva za troškove skladištenja pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine, osim za troškove prijema i otpreme, na period do šest meseci i u mesečnom iznosu od:

  • 80 dinara  po toni za A-1 klasu  pšenice i durum pšenice;
  • 70  dinara po toni za A-2 klasu  pšenice i durum pšenice;
  • 50 dinara po toni za A-3 klasu  pšenice i durum pšenice;
  • 50 dinara po toni za sve klase kukuruza.

Podsticajna sredstva ostvaruju se za uskladištenu količinu, a najviše do šest tona po hektaru za površinu zasejanu pšenicom i durum pšenicom, odnosno osam tona po hektaru za površinu zasejanu kukuruzom.

Podsticajna sredstva se ostvaruju za pšenicu, durum pšenicu i kukuruz za površinu do 100 ha, koja je prijavljena u skladu sa Pravilnikom.

Fizičko lice ima pravo na podsticajna sredstva za troškove skladištenja smrznute maline roda 2010. godine, na period do šest meseci i u mesečnom iznosu do 700 dinara po toni.

Podsticajna sredstva ostvaruju se za uskladištenu količinu, a najviše do šest tona po hektaru za površinu do 10 ha zasejanu malinom, koja je prijavljena u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu-Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za skladištenje pšenice, durum pšenice i kukuruza u javna skladišta roda 2010. godine i smrznute maline roda 2010. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Link

zp8497586rq

Projekat “Evropa za sve”

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Projekat “Evropa za sve”

Kabinet potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i medijskim partnerima – dnevnim listom “Pres” i RTS-om, pokreće projekat “Evropa za sve”.

Pozivamo udruženja, institucije, organizacije i građane da kandiduju ljude iz svojih gradova, mesta i sela koji nisu imali prilike da do sada putuju u EU, a koji su svojim postupkom, delom, uspehom, inventivnošću, moralnošću ili hrabrošću zadužili zajednicu u kojoj žive.

Pedeset izabranih kandidata će prvog dana bezviznog režima preći granicu Evropske unije bez vize u svom pasošu i za šest dana nagradnog putovanja upoznati Rim, Berlin, Pariz i Brisel.

Kandidovanje počinje u utorak, 10. novembra, i traje do 25. novembra 2009. godine. Od pristiglih kandidatura žiri će utvrditi konačnu listu kandidata koji odgovaraju uslovima konkursa. Nakon toga, u prvoj nedelji decembra, u specijalnoj emisiji na RTS-u biće organizovano izvlačenje 50 kandidata.

Projekat će voditi Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije u saradnji sa nevladinom organizacijom Evropski pokret u Srbiji. Projekat su podržali Delegacija Evropske komisije u Beogradu, Ambasada Francuske, Ambasada Italije, Ambasada Nemačke, kao i kompanija Jat ervejz, Aerodrom Nikola Tesla, Banka Inteza i Erste banka.

Projekat „Evropa za sve“ otvoren je za radnike, službenike, poljoprivrednike, naučnike, umetnike, penzionere, studente, domaćice, zaposlene, nezaposlene.

Pozivamo profesionalna i stručna udruženja, kompanije, opštine u Srbiji, nevladine organizacije, državne institucije i građane da kandiduju ljude koji zaslužuju da budu deo projekta “Evropa za sve”.

USLOVI KONKURSA:

1. Kandidati mogu biti isključivo osobe starije od 18 godina.
2. Kandidati mogu biti osobe koje do sada nikada nisu putovale u EU.
3. Prijava mora biti praćena preporukom neke institucije, organizacije ili pojedinca koja objašnjava kako su kandidati postupkom, delom, uspehom, inventivnošću, moralnošću ili hrabrošću zadužili zajednicu u kojoj žive.

Formular i uputstvo za konkurisanje dostupni su na sajtovima Vlade Republike SrbijeEvropskog pokreta u SrbijiRadio-televizije Srbije idnevnih novina “Pres”.

Prijave slati isključivo poštom na adresu Evropskog pokreta u Srbiji – Kralja Milana 31/II sa naznakom „Evropa za sve“.

Rok: 25. novembar 2009. god.

Javni radovi

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

ODLUKA O UPUĆIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU – U 2009. GODINI

Sredstva za organizovanje javnih radova obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, a posebnim aktom Vlade za javne radove od interesa za Republiku Srbiju u 2009. godini opredeljen je iznos od 650.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena za organizovanje javnih radova koriste se:

1) za zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za nezaposlena lica uključena u javne radove;

2) za naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada;

3) za troškove obezbeđenja bezbednosti i zdravlja na radu;

4) za troškove izvođenja javnih radova, najviše do iznosa od 10% sredstava odobrenih za javne radove.

Izbor javnih radova vrši se donošenjem Odluke o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za Republiku Srbiju – u 2009. godini, kojoj prethodi razmatranje i ocena programa javnih radova, primenom sledećih kriterijuma:

1) reference programa: oblast u kojoj se izvode javni radovi, dužina trajanja programa, ukupan broj nezaposlenih lica koja se uključuju u javne radove, broj nezaposlenih nekvalifikovanih lica koja se uključuju u javne radove, prethodno korišćena budžetska sredstva;

2) ciljevi koji se postižu: zapošljavanje rizičnih kategorija nezaposlenih lica, razvoj nerazvijenih i manje razvijenih opština, ravnomerni regionalni razvoj, mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme;

3) sufinansiranje javnih radova iz drugih izvora: budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, poklona, donacija, legata, kredita i dr.

Odluka o organizovanju i sprovođenju javnih radova od interesa za

Republiku Srbiju – u 2009. godini jeste osnov za ugovorni odnos između Ministarstva ekonomije u1080 è regionalnog razvoja, izvođača javnih radova i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ugovor sadrži: utvrđen predmet javnih radova, broj i kvalifikacionu strukturu nezaposlenih lica koja se uključuju, rok u kome se radovi obavljaju, konkretne obaveze ugovornih strana, način obezbeđenja i prenosa sredstava,

instrumente obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za javne radove ili za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze – predmeta javnih radova i dr.

Izvođači javnih radova dužni su da u svakom momentu omoguće kontrolu realizacije javnih radova i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Odobrena sredstva po ovoj odluci su namenska i mogu da se koriste isključivo za organizovanje i sprovođenje javnih radova, i u skladu sa ugovorom.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava ugovor se raskida sa zahtevom za povraćaj prenetih sredstava, odnosno sa zahtevom za

aktiviranje instrumenta obezbeđenja, a primalac je dužan da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

Nacionalna služba za zapošljavanje podnosi Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja izveštaje o sprovođenju javnih radova.

Izveštaji se dostavljaju kvartalno i nakon završetka javnih radova, na osnovu izveštaja izvođača javnih radova.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja podnosi Vladi godišnji izveštaj o realizaciji odobrenih javnih radova.

Izveštaji sadrže: podatke o stepenu realizacije javnih radova, o broju i strukturi nezaposlenih lica uključenih u javne radove, utrošenim sredstvima i dr.

Javni poziv za organizovanje javnih radova od interesa za Republiku Srbiju – u 2009. godini odštampan je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj: 101-808/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

Javni radovi

zp8497586rq