Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini

KARAKTER KONKURSA
Konkurs se raspisuje na nivou Republike Srbije i prema svojoj vrsti predstavlja javni, neanonimni konkurs.
Prema obliku konkurs je dvostepeni.

CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK
Projekti podržani konkursom biće prikazani, u saradnji Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva spoljnih poslova, odnosno diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, u skladu sa potrebama i u cilju promocije kulture i umetnosti Republike Srbije u zemljama prijema. Sadržaj/materijali biće dostupni ovlašćenim licima/ustanovama u inostranstvu preko digitalne platforme Ministarstva kulture i informisanja – Portala za razmenu digitalnih međunarodnih projekata u oblasti kulture.
Prioriteti sufinansiranja projekata su:
• Kulturna baština Republike Srbije upisana na Uneskovu Listu svetske prirodne i kulturne baštine;
• Ugrožena baština na Kosovu i Metohiji;
• Kulturna dobra Republike Srbije (pokretna i nepokretna kulturna dobra);
• Kulturno-istorijske celine i kulturni predeli;
• Nematerijalno kulturno nasleđe;
• Znamenite ličnosti;
• Savremeno stvaralaštvo (novi mediji i digitalna umetnost, strip, crtež i ilustracije, dizajn i arhitektura, fotografija i animacija).

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju galerije, ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem registrovanim na teritoriji Republike Srbije (isključivo pravna lica), koji imaju zaključen ugovor sa umetnikom ili prava za zastupanje kroz članstvo.
Fizička lica nemaju pravo učešća na konkursu. Ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE I VREDNOVANJE PROJEKATA
Kriterijumi i merila na osnovu kojih će stručna komisija za izbor projekata, obrazovana od strane Ministarstva kulture i informisanja, ocenjivati projekte prijavljene na konkurs utvrđeni su članom 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), (videti na https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).
Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa,
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta,
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti programa/projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja,
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.
Komisija će se, prilikom vrednovanja projekata, rukovoditi i sledećim smernicama:
– umetnički kvalitet i inovativnost projekta (stepen korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija i interaktivnost sa publikom),
– jasno definisan koncept projekta,
– dizajn postavke,
– tehnička izvodljivost pri realizaciji (jednostavnost primene projekta),
– usklađen i racionalan budžet,
– reference na međunarodnom planu (izlaganje u relevantnim međunarodnim galerijama, muzejima, na značajnim manifestacijama i sl.),
– stepen uticaja projekta na kvalitet predstavljanja kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu.
Napomena: Prednost će imati subjekti koji imaju potpisane ugovore sa ustanovama kulture.

VREME TRAJANJA KONKURSA
Konkurs je otvoren od 27. januara do 1. aprila 2022. godine.

PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs se podnosi na posebnom prijavnom obrascu (formularu) koji se može preuzeti sa zvanične internet strane Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs.
Uz uredno popunjen i overen obrazac prijave (popunjava pravno lice), učesnik konkursa je obavezan da dostavi sledeća dokumenta koja čine sastavni deo konkursne dokumentacije:
1. Podatke o podnosiocu („lična kartaˮ i kratak pregled realizovanih aktivnosti organizacije u proteklom periodu);
2. Detaljan opis projekta;
3. Kratke biografije predloženih učesnika (autora/umetnika/eskperata);
4. Opciono – potpisana stručna recenzija (u navedenoj oblasti) – prednost će imati projekti koji imaju preporuku;
5. Detaljnu finansijsku projekciju budžeta – specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( %) / Word/ tabela priložena uz formular /
6. Dokumentaciju projekta (uvodne tekstove, fotografije, štampani materijal i/ili materijal na digitalnom nosaču);
7. Kopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (izvod iz registra APR, odnosno registra drugog nadležnog organa koji vodi službenu evidenciju o podnosiocu) – podnosilac je dužan da popuni Izjavu o načinu pribavljanja predmetnog dokumenta, koja je sastavni deo konkursnog formulara.
8. Reference o prethodno realizovanim projektima iz ove oblasti.

Prijave za Konkurs, uz kompletiranu konkursnu dokumentaciju, dostavljaju se najkasnije do petka, 1. aprila 2022. godine i to:

(1) elektronskim putem na adresu: digitalnopredstavljanje@kultura.gov.rs
kao i u istom roku (obavezno) i
(2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu:
Ministarstvo kulture i informisanja
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd
sa naznakom
„Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini“
Za ocenu blagovremenosti podnošenja prijave na konkurs, merodavan je datum predaje pošiljke pošti odnosno potvrda (žig pošte).
Za svaki projekat se podnosi posebna prijava.
Neblagovremene i nedopuštene prijave, ne razmatraju se i biće odbačene.
U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to, u roku koji ne može biti kraći od 8 (osam) dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.
Dostavljeni konkursni materijal se ne vraća.
Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs), najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana završetka podnošenja prijava. Na taj način, Ministarstvo kulture i informisanja obavestiće sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.
Jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja, neće se razmatrati.

KONKURSNI POSTUPAK
Konkursna komisija će, nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor projekata, s tim da će, po potrebi, nekoliko odabranih projekata biti pozvano da u formi prezentacije/intervjua, predstave svoj projekat.
Konkursni postupak podrazumeva dva stepena realizacije:
Prvi stepen – Podnošenje predloga projekata – sadrži predlog idejnog rešenja, finansijsku projekciju (uključiti i projekciju za prevođenje na minimum tri svetska jezika) i predlog tehničke postavke;
Druga stepen – Nakon odabira projekata pristupiće se razradi projekata (priprema za štampu ili prikazivanje i tehnička razrada za postavljanje na platformu, uputstvo za upotrebu projekta, itd.).
Imena odabranih kao i konačni rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs), najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana završetka roka za podnošenje prijava. Na taj način, Ministarstvo kulture i informisanja obavestiće sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

NAPOMENE
1. Konkursna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatra prijavljene projekte i donosi obrazloženi predlog odluke o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektima. Sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat i nije moguće izvršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta – umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
2. Konkurs pokriva:
• izradu digitalnog rešenja projekta;
• troškove prevoda/titlovanja na tri svetska jezika;
• produkciju i digitalnu postprodukciju;
• izradu uputstva za realizaciju projekta.
1. Konkurs ne pokriva:
Troškove dnevnica, mesečni najam/zakup prostora, troškove telefona i poštanskih usluga, kancelarijski materijal, knjigovodstvene troškove, troškove fotokopiranja, održavanje web stranice, troškove provizija i održavanja bankovnih računa, troškove kreditnih obaveza prema banci i lizingu, dugovanja, kazne, sudske troškove, troškove taksi prevoza, troškove komunalija, obezbeđenja, uopšte troškove iz redovne delatnosti (materijalne troškove), kao ni druge indirektne troškove.
1. U vezi sa namenskim korišćenjem dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova;
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije;

DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2022. godini, mogu se dobiti na sajtu Ministarstva kulture i informisanja kao i na telefon broj: 011/ 292 7838.

Detaljnije