Konkurs za izbor pružaoca usluge „Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima“

Konkursi

SKGO

Konkurs za izbor pružaoca usluge „Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima“

I Uslovi konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1. da su registrovana kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar;
2. da su izmirili dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije
3. da imaju neophodno prethodno iskustvo u poslednje 3 godine (zaključno sa julom 2019. godine): Realizovana minimum 3 projekta iz oblasti pravnog zastupanja ili zaštite prava ugroženih socijalnih grupa (posebno pravno zastupanje ili zaštita prava Roma); Minimum 3 reference u oblasti pravne saradnje / zastupanja jedinica lokalne samouprave; Realizovane minimum 3 obuke u oblastima vezanim za pravo i pravno zastupanje; Izrađene minimum 3 stručne studije iz oblasti pravnog zastupanja ugroženih pojedinaca i / ili grupa
4. da imaju neophodan finansijski kapacitet u poslednje 3 godine (2016, 2017, 2018): minimalni godišnji obrt u iznosu od 100.000 EUR
5. da imaju neophodan kadrovski kapacitet: Najmanje 1 radno angažovano lice (visoka stručna sprema (VSS)) sa više od 10 godina relevantnog iskustva; Najmanje 5 radno angažovanih lica (VSS) sa više od 3 godine relevantnog iskustva.

II Potrebna dokumentacija

1. Prijava na konkurs dostavlja se SKGO na obrascu u nastavku.
2. Prijavu na javni konkurs podnose potencijalni pružaoci usluga u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

III Rokovi i način podnošenja prijave
• Krajnji rok za dostavljanje prijava je: 30. septembar 2019. godine (do 15.00 časova u slučaju lične dostave).
• Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
• Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu:
Stalna konferencija gradova i opština
Makedonska 22/8, 11000 Beograd, sa naznakom
PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma
“Prijava na konkurs za izbor pružaoca usluge “Podrška jedinicama lokalne samouprave u oblasti ozakonjenja objekata u romskim podstandardnim naseljima “

Kontakt osoba za dodatne informacije je Danijela Počuča, telefon: 011-735-79-44, elektronska adresa: danijela.pocuca@skgo.org

Detaljnije