Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu

PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2022. godini:
• Programi EU:
o Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“
o Programi prekogranične saradnje (IPA)
o Dunavski transnacionalni program (DTP)
o Jadransko-jonski transnacionalni program (ADRION)
• UNESKO

o Centralno-evropska inicijativa (CEI)
o Evropska kulturna fondacija (ECF)
o drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Ne razmatraju se:
• projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatsko-konzularnih predstavništava;
• projekti iz oblasti medija, filma i drugih audiovizuelnih delatnosti;
• projekti podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa.

CILJ KONKURSA
Cilj konkursa je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.
Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane korisnika, u cilju jačanja kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi (isključivo pravna lica), osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Učesnik konkursa mora da ima registrovano sedište na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
Lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

IZNOS DOSTUPNE FINANSIJSKE PODRŠKE
Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:
a) do 30% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od vrednosti odobrenog budžeta podnosioca aplikacije ministarstvu , ukoliko se radi o nosiocu/koordinatoru projekta

KRITERIJUMI
Kriterijumi i merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi utvrđeni su članovima 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) (videti na https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php)

Kriterijumi na osnovu kojih će stručna komisija za izbor projekata, obrazovana od strane Ministarstva kulture i informisanja, ocenjivati projekte prijavljene na konkurs su:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti i
(b) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prioritet imaju projekti koji:
– imaju visoke kreativne domete i koji na inspiritivan način predstavljaju kulturno nasleđe i savremeno kulturno stvaralaštvo;
– imaju visok stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu (tema, učesnici, partneri i dr.);
– imaju inovativan pristup u realizaciji.

VREME TRAJANJA KONKURSA
Konkurs je otvoren od 27. januara do 26. marta 2022. godine.

PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs se podnosi na posebnom prijavnom obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs.

Uz uredno popunjen i overen obrazac prijave, učesnik konkursa je obavezan da dostavi sledeća dokumenta koja čine sastavni deo konkursne dokumentacije:
1. Kopiju potpisanog ugovora i/ili odluke* o odobrenim sredstvima od strane međunarodnog fonda;
2. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum i sl.);
3. Podatke o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu);
4. Detaljan opis projekta;
5. Detaljnu specifikaciju troškova za projektne aktivnosti za čiju se realizaciju potražuju sredstva od Ministarstva u 2022. godini;
6. Biografije ključnih eksperata na projektu;
7. Opciono – dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili materijale na CD-u;
8. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta, koja je sastavni deo konkursnog obrasca;

*isplata sredstava nakon potpisanog i dostavljenog ugovora sa međunarodnim fondom

Napomena:
Ukoliko je nosilac projekta podržanog od strane međunarodnog fonda ustanova ili udruženje iz Republike Srbije, a postoji još partnera na projektu iz Srbije, nosilac projekta objedinjeno aplicira za sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja za ceo projekat i u ime svih partnera.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijave za Konkurs, uz kompletiranu konkursnu dokumentaciju, dostavljaju se najkasnije do petka, 26. marta 2022. godine i to:

• elektronskim putem na adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs

kao i u istom roku (obavezno) i

• poštom – u jednom (1) primerku, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva br. 3, 11000 Beograd
sa naznakom za
„Konkurs – Međunarodni fondovi 2022“

Za ocenu blagovremenosti podnošenja prijave na konkurs, merodavan je datum predaje pošiljke pošti odnosno potvrda (žig pošte).

Za svaki projekat se podnosi posebna prijava.

Za višegodišnje projekte, podnose se posebne prijave za sufinansiranje u okviru svake budžetske godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs), najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana završetka podnošenja prijava.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, ne razmatraju se i biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to, u roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

Dostavljeni konkursni materijal se ne vraća.

NAPOMENE
1. Konkursna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatra prijavljene projekte i donosi obrazloženi predlog odluke o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu. Sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te nije moguće izvršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.

2. U vezi sa namenskim korišćenjem dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:

• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova;
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

DODATNE INFORMACIJE
Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2022. godinu, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs ili na telefon broj: 011 30 32 113.

Detaljnije